Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" έγινε από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης στα πλαίσια εμβάθυνσης και ενίσχυσης των εμπειριών του Γραφείου σε θέματα σχεδιασμού και ελέγχου των έργων Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων. Η μελέτη για την ανέγερση του έργου ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2002.
 
 
ADM VIEW 1 ADM VIEW 2
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το έργο αναλήφθηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου
Τεχνικών Υπηρεσιών και Διευθυντή του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης Άγη Ελισσαίου.
 
Η ομάδα Μελέτης και Επίβλεψης του έργου αποτελείται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονας:
 
Βάσος Ολύμπιος – ΓΑΠ
 
Συνεργάτες Αρχιτέκτονες:
 
 
Τατιάνα Μιχαηλίδου-Βλαδιμήρου – ΓΑΠ
Χλόη Παπαναστασίου – ΓΑΠ
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
 
Στέλιος Αχνιώτης – ΓΑΠ
Γιαννάκης Γιαννή – ΓΑΠ
 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός:
 
Χαράλαμπος Κίτσιος – ΓΑΠ
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
 
Φώτης Παπαδόπουλος – ΓΑΠ
Κωνσταντίνος Χαραλάμπους – ΓΑΠ
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:
 
The MDA Partnership Ltd
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Το Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου "Αναστάσιος Γ. Λεβέντης" στεγάζει τη διοίκηση του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα το Συμβούλιο, τη Σύγκλητο, τις Πρυτανικές Αρχές, το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των Διοικητικών Υπηρεσιών όπως η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και οι Τεχνικές Υπηρεσίες.
 
Πέραν από τις χρήσεις που προϋποθέτει η λειτουργία κάθε μιας από τις πιο πάνω Υπηρεσίες / Οντότητες το Κτήριο περιλαμβάνει εξειδικευμένους χώρους συνεδριάσεων, αμφιθέατρο για διαλέξεις 160 περίπου θέσεων, κυλικείο, αίθουσες αρχείων και άλλους μικρότερης εμβέλειας χώρους. Αναπτύσσεται σε πέντε συνολικά επίπεδα, ένα υπόγειο και τέσσερα υπέργεια.
 
Η θέση που καταλαμβάνει το κτήριο, είναι καθοριστική στο κέντρο της ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης, απέναντι από την κύρια είσοδο, και σηματοδοτεί το κέντρο λήψεως αποφάσεων και διοίκησης του Ιδρύματος.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του Κτηρίου ανέρχεται στα 11207 τ.μ όπως αναλύεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
 
Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου *
(τμ)
Μικτό Εμβαδόν Κτηρίου
(τμ)
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων Χώρων
(τμ)
Συνολικό Εμβαδόν
(τμ)
ADM 01 5.303 10.000 1.207 11.207
 
* Στο Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου περιλαμβάνονται τα καθαρά εμβαδά των κύριων χώρων, των χώρων υγιεινής, κουζινών, καθαριστριών, αποθηκών και χώρων υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνονται τα εμβαδά των χώρων υποδοχής, κυκλοφορίας, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων και οι τοιχοποιίες.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση του Έργου έγινε το 2002 και η ολοκλήρωσή τους το Δεκέμβριο του 2005.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη ολοκλήρωσης του έργου ήταν €11.860.000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η Εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Έργου ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
Μιλτιάδης Νεοφύτου CECD Λτδ
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
YTM Stavrides Ltd
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
Caramondani Bros Ltd