Για τη διασφάλιση της ομαλής οργάνωσης και λειτουργίας, η Υπηρεσία έχει οργανωθεί σε τέσσερις Τομείς καθώς και σε ένα Γραφείο υποστήριξης της Υπηρεσίας και των Τομέων: