Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης αποτέλεσε αντικείμενο του 5ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, ο οποίος περιλάμβανε τόσο τις Εγκαταστάσεις της Σχολής όσο και το συγκρότημα των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΙΙ. Ο Διαγωνισμός διεξήχθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2002.
 
 
FEB-CTF02 VIEW 1 FEB-CTF02 VIEW 2
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο του Διαγωνισμού απονεμήθηκε στους μελετητές Αλέκος Γαβριηλίδης και Μελετητική & Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.
 
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονες:
 
 
Αλέκος Γαβριηλίδης και Μελετητική
& Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε.
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
Λ Χατζηγεωργίου, Α Χαχολιάδης
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
GEMAC
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
Ζηνιέρης και Ηλιοφώτου (MELTEC)
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:
 
JMV QS Services
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Οι Εγκαταστάσεις της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης περιλαμβάνουν τους κύριους χώρους λειτουργίας της Σχολής, γραφειακούς χώρους ακαδημαϊκών και των συνεργατών τους, χώρους εργασίας και διδασκαλίας μεταπτυχιακών φοιτητών,
χώρους συγκέντρωσης του προσωπικού, εργαστήρια υπολογιστών και άλλους.
 
Το συγκρότημα αποτελείται από δύο επιμέρους κτήρια, το ένα (ΟΕΔ 01) στεγάζει το Τμήμα Διοίκησης και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το δεύτερο (ΟΕΔ 02) το Τμήμα Οικονομικών, την Κοσμητεία της Σχολής και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Τα δύο κτήρια της Σχολής όπως επίσης και το κτήριο των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΙΙ ενώνονται μεταξύ τους με μια διαγώνια στεγασμένη υπαίθρια πορεία, που αποτελεί κυρίαρχο αρχιτεκτονικό στοιχείο οργάνωσης της κίνησης στην όλη σύνθεση. Το συγκρότημα αναπτύσσεται κυρίως σε τέσσερα επίπεδα ενώ περιλαμβάνει επιπλέον υπόγειο χώρο με βοηθητικές εγκαταστάσεις.
 
 
Εμβαδόν Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν των Εγκαταστάσεων της Σχολής ανέρχεται στα 10.040 τ.μ.
 
Το αντίστοιχο εμβαδόν για κάθε κτήριο της Σχολής παρουσιάζεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
 
 
Ωφέλιμο Εμβαδόν
Κτηρίου *
(τμ)
Μικτό Εμβαδόν
Κτηρίου
(τμ)
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων
Χώρων
(τμ)
Συνολικό Εμβαδόν
(τμ)
 
ΟΕΔ 01
 
2.925
 
5.772
 
110
 
5.882
 
ΟΕΔ 02
 
2.217
 
4.013
 
145
 
4.158
 
   
* Στο Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου περιλαμβάνονται τα καθαρά εμβαδά των κύριων χώρων, των χώρων υγιεινής, κουζινών, καθαριστριών, αποθηκών και χώρων υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνονται τα εμβαδά των χώρων υποδοχής, κυκλοφορίας, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων και οι τοιχοποιίες.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του Έργου έγινε τον Αύγουστο του 2006 και η ολοκλήρωσή τους έγινε τον Απρίλιο του 2010. Η Σχολή λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2010.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη για την ανέγερση και ολοκλήρωση του Έργου συμπεριλαμβανομένου και του κτηρίου των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΙΙ ΧΩΔ 02 ανήλθε στο ποσό των €24.000.000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Έργου ανατέθηκε στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
Cybarco PLC
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
TELMEN Ltd A Eracleous Ltd Joint Venture
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
TELMEN Ltd