Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος των Κτηρίων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών αποτέλεσε αντικείμενο του 1ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ο οποίος περιλάμβανε τόσο τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις της Σχολής ΘΕΕ 01 και ΘΕΕ 02 όσο και το Κτήριο των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 01. Ο Διαγωνισμός διεξήχθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1998.
Το Έργο ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Η 1η Φάση που ήταν ο κύριος κτηριακός όγκος προωθήθηκε αμέσως μετά το διαγωνισμό ενώ, σε κατοπινό στάδιο, υλοποιήθηκε και η Επέκταση της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών η οποία αποτελεί τμήμα του Κτηρίου ΘΕΕ 02.
 
 
FST-PART VIEW FROM SERVICE ROAD FST-PART VIEW FRONT
 
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού απονεμήθηκε στο Αρχιτεκτονικό Γραφείο Α.Κυπριανού και Συνεργάτες.
 
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη της 1ης Φάσης του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονες:
 
   
Α. Κυπριανού και Συνεργάτες
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
   
ΑΠΑΣ και Ι. Θεοφίλου
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
   
GEMAC*
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
   
GEMAC*
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:
 
   
The MDA Partnership Ltd
 
 
* Στην πορεία του Έργου, η GEMAC αντικαταστάθηκε από τη UNEMEC.
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Οι Εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών ΘΕΕ 01 και ΘΕΕ 02 περιλαμβάνουν τους κύριους χώρους λειτουργίας της Σχολής, διδακτικά και ερευνητικά εργαστήρια, γραφειακούς χώρους ακαδημαϊκών και των συνεργατών τους, χώρους εργασίας και διδασκαλίας μεταπτυχιακών φοιτητών, χώρους συγκέντρωσης του προσωπικού, εργαστήρια υπολογιστών και άλλους βοηθητικούς χώρους.
Το συγκρότημα αποτελείται από δύο επί μέρους κτήρια, το ΘΕΕ 01 το οποίο στεγάζει το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής καθώς και το Τμήμα Πληροφορικής, και το ΘΕΕ 02 το οποίο στεγάζει το Τμήμα Φυσικής, το Τμήμα Χημείας και τις προσωρινές εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών. Στο ίδιο συγκρότημα περιλαμβάνεται και το Κτήριο των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 01. Το
συγκρότημα αναπτύσσεται κυρίως σε 3 επίπεδα ενώ περιλαμβάνει επιπλέον υπόγειο χώρο.
Μετά την ολοκλήρωση των μόνιμων εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, οι χώροι που καταλαμβάνει σήμερα το Τμήμα θα επιστραφούν στα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής για περαιτέρω ανάπτυξη.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του Κτηρίου ανέρχεται στα 22.353 τ.μ. όπως αναλύεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
 
 
Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου *  
(τμ)
 
Μικτό Εμβαδόν Κτηρίου  
(τμ)
 
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων Χώρων  
(τμ)
 
Συνολικό Εμβαδόν
(τμ)
 
ΘΕΕ 01  
 
5.422
 
8.875
 
50
 
8.925
 
ΘΕΕ 02
 
6.215
 
12.912
 
516
 
13.428
 
   
* Στο Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου περιλαμβάνονται τα καθαρά εμβαδά των κύριων χώρων, των χώρων υγιεινής, κουζινών, καθαριστριών, αποθηκών και χώρων υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνονται τα εμβαδά των χώρων υποδοχής, κυκλοφορίας, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων και οι τοιχοποιίες.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του Έργου που περιλαμβάνει τα Κτήρια ΘΕΕ01, ΘΕΕ 02 και ΧΩΔ 01 έγινε τον Ιανουάριο του 2000 και η ολοκλήρωσή τους τον Δεκέμβριο του 2003.
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση της επέκτασης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, η οποία αποτελεί τμήμα του Κτηρίου ΘΕΕ 02, έγινε τον Νοέμβριο του 2007 και η ολοκλήρωση τους τον Ιούλιο 2009.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η δαπάνη για την ανέγερση και ολοκλήρωση της 1ης Φάσης του Έργου που περιλαμβάνει τα Κτήρια ΘΕΕ 01, ΘΕΕ 02 συμπεριλαμβανομένου και του Κτηρίου των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 01 ανήλθε στο ποσό των €20.342.000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
Η δαπάνη για την ανέγερση και ολοκλήρωση του Έργου της Επέκτασης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, ανήλθε στο ποσό των €5.710.000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης της 1ης Φάσης του Έργου που περιλαμβάνει τα Κτήρια ΘΕΕ 01, ΘΕΕ 02 συμπεριλαμβανομένου και του Κτηρίου των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΧΩΔ 01, ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
   
Χαρίλαος Αποστολίδης & Σία Λτδ
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
   
TELMEN Ltd
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
   
Caramondani Bros Ltd
 
 
 
Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Έργου της Επέκτασης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
 
 
Μιλτιάδης Νεοφύτου CECD Λτδ
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
 
 
TELMEN Ltd A Eracleous Ltd Joint Venture
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
 
 
CHANAT Ltd