Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής απαρτίζεται από τα εξής γραφεία: Γραφείο Εκδόσεων, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων, και Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Κεντρικών Εκδηλώσεων.

Το Γραφείο Εκδόσεων είναι αρμόδιο για την παραγωγή του κυριότερου όγκου των κεντρικών ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου (π.χ., Οδηγούς Σπουδών, Εκθέσεις Πεπραγμένων, ενημερωτικά έντυπα και φυλλάδια, κ.λπ.), καθώς και την υποστήριξη της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα εκδόσεων και γραφιστικών υπηρεσιών. Το Γραφείο έχει, επίσης, την ευθύνη και εποπτεία της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο στα θέματα Εκδοτικής Πολιτικής, καθώς και τη δραστηριότητα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (παραγωγή και διακίνηση βιβλίων επιστημονικού ενδιαφέροντος).

Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων εκπροσωπεί το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για τους λειτουργούς του Τύπου και άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το προσωπικό του Γραφείου είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της εικόνας του Οργανισμού, την εξασφάλιση δημοσιότητας και τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών στους λειτουργούς του Τύπου ή σε άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας για επικοινωνίες εντός και εκτός του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός επικοινωνεί συνεπή μηνύματα σε όλα τα διαφορετικά ακροατήριά του, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και υποψηφίων φοιτητών, των εργαζομένων, των ενδιαφερόμενων μερών, των προμηθευτών, των δωρητών/χορηγών και των μέσων ενημέρωσης. Το προσωπικό του Γραφείου είναι, επίσης, υπεύθυνο για τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων όπως είναι συνεντεύξεις Τύπου, εκθέσεις, περιηγήσεις σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, εκδηλώσεων σε συνεργασία με τμήματα/σχολές/οντότητες και εξωτερικούς φορείς, όπως είναι διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εικαστικές εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, επισκέψεις επισήμων, κ.ά.

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων υποστηρίζει τον στόχο του Πανεπιστημίου για δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή. Προσμένουμε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της υπερηφάνειας και της εθελοντικής και φιλανθρωπικής προσφοράς των αποφοίτων απέναντι στην πνευματική τους μητέρα. Το υπεύθυνο άτομο για τους απόφοιτους ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκτέλεση μιας σειράς εκτεταμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων για την ενημέρωση των αποφοίτων και την παροχή συγκεκριμένων οφελών σε αυτούς/αυτές. Αντίστοιχα, το υπεύθυνο άτομο για την πανεπιστημιακή ανάπτυξη προετοιμάζει όλα τα σχέδια συγκέντρωσης οικονομικών πόρων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις στρατηγικές του οργανισμού, παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες συγκέντρωσης οικονομικών πόρων και διαχειρίζεται εξειδικευμένες καμπάνιες.

Το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Κεντρικών Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως κύρια αποστολή του να υλοποιεί δράσεις με την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη εφαρμογή και επαγγελματική προώθησή τους στο ευρύ κοινό. Κάθε χρόνο οργανώνει και πραγματοποιεί, κυρίως στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεγάλο αριθμό επίσημων τελετών, εκδηλώσεων, επιστημονικών και πολιτιστικών, είτε με μοναδική ευθύνη οργάνωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου είτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό (https://www.ucy.ac.cy/events/el/official-events/diafores-ekdiloseis/ekdiloseis-2022). Το Γραφείο έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων κατά τη λειτουργία και κατά την εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και τον προγραμματισμό, την οργάνωση διαφόρων γεγονότων και την προβολή τους στα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ. Προωθεί, επίσης, την εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική, κοινωνική και λοιπή δραστηριότητα του Ιδρύματος στη δημοσιότητα, μέσα από τις όποιες δράσεις αναλαμβάνει.