Εκτύπωση
 
 
 
Η δημιουργία Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) με τα δεδομένα της έρευνας ήταν η πρώτη δράση του προγράμματος. Η ΒΔ σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι επιτρεπτές τροποποιήσεις, ανάλογα με την πορεία της έρευνας. Βασικό δομικό στοιχείο αποτελούν οι καρτέλες των θέσεων, σε καθεμία από τις οποίες συγκεντρώνονται όλα τα σχετικά στοιχεία (αρχαιολογικά, μετεωρολογικά, χωρικά, πληροφορίες που προέκυψαν από τη μελέτη των γραπτών πηγών). Ο σχεδιασμός έγινε σε συνεργασία με τον ανεξάρτητο ερευνητή, ειδικό στο σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων για αρχαιολογικές έρευνες, Δρα Luke Sollars.
  

 
 D.B.1              D.B.2               D.B.3