Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Τα Έργα Υποδομής – Φάση Ι, περιλάμβαναν την κατασκευή των πιο κάτω έργων που απαιτούνταν για τη πρώτη φάση ανέγερσης και λειτουργίας της Πανεπιστημιούπολης και συγκεκριμένα:
  • Εσωτερικό Οδικό Δίκτυο
  • Δίκτυο Πεζοδρόμων & Ποδηλατοδρόμων
  • Χώροι Στάθμευσης
  • Ενεργειακό Κέντρο και Δίκτυο Διανομής Ζεστού-Κρύου Νερού
  • Υποσταθμός ΑΗΚ και Δίκτυο Διανομής Ρεύματος
  • Δίκτυα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης
  • Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων
  • Δίκτυο Διανομής Ζεστού και Κρύου Νερού για Κλιματισμό (τηλεθέρμανση/ψύξη)
  • Διαμόρφωση Ανοικτών Χώρων και Τοπιοτέχνηση
 
 
AXIS 2 BELVEDERE 1
ERGA YPODOMIS 1 ERGA YPODOMIS 2
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το Έργο αυτό μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς Σύμβουλους του Πανεπιστημίου YRM Architects. Τo συντονισμό και την επίβλεψη του Έργου ανέλαβε ομάδα από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης.
 
Σύμβουλοι Επιμετρητές Ποσοτήτων του Έργου είχαν ορισθεί το γραφείο "The MDA Partnership".
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Στα Έργα Υποδομής κατασκευάστηκε η πρώτη φάση του εσωτερικού οδικού δικτύου που ενώνει το δημόσιο οδικό δίκτυο με την Πανεπιστημιούπολη. Το οδικό δίκτυο της φάσης αυτής δημιουργεί ένα δακτύλιο εντός της Πανεπιστημιούπολης ο οποίος διέρχεται μπροστά από την ζώνη δημόσιων κτηρίων και στη συνέχεια διαχωρίζει τη ζώνη των ακαδημαϊκών χώρων από την ζώνη πρασίνου και των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων. Το κύριο οδικό δίκτυο της φάσης αυτής έχει μήκος περίπου 2 Km.
 
Στη μία πλευρά του οδικού δικτύου έχει κατασκευαστεί συνδυασμένος πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος. Ενδιάμεσα της ζώνης των δημόσιων κτηρίων και της ζώνης ακαδημαϊκών χώρων έχει κατασκευαστεί ο κύριος καμπυλόμορφος πεζόδρομος («Belvedere») που διασχίζει την Πανεπιστημιούπολη και παρέχει οπτική θέα διά μέσου των κτιρίων προς το νότιο τμήμα της Πανεπιστημιούπολης και το Δάσος της Αθαλάσσας. Κατά μήκος του οδικού δικτύου έχουν κατασκευαστεί τρεις κυκλικοί κόμβοι που αντιστοιχούν στις τρεις εισόδους στην Πανεπιστημιούπολη. Στην ανατολική και βόρεια είσοδο έχουν ανεγερθεί φυλάκια για ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο.
 
Στα Έργα Υποδομής έχουν επίσης περιληφθεί η τοπιοτέχνηση και όλες οι αντίστοιχες κατασκευές για τη διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης (465 περίπου θέσεων) στο βορειοδυτικό σύνορο της Πανεπιστημιούπολης. Στους χώρους στάθμευσης έχουν δημιουργηθεί λωρίδες διαχωρισμού από το κύριο οδικό δίκτυο και ενδιάμεσες νησίδες με θαμνώδη φύτευση.
 
Η τοπιοτέχνηση της Πανεπιστημιούπολης έχει σαν στόχο την ενίσχυση του χώρου πρασίνου εντός του έργου της Πανεπιστημιούπολης, την ενίσχυση και επέκταση του Δάσους της Αθαλάσσας και τη δημιουργία ενός ευχάριστου και ελκυστικού περιβάλλοντος τόσο για τους χρήστες όσο και για τους επισκέπτες του χώρου.
 
Στα πλαίσια του πιο πάνω έργου έχει επίσης ολοκληρωθεί η κατασκευή του Υποσταθμού ΑΗΚ και οι εργασίες που αφορούν τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, τα δίκτυα φωνής και δεδομένων (Data/IT), ο οδικός φωτισμός και το σύστημα διανομής ισχύος (Power).
 
Έχει κατασκευαστεί ο Βιολογικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων και τα δίκτυα παροχής επεξεργασμένου νερού (Φάση Ι). Το νερό αυτό κυκλοφορεί σε ένα ξεχωριστό κύκλωμα αγωγών για παροχή γκρίζου νερού στα κτήρια και για άρδευση χώρων πρασίνου.
 
Στα Έργα Υποδομής Φάσης Ι, περιλαμβάνεται επίσης το Ενεργειακό Κέντρο στο βορειοανατολικό όριο, οι κεντρικές εγκαταστάσεις μηχανημάτων παραγωγής ζεστού και ψυχρού νερού, οι κεντρικές αντλίες διανομής και διασωληνώσεις που τροφοδοτούν τα επιμέρους κτήρια με το σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τα Έργα Υποδομής 1ης Φάσης έγινε το Μάιο του 1999 και η ολοκλήρωσή τους τον Ιανουάριο του 2002.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη για την ολοκλήρωση του Έργου ανήλθε στο ποσό των €8.573.000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η Εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Έργου ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
Χαρίλαος Αποστολίδης & Σία
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
Α. Ηρακλέους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Λτδ
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
Caramondani Bros Ltd
 
Υπεργολάβος Βιολογικού Σταθμού Λυμάτων:
 
C P Envirosystems Ltd & Cyprus Waterworks Co Ltd
 
Υπεργολάβος Εργασιών Άρδευσης / Φύτευσης:
 
H E Horticultural Enterprises Ltd