Μελέτη / Σχεδιασμός
 
Ο σχεδιασμός των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων αποτέλεσε αντικείμενο του 4ου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που προκήρυξε το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης για την υλοποίηση των έργων της Πανεπιστημιούπολης και περιλαμβάνει χώρους που σχετίζονται με τη ψυχαγωγία, συγκέντρωση και επισιτισμό του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και επιμέρους άλλες σημαντικές χρήσεις, όπως κέντρο υγείας, νηπιοβρεφοκομικό σταθμό και εμπορικό κέντρο. Ο Διαγωνισμός διεξήχθηκε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος για την ανέγερση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2002.
 
Το έργο των Κτηριακών Εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη έχει ολοκληρωθεί (09/2010) και προορίζεται να λειτουργήσει σαν ένα δοχείο κοινωνικοποίησης και αναψυχής παρέχοντας εναλλακτικούς χώρους απόδρασης, εστίασης και ψυχαγωγίας στον πληθυσμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο συνίσταται στη δημιουργία ενός ενιαίου συμπλέγματος αποτελούμενου από επτά (7) κτήρια οργανωμένα γύρω από μια πλατεία.
 
 
SFC1 SFC2
SFC3 SFC4
 
Ομάδα Μελέτης
 
Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού απονεμήθηκε στην ομάδα μελέτης Άδωνης Κλεάνθους και Νίνα Ηλιασίδου.
 
Η ομάδα που συστάθηκε για τη μελέτη και επίβλεψη του Έργου απαρτίζεται από τους πιο κάτω:
 
Αρχιτέκτονες: 
 
Άδωνης Κλεάνθους και Νίνα Ηλιασίδου
 
Συντονιστές Έργου:
 
Μαραθεύτης - Γιαννουρής, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 
Πολιτικοί Μηχανικοί:
 
Earthquake Protected Structures
 
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί:
 
Georgiou Zembylas Partners
 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί:
 
Georgiou Zembylas Partners
 
Σύμβουλοι Επισιτισμού:
 
Nachshon Food Facilities Consultants
 
Επιμετρητές Ποσοτήτων:
 
JMV QS Services
 
 
 
Περιγραφή Έργου / Χρήσεις
 
Το Έργο των Κτηριακών Εγκαταστάσεων των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων αφορά στην κατασκευή επιμέρους κτηρίων χωροθετημένων γύρω από μία πλατεία, η οποία πέραν του οργανωτικού της ρόλου σε σχέση με το συγκρότημα, θα λειτουργεί και ως χώρος-συλλέκτης για ολόκληρη την Πανεπιστημιούπολη.
 
Τα κτήρια που αποτελούν το συγκρότημα είναι τα ακόλουθα:
 
Κτήρια 1&2:
 
Χώροι Επισιτισμού και Κουζίνων
 
Κτήριο 3:
 
Λέσχη Προσωπικού
 
Κτήριο 4:
 
Μικρό Εμπορικό Κέντρο
 
Κτήριο 5:
 
Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός
 
Κτήριο 6:
 
Κέντρο Υγείας
 
Κτήριο 7:
 
Χώροι Φοιτητικών Δραστηριοτήτων και Ψυχαγωγίας
 
 
Το Έργο, λόγω της φύσης του, διαθέτει εκτεταμένες εξωτερικές διαμορφώσεις και εβδομήντα πέντε (75) υπαίθριους χώρους στάθμευσης.
 
 
Εμβαδό Κτηριακής Υποδομής
 
Το συνολικό εμβαδόν του συγκροτήματος ανέρχεται στα 12594 τ.μ. όπως αναλύεται πιο κάτω:
 
Κτήριο
 
 
 
Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου * (τμ)
 
 
 
Μικτό Εμβαδόν
Κτηρίου
(τμ)
 
Εμβαδόν Ημι-υπαίθριων Χώρων
(τμ)
 
 
Συνολικό Εμβαδόν
(τμ)
 
 
Κτ. 01
 
2.626
 
4.217
 
65
 
4.282
 
Κτ. 02
 
1.972
 
1.940
 
322
 
2.262
 
Κτ. 03
 
843
 
1.320
 
255
 
1.575
 
Κτ. 04
 
687
 
812
 
310
 
1.122
 
Κτ. 05
 
590
 
716
 
8
 
724
 
Κτ. 06
 
302
 
556
 
0
 
556
 
Κτ. 07
 
1.591
 
2.015
 
58
 
2.073
 
  
* Στο Ωφέλιμο Εμβαδόν Κτηρίου περιλαμβάνονται τα καθαρά εμβαδά των κύριων χώρων, των χώρων υγιεινής, κουζινών, καθαριστριών, αποθηκών και χώρων υποστήριξης. Δεν περιλαμβάνονται τα εμβαδά των χώρων υποδοχής, κυκλοφορίας, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων και τοιχοποιιών.
 
 
Περίοδος Κατασκευής Έργου
 
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανέγερση του Έργου έγινε τον Ιανουάριο του 2008 και η ολοκλήρωση του έγινε τον Σεπτέμβριο του 2010.
 
 
Τελική Δαπάνη Έργου
 
Η τελική δαπάνη για την ανέγερση και ολοκλήρωση του Έργου εκτιμείται στο ποσό των €21.000,000 (+ Φ.Π.Α.) περίπου.
 
 
Εργολήπτες Έργου
 
Η εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, έχει ανατεθεί στους πιο κάτω:
 
Κύριος Eργολάβος:
 
Μιλτιάδης Νεοφύτου CECD Λτδ
 
Υπεργολάβος Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
 
TELMEN Ltd A Eracleous Ltd Joint Venture
 
Υπεργολάβος Μηχανολογικών Εργασιών:
 
Caramondani Bros Ltd