Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Η μελέτη και ο σχεδιασμός των Συμπληρωματικών Γραφείων της Πανεπιστημιούπολης εκπονήθηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης σε συνεργασία με το γραφείο του κ. Παρασκευά Γεωργίου ο οποίος εκπόνησε τη στατική μελέτη.
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Η βασική ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονας / Συντονιστής:
 
Φίλιππος Ιωάννου – ΓΑΠ
 
Πολιτικός Μηχανικός:
 
Παρασκευάς Γεωργίου
 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός:
 
Χαράλαμπος Κίτσιος – ΓΑΠ
 
Μηχανολόγος Μηχανικός:
 
Φώτης Παπαδόπουλος – ΓΑΠ
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Το έργο περιλαμβάνει οριζόντια επέκταση υφιστάμενης οικοδομής με νέα πτέρυγα, καθώς και περιορισμένου βαθμού συντήρηση υφιστάμενου τμήματος από λιθοδομή και στεγάζει κυρίως γραφειακούς και άλλους παρεμφερείς χώρους.
Η επέκταση διαμορφώνεται από μία σύμμεικτη κατασκευή με εμφανή τόσο τα στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος όσο και των μεταλλικών μελών και επενδύσεων.

Το κτήριο προβλέπεται να καλύπτει προσωρινές ή μεταβατικές χρήσεις. Μέχρι το Μάιο του 2006, στο κτήριο στεγάζονταν οι Τεχνικές Υπηρεσίες / ΓΑΠ. Στο παρόν στάδιο στεγάζεται το Ωκεανογραφικό Κέντρο, ενώ προσωρινά έχουν παραχωρηθεί χώροι γραφείων στη Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του Κτηρίου ανέρχεται στα 11207 τ.μ όπως αναλύεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
 
Ωφέλιμο1 Εμβαδόν
Κτηρίου (τμ)
Μικτό2 Εμβαδόν
Κτηρίου
(τμ)
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων3
Χώρων (τμ)
Συνολικό4
Εμβαδόν
(τμ)
ΣΠΓ 01 383 515 26 541
 
1 Δεν συμπεριλαμβάνονται κλιμακοστάσια, διάδρομοι, χώροι υποδοχής, χώροι για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τοιχοποιίες.
2 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κλειστοί χώροι.
3 Συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ανοικτοί καλυμμένοι χώροι.
4 Αφορά το σύνολο του μικτού εμβαδού και των ημιυπαίθριων χώρων.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Οι κατασκευαστικές εργασίες του Έργου ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2002 και ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2002.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη κατασκευής ανήλθε στο ποσό των €361.042 (ΛΚ 211.308,60). Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Eργολάβος: Depcon Construction Ltd