Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Η μελέτη και ο σχεδιασμός των Κτηρίων Λειτουργικής Υποστήριξης εκπονήθηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης (ΓΑΠ).
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Η βασική ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονας:
 
Φίλιππος Ιωάννου – ΓΑΠ
 
Πολιτικός Μηχανικός:
 
Στέλιος Αχνιώτης – ΓΑΠ
 
Μηχανολόγος Μηχανικός:
 
Φώτης Παπαδόπουλος – ΓΑΠ
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Το συγκρότημα αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 3 ανεξάρτητων κτηρίων.
 
Κτήριο Γραφείων Συντήρησης (ΚΛΥ 05): Στεγάζει τα γραφεία και της αποθήκης του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κτήριο Αποθήκης (ΚΛΥ 04): Στεγάζει τα γραφεία και τον Κεντρικό Αποθηκευτικό Χώρο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Κτήριο εργαστηρίων Συντήρησης (ΚΛΥ 03): Στεγάζει χώρους εργαστηρίων για επισκευές και διορθώσεις κατασκευών του Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του Έργου ανέρχεται στα 3114 τμ. Το αντίστοιχο εμβαδόν για κάθε κτήριο παρουσιάζεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
 
 
 
Ωφέλιμο Εμβαδόν
Κτηρίου¹
(τμ)
 
Μικτό Εμβαδόν
Κτηρίου²
(τμ)
 
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων
Χώρων³
(τμ)
 
Συνολικό Εμβαδόν⁴
(τμ)
 
 
ΚΛΥ 05
 
660
 
1.118
 
51
 
1.169
 
ΚΛΥ 04
 
1.306
 
1.438
 
-
 
1.438
 
ΚΛΥ 03
 
456
 
507
 
-
 
507
 
 
1 Δεν συμπεριλαμβάνονται κλιμακοστάσια, διάδρομοι, χώροι υποδοχής, χώροι για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τοιχοποιίες.
2 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κλειστοί χώροι.
3 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί καλυμμένοι χώροι.
4 Αφορά το σύνολο του μικτού εμβαδού και των ημιυπαίθριων χώρων.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Οι κατασκευαστικές εργασίες του Έργου ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2000 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2001.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη κατασκευής ανήλθε στο ποσό των €1.156.156 (ΛΚ 676.668). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Κύριος Eργολάβος: 
 
Α. Ν. Κυρατζής & Σία Λτδ
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
  
A Eracleous Electrical Instalations Ltd
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
S Z Engineering Ltd