Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης αποτέλεσε αντικείμενο του 3ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο Αθλητικές Εγκαταστάσεις, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2001.
 
Το συνολικό έργο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων προγραμματίστηκε να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις μελέτης και κατασκευής, ενώ σε μελλοντική φάση προγραμματίζεται και η κατασκευή κολυμβητηρίου. Η Φάση 1, η οποία περιλαμβάνει κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών, υπαίθρια γήπεδα και ένα υπαίθριο χώρο στάθμευσης έχει ήδη υλοποιηθεί. Ο Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης αποτελεί τμήμα της Φάσης 2 με συνολική δυναμικότητα 320 θέσεων, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στους μελετητές Χρυσάνθου Παπαχρίστου (Χ Η Χρυσάνθου και Συνεργάτες).
 
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονες:
Χρυσάνθου και Παπαχρίστου
(Χρύσανθος Χρυσάνθου & Ηρακλής Παπαχρίστου)
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
Λ. Χατζηγεωργίου και Α. Ανδρέου
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
Μιτσίδης, Σαμουήλ και Συνεργάτες
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
Μιτσίδης, Σαμουήλ και Συνεργάτες
 
Επιμετρητής Ποσοτήτων:
 
Μάριος Ρούσος - ΓΑΠ
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Με απόφαση των Αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου Κύπρου η δυναμικότητα του προτεινόμενου χώρου αυξάνεται σε 620 θέσεις.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του Έργου χρονοθετείται περί τις αρχές του 2ου εξάμηνου του 2010 με προγραμματιζόμενη διάρκεια 12 μηνών.
 
 
Προϋπολογισμός Έργου
 
Ο προϋπολογισμός του Έργου έχει υπολογιστεί σε € 9.500.000.