Εκτύπωση
  
Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός του Κτηρίου των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 01 αποτέλεσε αντικείμενο του 1oυ Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ο οποίος περιλάμβανε τόσο το συγκρότημα των Κτηρίων των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 01 όσο και τα Κτήρια των Εγκαταστάσεων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ΘΕΕ 01 και ΘΕΕ 02. Ο Διαγωνισμός διεξήχθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1998.
 
 
CTF01 1 CTF01 2
CTF01 3  
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού απονεμήθηκε στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Α.Κυπριανού και Συνεργάτες.
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Εργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
 
Αρχιτέκτονες:
 
Α. Κυπριανού και Συνεργάτες
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
ΑΠΑΣ και Ι. Θεοφίλου
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
GEMAC*
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
GEMAC*
 
Ειδικοί επί των Εργαστηρίων:
 
Earl Walls
 
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός:
 
Α. Αθηαινίτης και Μ. Σανταμούρης
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:
 
The MDA Partnership Ltd
 
 
* Στην εξέλιξη του Έργου, η GEMAC αντικαταστάθηκε από τη UNEMEC.
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Οι Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας ΧΩΔ 01 αποτελούνται από αίθουσες διδασκαλίας/σεμιναρίων και αμφιθέατρα διαφόρων μεγεθών και χωρητικότητας, κυλικείο εξυπηρέτησης φοιτητών, καθώς και το εντευκτήριο φοιτητών.
 
Το Κτήριο των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 01 όπως επίσης και τα δύο κτήρια της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ΘΕΕ 01 και ΘΕΕ 02 βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Συνδέονται μεταξύ τους μέσω της υπαίθριας πλατείας η οποία, μαζί με τον ημιυπαίθριο στεγασμένο χώρο συνάθροισης των φοιτητών που βρίσκεται κάτω από το ΧΩΔ 01, αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία της οργάνωσης του όλου συγκροτήματος και εκτόνωσης των χρηστών. Το Κτήριο ΧΩΔ 01 αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα, το επίπεδο του ημιυπαίθριου στεγασμένου χώρου και τα 2 επίπεδα των χώρων διδασκαλίας.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του Κτηρίου ανέρχεται στα 3.113 τ.μ. όπως αναλύεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
Ωφέλιμο Εμβαδόν
Κτηρίου * (τμ)
Μικτό Εμβαδόν
Κτηρίου
(τμ)
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων
Χώρων (τμ)
Συνολικό Εμβαδόν
(τμ)
ΧΩΔ 01 1.463 2.249 864 3.113
 
* Στο Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου περιλαμβάνονται τα καθαρά εμβαδά των κύριων χώρων, των χώρων υγιεινής, κουζινών, καθαριστριών, αποθηκών και χώρων υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνονται τα εμβαδά των χώρων υποδοχής, κυκλοφορίας, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων και οι τοιχοποιίες.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του Έργου έγινε τον Ιανουάριο του 2000 και η ολοκλήρωσή τους τον Δεκέμβριο του 2003.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη για την ανέγερση και ολοκλήρωση του Έργου συμπεριλαμβανομένων και των Κτηρίων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ανήλθε στο ποσό των €20.342.000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Έργου ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
Χαρίλαος Αποστολίδης & Σία Λτδ
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
TELMEN Ltd
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
Caramondani Bros Ltd