Τηλ. +357 22892800/2780, Τηλεομ. +357 22895088, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ευσταθίου Μ. Άγγελος Καθηγητής Ετερογενής Κατάλυση και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
Θεοχάρης Ρ. Χάρης Καθηγητής Χημεία Επιφανειών και Χημεία Στερεών
Κεραμιδάς Αναστάσιος Καθηγητής Ανόργανη-Βιοανόργανη Χημεία
Κουτεντής Παναγιώτης
Καθηγητής Οργανική Χημεία
Λεοντίδης Επαμεινώνδας Καθηγητής Φυσικοχημεία, χημεία κολλοειδών και επιφανειών, χημεία υλικών
Πασχαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Περιβαλλοντική Ραδιοχημεία και Ραδιομετρία
Πατρίκιος Σ. Κώστας Καθηγητής Επιστήμη Πολυμερών
Τασιόπουλος Αναστάσιος Καθηγητής Ανόργανη Χημεία
Καπνίση-Χριστοδούλου Κωνσταντίνα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναλυτική Χημεία/Ενόργανη Ανάλυση
Νικολαϊδης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανική Χημεία-Υπολογιστική Χημεία
Πινακουλάκη Ευτυχία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοφυσική και Βιοαναλυτική Χημεία/ Χημεία Τροφίμων
Χαραλάμπους-Hayes Σοφία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακή Φασματοσκοπία
Χρονάκης Ε. Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανική και Υπερμοριακή Χημεία
Αγάπιος Αγαπίου Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτική Χημεία/Φασματομετρία μάζας
Γεωργιάδης Σάββας Επίκουρος Καθηγητής Οργανική Σύνθεση και Βιοοργανική Χημεία
Χριστοδούλου Σωτήριος Λέκτορας Νανοχημεία, χημεία Υλικών, Χημεία οπτο-ηλεκτρονικών συσκευών
Έλενα Λοΐζου
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Νανοσύνθετα Πολυμερικά Υδροπλέγματα