5.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

5.0

Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών – Κανονισμοί του

2006 έως  2016

 

 

Κ.Δ.Π.172/2006

Κ.Δ.Π. 134/2016

 

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2006, Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2016 όπως δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 14 Απριλίου 2006 και 28 Απριλίου 2016.

 

OΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2016

---------------------------------------------

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 32

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2016, , εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους πιο κάτω  Κανονισμούς:

144 του 1989

137 του 1990

53(Ι) του 1994

77(Ι) του 1994

24(Ι) του 1995

59(Ι) του 1997

90(Ι) του 1998

127(Ι) του 1999

84(Ι) του 2000

44(Ι) του 2001

90(Ι) του 2002

151(Ι) του 2002

44(Ι) του 2003

199(Ι) του 2003

46(Ι) του 2006

152(Ι) του 2006

83(Ι) του 2007

89(Ι) του 2011

56(Ι) του 2012

116(Ι) του 2013

55(Ι) του 2016

 

1.

Οι Παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμούς του 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2006 και 2016.

Συνοπτικός τίτλος

 

2.

Στα πλαίσια πραγμάτωσης των σκοπών του Πανεπιστημίου, όπως αυτοί καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, το Πανεπιστήμιο μεριμνά για-

Διδακτικό έργο, σκοποί

 

 

(α)

την προσφορά υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία πρέπει να συνάδουν και να είναι εναρμονισμένα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και με τις εν γένει επιστημονικές εξελίξεις των γνωστικών περιοχών που καλύπτουν και να διέπονται από τις αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται στον, και τονίζουν τον, ενιαίο χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης˙ και

 

(β)

την ευρύτερη συμβολή του Πανεπιστημίου στην καθιέρωση, θεμελίωση και προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Κοινωνίας της Γνώσης και στην προώθηση της διά βίου μάθησης, με την παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης τα οποία καλύπτουν εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα και νέες εξελίξεις ή αφορούν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

 

3.

(1)

Το Πανεπιστήμιο δύναται να απονέμει τους ακόλουθους τίτλους σπουδών:

     

Τίτλοι σπουδών.

 

 

 

 

 

 

(α)

«Πτυχίο», μετά την επιτυχή συμπλήρωση

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

 

 

(β)

«Magister» (Artium/Scientiae), μετά την

επιτυχή συμπλήρωση μεταπτυχιακού

προγράμματος σπουδών επιπέδου Master˙

 

 

(γ)

«Διδακτορικό Τίτλο», μετά την επιτυχή

ολοκλήρωση μεταπτυχιακού διδακτορικού

προγράμματος σπουδών˙

 

 

(δ)

άλλους τίτλους σπουδών,

περιλαμβανομένων τιμητικών τίτλων.

 

 

 

(2)

Στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων

σπουδών, το Πανεπιστήμιο δύναται να απονέμει

σχετικό τίτλο σπουδών από κοινού με τα

συνεργαζόμενα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

 

 

 

 

4.

(1)

Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 5, το Συμβούλιο υποβάλλει, αναφορικά με κάθε ακαδημαϊκό έτος, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το συνολικό αριθμό των προσφερόμενων από το Πανεπιστήμιο θέσεων φοίτησης και δύναται, προς τούτο, να λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις της Συγκλήτου και των Συμβουλίων των Τμημάτων.

Διαδικασία καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισαγόμενους φοιτητές

 

 

(2)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υποβάλλει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την εισήγηση του Πανεπιστημίου, στην οποία διατυπώνει τις απόψεις του, καθώς και τις απόψεις του Γραφείου Προγραμματισμού και του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 

(3)

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για το συνολικό αριθμό των θέσεων των φοιτητών, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του ακαδημαϊκού έτους, για το οποίο εγκρίνονται οι αριθμοί των φοιτητών.

 

 

 

5.

(1)

Για τον καθορισμό του αριθμού θέσεων που θα προσφέρονται για φοίτηση σε προγράμματα σπουδών, αποφασίζει το Πανεπιστήμιο μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήρια καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων για νεοεισαγόμενους φοιτητές

 

 

 

(α)

Την υφιστάμενη προσφορά και ζήτηση, η οποία καθορίζεται από τις ανάγκες της αγοράς (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), τους στόχους της Πολιτείας όπως αυτοί εκφράζονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και τις προτιμήσεις των φοιτητών˙

 

(β)

τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου για στήριξη των φοιτητών σε σχέση με-

 

 

(ι)

τις κτιριακές εγκαταστάσεις (αίθουσες διδασκαλίας, εστιατόριο, κ.ά.)˙

 

 

(ιι)

την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου˙

 

 

(ιιι)

τη Βιβλιοθήκη και την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου˙

 

(γ)

τη δυνατότητα υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών εκ μέρους των Τμημάτων σε σχέση με-

 

 

 

(Ι)

το ακαδημαϊκό και άλλο διδακτικό προσωπικό˙

 

 

(ιι)

το διοικητικό προσωπικό˙

 

 

(ιιι)

τα εξειδικευμένα εργαστήρια˙

 

 

 

(iv)

τις συνεπαγόμενες αυξήσεις σε υπεράριθμες θέσεις, κατά την έννοια του εδαφίου (5) του άρθρου 13 του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, υπεράριθμούς φοιτητές και φοιτητές αντιστοιχίας˙

 

(δ)

τη διατήρηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης ως προς-

 

 

(ι)

τους φοιτητές˙

 

 

(ιι)

τη δυνατότητα για απόκτηση νέου ακαδημαϊκού προσωπικού˙

 

 

(ιιι)

το μέγεθος του ακροατηρίου˙ και

 

(ε)

την οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος ως προς-

 

 

(ι)

τον ελάχιστο αριθμό φοιτητών˙

 

 

(ιι)

την κρατική αρωγή και οικονομική ενίσχυση:

 

(2)

Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού-

 

 

 

«υπεράριθμοι φοιτητές», σημαίνει πτυχιακοί φοιτητές που εισάγονται με ειδικά κριτήρια˙

 

 

 

 

«Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας», σημαίνει τη διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, την αρμόδια για θέματα σπουδών και φοιτητικής μέριμνας˙

 

 

 

«Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων», σημαίνει τη διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου, την αρμόδια για θέματα πληροφορικών συστημάτων˙

 

 

 

 

 

«φοιτητές αντιστοιχίας», σημαίνει φοιτητές, οι οποίοι παραπέμπονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών για την παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων.

 

 

6.

Οι αριθμοί των προσφερόμενων θέσεων στα διάφορα Τμήματα ή/και προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου δημοσιοποιούνται μέχρι το τέλος έκαστου ημερολογιακού έτους και ισχύουν για την εισαγωγή φοιτητών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος:

Δημοσιοποίηση αριθμού προσφερόμενων θέσεων φοίτησης.

 

 

Νοείται ότι, σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, η εισαγωγή φοιτητών δύναται να αφορά τόσο το χειμερινό, όσο και το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 

7.

Οποιαδήποτε απόφαση για εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και για προσφορά αριθμού θέσεων για φοίτηση σε αυτά ή απόφαση για αύξηση του αριθμού των προσφερόμενων κατά το προηγούμενο έτος θέσεων για νεοεισαγόμενους φοιτητές σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, που συνεπάγεται επιβάρυνση του ετήσιου Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, υλοποιείται μόνο κατόπιν συμπερίληψης τέτοιας επιβάρυνσης στον ετήσιο Προϋπολογισμό και έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα του Κράτους.

Συμπερίληψη στον

Προϋπολογισμό.

 

 

8.

(1)

Τηρουμένων των διατάξεων του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, καθορίζονται με Κανόνες κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για δεδομένη ακαδημαϊκή χρονιά.

Κριτήρια εισαγωγής

22(Ι) του 2006

 

 

 

(2)

Τα κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου καθορίζονται με Κανόνες, δημοσιοποιούνται μέχρι το τέλος έκαστου ημερολογιακού έτους και ισχύουν για την εισαγωγή φοιτητών κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος:

 

 

 

Νοείται ότι, βασική προϋπόθεση για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι η κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου ή ισοδύναμου προσόντος.

 

 

(3)

Τα ειδικά κριτήρια για την εισαγωγή φοιτητών καθορίζονται με Κανόνες και δημοσιοποιούνται πριν το χρονικό σημείο, κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν σχετικές αποφάσεις ως προς τις επιλογές μαθημάτων:

 

 

 

Νοείται ότι, το Πανεπιστήμιο δύναται να προσφέρει ως υπεράριθμες θέσεις, σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, μέχρι ποσοστού 10% των θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα για την εισαγωγή φοιτητών υπηκόων άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών, με ειδικά κριτήρια και μέχρι ποσοστού 15% των θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα για την εισαγωγή φοιτητών βάσει κοινωνικο-οικονομικών, πρωτίστως, κριτηρίων.

 

 

 

9.

(1)

Η κατανομή και προσφορά θέσεων στο Πανεπιστήμιο σε υποψηφίους θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, διεξάγεται με βάση το σύστημα εισαγωγής στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου που προβλέπεται στον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Κατανομή και προσφορά θέσεων

 

22(Ι) του 2006

 

 

 

(2)

Η διάθεση θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι οποίες, μετά την κατανομή και προσφορά θέσεων κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου-

 

(α)

είτε έμειναν κενές μετά την τελευταία κατανομή˙

 

(β)

είτε έμειναν κενές επειδή οι κάτοχοι τους δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος˙

 

(γ)

ή έμειναν κενές διότι τα άτομα, στα οποία οι θέσεις προσφέρθηκαν, δεν τις αποδέχθηκαν,

 

διενεργείται με βάση εσωτερικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου, οι οποίες καθορίζονται με Κανόνες.

 

10.

(1)

Η κανονική διάρκεια ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο οδηγεί σε απονομή Πτυχίου, είναι οκτώ (8) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του είναι δώδεκα (12) εξάμηνα.

Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 

 

 

(2)

Φοιτητής, δύναται να αποφοιτήσει ενωρίτερα από το χρόνο που προβλέπεται στην παράγραφο  

(1), εφόσον ικανοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του προγράμματος σπουδών του.

 

 

(3)

Ο διδακτικός φόρτος ενός προπτυχιακού προγράμματος και συγκεκριμένα ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από το φοιτητή καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

(4)

Προπτυχιακά προγράμματα δύνανται να έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και να συγκροτούνται με διατμηματικές συνεργασίες.

 

 

(4A)

Προπτυχιακά προγράμματα, που προσφέρονται δυνάμει διμερών συμφωνιών του Πανεπιστημίου με άλλα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δύνανται να έχουν διαπανεπιστημιακό χαρακτήρα. 

 

 

 

(5)

Θέματα συναφή με τη φοίτηση σε προπτυχιακά προγράμματα δύνανται να ρυθμίζονται ή να καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

(6)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (5), Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου αυτής, δυνατόν να προνοούν, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα θέματα:

 

(α)

τους γενικούς κανόνες προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών˙

 

(β)

την αλλαγή προπτυχιακού προγράμματος σπουδών˙

 

(γ)

την απαλλαγή φοιτητή από μάθημα ξένης γλώσσας˙

 

(δ)

τη διπλωματική εργασία˙

 

(ε)

τα διατμηματικά, διεπιστημονικά

προγράμματα σπουδών˙

 

(εΑ)

 

τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών

 

(στ)

τις μετεγγραφές φοιτητών.

 

11.

(1)

Φοιτητής δύναται, παράλληλα με την παρακολούθηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του, να εγγραφεί και να παρακολουθήσει ένα δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών.

 

 

(2)

Ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει το δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών το αργότερο εντός δώδεκα (12) εξαμήνων από την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο.

 

 

(3)

Τα κριτήρια και η διαδικασία εισαγωγής και παρακολούθησης δευτερεύοντος προγράμματος σπουδών, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες του καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

12.

(1)

Η ελάχιστη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών επιπέδου Master είναι τρία (3) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Master

 

 

 

 

 

(2)

Τα κριτήρια και η διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master και άλλα συναφή με τη φοίτηση σε τέτοια προγράμματα θέματα δύνανται να ρυθμίζονται ή να καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

(2Α)

Μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master, που προσφέρονται δυνάμει διμερών συμφωνιών του Πανεπιστημίου με άλλα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δύνανται να έχουν διαπανεπιστημιακό χαρακτήρα.

 

 

(3)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (2), Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου αυτής, δυνατόν να προνοούν, μεταξύ άλλων, για-

 

(α)

τις κατηγορίες μεταπτυχιακών

προγραμμάτων επιπέδου Master˙

 

αΑ

την προσφορά διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, επιπέδου Master.

 

(β)

τις κατηγορίες φοιτητών˙

 

 

(γ)

τη σύσταση και λειτουργία επιτροπής μεταπτυχιακών προγραμμάτων˙

 

(δ)

το διορισμό Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού Συμβούλου˙

 

(ε)

τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, περιλαμβανομένου του αριθμού( των πιστωτικών μονάδων, οι οποίες πρέπει να αποκτηθούν από το φοιτητή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια για απόκτηση του σχετικού τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και πιθανής εκπόνησης διατριβής˙

 

 

 

(στ)

την απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Master για την παροχή βοηθητικού διδακτικού έργου.

 

 

13.

(1)

Η ελάχιστη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το οποίο οδηγεί σε απονομή Διδακτορικού Τίτλου, είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι δεκαέξι (16) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών διδακτορικού επιπέδου

 

 

 

(2)

H διαδικασία και τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών δύναται να ρυθμίζονται ή καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

(2A)

Μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου, που προσφέρονται δυνάμει διμερών συμφωνιών του Πανεπιστημίου με άλλα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δύνανται να έχουν διαπανεπιστημιακό χαρακτήρα.

 

 

(3)

Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (2), Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου αυτής, δυνατόν να προνοούν, μεταξύ άλλων, για-

 

 

 

(α)

τις απαιτήσεις ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών διδακτορικού επιπέδου και τα κριτήρια απόκτησης του Διδακτορικού Τίτλου, περιλαμβανομένης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής˙

 

 

 

(β)

την εποπτεία και εξέταση της διδακτορικής διατριβής˙

 

 

 

(γ)

την απασχόληση διδακτορικών φοιτητών για την παροχή βοηθητικού διδακτικού έργου∙

 

 

 

(δ)

Την προσφορά διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, διδακτορικού επιπέδου

 

 

14.

(1)

Επιπρόσθετα προς την απονομή τίτλων σπουδών ή, σε περιπτώσεις φοίτησης, η οποία δεν οδηγεί στην απονομή τίτλων σπουδών από το Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης μαθημάτων.

Πιστοποιητικά και

βεβαιώσεις

 

 

(2)

Το Πανεπιστήμιο δύναται να εκδίδει και οποιαδήποτε άλλα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) πιστοποιητικά και βεβαιώσεις αναφορικά με τους φοιτητές και αποφοίτους του.

 

 

15.

Το Πανεπιστήμιο, προς πραγμάτωση των σκοπών του διδακτικού έργου που επιτελεί και στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διεργασίας-

Αρχές μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης

 

 

 

(α)

εφαρμόζει νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης και, κυρίως, μεθόδους που βασίζονται σε σύγχρονα τεχνολογικά και πληροφορικά μέσα, και μεριμνά για τη χρησιμοποίηση μέσων που

βασίζονται στην εξελισσόμενη τεχνολογία της τηλεμάθησης, με σκοπό τη συμπλήρωση των υφιστάμενων παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας και τη διευκόλυνση της ανοικτής και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας˙

 

 

(β)

διερευνά νέες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα, στοχεύοντας στην πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

16.

Το Πανεπιστήμιο προωθεί την κινητικότητα των διδασκόντων και διδασκομένων, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και ευρύτερα, ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, με-

Κινητικότητα διδασκόντων και διδασκομένων

 

 

 

(α)

την υιοθέτηση και εφαρμογή της πιστωτικής μονάδας για όλα τα προγράμματα σπουδών του˙

 

 

(β)

τη θεσμοθέτηση μηχανισμών συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων˙

 

 

(γ)

την ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού με άλλα Πανεπιστήμια στον Ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και ευρύτερα˙

 

 

(δ)

την υπογραφή και προώθηση διμερών και πολυμερών συμφωνιών με εξωτερικούς εταίρους και, ιδιαίτερα, συμφωνιών που επιδιώκουν την από κοινού προώθηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών στόχων˙

 

 

(ε)

την ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους.

 

 

17.

Η πιστωτική μονάδα, όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, αποτελεί το βασικό μηχανισμό μέτρησης του διδακτικού και λοιπού φόρτου εργασίας των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου.

Πιστωτική μονάδα

 

 

 

 

18.

(1)

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Ακαδημαϊκό έτος και ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο καλύπτει-

 

(α)

περιόδους διδασκαλίας˙

 

(β)

περιόδους προετοιμασίας για εξετάσεις˙

 

(γ)

περιόδους εξετάσεων.

 

(3)

Κατά τη θερινή περίοδο, μετά το πέρας του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου, δύναται να επιτραπεί, με απόφαση της Συγκλήτου, η διεξαγωγή συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών.

 

 

19.

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα σπουδών δύνανται να διακρίνονται, μεταξύ άλλων, σε-

Κατηγορίες μαθημάτων

 

 

(α)

υποχρεωτικά˙

 

 

(β)

περιορισμένης επιλογής˙

 

 

(γ)

ελεύθερης επιλογής.

 

 

20.

(1)

Για κάθε προπτυχιακό φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος.

Ακαδημαϊκός και Ερευνητικός Σύμβουλος

 

 

(2)

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου Master, ο οποίος εκπονεί διατριβή, και για κάθε διδακτορικό φοιτητή ορίζεται Ερευνητικός Σύμβουλος.

 

 

(3)

Οι αρμοδιότητες του Ακαδημαϊκού και του Ερευνητικού Συμβούλου και οι υποχρεώσεις του έναντι του φοιτητή καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

21.

(1)

Ο κάθε διδάσκων έχει ως βασική υποχρέωσή του, όπως εκτελεί με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό τα διδακτικά καθήκοντα που του ανατίθενται από το Συμβούλιο του Τμήματός του, με γνώμονα τις εν γένει διδακτικές υποχρεώσεις του Τμήματος και τις αποφάσεις της Συγκλήτου αναφορικά με το διδακτικό φόρτο των διδασκόντων.

Γενικές υποχρεώσεις διδασκόντων

 

 

 

(2)

Ο διδάσκων έχει, περαιτέρω, το καθήκον να ενημερώνει τους διδασκομένους από αυτόν για τις υποχρεώσεις του, καθώς και για τις δικές τους υποχρεώσεις και, ιδιαίτερα, όπως κοινοποιεί στους διδασκομένους το διάγραμμα του μαθήματος, το οποίο διδάσκει.

 

 

(3)

Το διάγραμμα εξηγεί το σκοπό και το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος και παρουσιάζει τον τρόπο αξιολόγησης των διδασκομένων, ο οποίος θα πρέπει να συνάδει με την ερμηνεία που αποδίδει η Σύγκλητος σε σχέση με το θεσμό της συνεχούς αξιολόγησης.

 

 

22.

(1)

Ο κάθε διδασκόμενος έχει ως βασική υποχρέωσή του να εκτελεί με ευσυνειδησία τα καθήκοντά του ως διδασκομένου.

Γενικές

Υποχρεώσεις

διδασκομένων

 

 

(2)

Σε στενή συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό ή/και Ερευνητικό του Σύμβουλο, θα πρέπει να καταρτίζει το πρόγραμμα των μαθημάτων και λοιπών υποχρεώσεών του ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 

(3)

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι συνεχής και υποχρεωτική˙

 

 

(4)

Την ευθύνη για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του έχει ο διδασκόμενος.

 

 

23.

Κάθε πρόγραμμα σπουδών-

Αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών

 

 

(α)

αξιολογείται και αναθεωρείται συνεχώς από το Συμβούλιο του Τμήματος, στο οποίο εντάσσεται, με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του και την όσο το δυνατό καλύτερη ανταπόκριση του προγράμματος προς τους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς στόχους που συνδέονται με την ύπαρξή του˙

 

 

(β)

υπόκειται σε τακτικές αξιολογήσεις από ανεξάρτητους, εξωτερικούς κριτές εγνωσμένου κύρους, ή βάσει ανεξαρτήτων μηχανισμών αξιολόγησης και πιστοποίησης ποιότητας σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

 

24.

(1)

Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του, για περίοδο που δεν υπερβαίνει συνολικά τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης.

Αναστολή φοίτησης

 

 

 

(2)

Ακαδημαϊκό εξάμηνο, κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του, δε συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

 

(3)

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για αναστολή φοίτησης, η αρμοδιότητα εξέτασης της αίτησης και οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα δύνανται να ρυθμίζονται ή να καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

25.

(1)

Η Σύγκλητος δύναται να εγκρίνει αίτηση οποιουδήποτε φοιτητή για προσωρινή διακοπή της φοίτησής του, όταν σοβαροί λόγοι υγείας εμποδίζουν το φοιτητή από το να μετέχει στις διαδικασίες του Πανεπιστημίου.

Προσωρινή διακοπή φοίτησης

 

 

(2)

Ακαδημαϊκό εξάμηνο, κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του, δε συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 

 

26.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (η) του Κανονισμού 30, φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών, όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του μέσα στο μέγιστο επιτρεπτό χρόνο ολοκλήρωσης του προγράμματος, όπως αυτός ορίζεται στους παρόντες Κανονισμούς, χωρίς να χρειασθεί να υπερβεί τον πλήρη φόρτο πιστώσεων ενός ακαδημαϊκού εξάμηνου, όπως αυτός ορίζεται με Κανόνες, για ένα ή περισσότερα από τα εναπομείναντα γι΄αυτόν ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Διαγραφή από το Μητρώο Φοιτητών

 

 

 

27.

(1)

Φοιτητής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, αν διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα.

Πειθαρχική δίωξη φοιτητών

 

 

 

 

(2)

Πειθαρχική δίωξη δε δύναται να ασκηθεί εναντίον φοιτητή για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο αυτός ήδη βρέθηκε ένοχος ή για το οποίο αθωώθηκε.

 

 

(3)

Φοιτητής, ο οποίος απέβαλε τη φοιτητική ιδιότητα με οποιοδήποτε τρόπο δε διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει συνεχίζεται μετά την αποβολή της φοιτητικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.

 

 

(4)

Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον φοιτητή, καμία πειθαρχική δίωξη δεν επιτρέπεται να ασκηθεί ή να συνεχισθεί εναντίον του για λόγους που σχετίζονται με την ποινική δίωξη, μέχρις ότου αυτή πάρει οριστικό τέλος.

 

 

(5)

Φοιτητής που διώχθηκε για ποινικό αδίκημα και δεν βρέθηκε ένοχος, δεν μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά για την ίδια κατηγορία, μπορεί όμως να διωχθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που προκύπτει από τη διαγωγή του, η οποία σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, αλλά δεν εγείρει το ίδιο επίδικο θέμα όπως εκείνο της κατηγορίας κατά την ποινική δίωξη.

 

 

28.

(1)

Πειθαρχικό αδίκημα συνιστά η παραβίαση των νόμων, κανονισμών, κανόνων και εγκυκλίων του Πανεπιστημίου και εν γένει της πανεπιστημιακής δεοντολογίας.

Πειθαρχικά αδικήματα

 

 

 

(2)

Τα ακόλουθα πειθαρχικά αδικήματα θεωρούνται σοβαρά:

 

(α)

Ακαδημαϊκά αδικήματα που σχετίζονται με τις εξετάσεις, γραπτές εργασίες ή περιπτώσεις λογοκλοπής.

 

(β)

Αμέλεια στη διαχείριση Ταμείων ή περιουσίας οποιουδήποτε είδους του Πανεπιστημίου.

 

(γ)

Πρόκληση ταραχών ή ανάρμοστη συμπεριφορά που προκαλεί ζημιά στα κτίρια ή στην περιουσία του Πανεπιστημίου.

 

(δ)

Ανάρμοστη συμπεριφορά στους χώρους του Πανεπιστημίου.

 

(ε)

Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας εντός του Πανεπιστημίου.

 

(στ)

Παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου, ή ανατροπή της ομαλής λειτουργίας του.

 

(ζ)

Φωτοτύπηση πέραν του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού εντός των χώρων του Πανεπιστημίου.

 

(3)

Μικρά πειθαρχικά αδικήματα θεωρούνται τα αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των σοβαρών πειθαρχικών αδικημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (2).

 

 

29.

(1)

Δε διενεργείται πειθαρχική δίωξη παρά μόνο ύστερα από σχετική γραπτή καταγγελία προς την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου.

Πειθαρχική διαδικασία.

 

 

(2)

Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει το Συμβούλιο.

 

(4)

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου υπόκεινται σε αναθεώρηση από τη Σύγκλητο, ως δευτεροβάθμιο όργανο, με τη διαδικασία που καθορίζεται με Κανόνες.

 

 

 

30.

Η Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου αποφασίζει για την επιβολή, ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα του πειθαρχικού αδικήματος, οποιασδήποτε από τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

Πειθαρχικές ποινές

 

 

(α)

Προφορική επίπληξη˙

 

(β)

γραπτή επίπληξη˙

 

(γ)

 

βαθμολογικές ποινές για παραπτώματα που σχετίζονται με εξετάσεις ή εργασίες˙

 

(δ)

κοινωνικής φύσης εργασία (χωρίς αμοιβή) μέσα στο Πανεπιστήμιο˙

 

(ε)

αναστολή δικαιωμάτων/προνομίων, εκτός από τα δικαιώματα που επηρεάζουν τη μάθηση˙

 

(στ)

επιβολή προστίμου για μερική ή ολική αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό ή στα κτίρια ή σ΄οποιαδήποτε άλλη περιουσία του Πανεπιστημίου.

 

(ζ)

αποβολή από το Πανεπιστήμιο για περίοδο ενός ή δύο εξαμήνων˙

 

(η)

διαγραφή από το Μητρώο Φοιτητών˙

 

(θ)

συνδυασμό των προαναφερόμενων ποινών.

 

 

 

31.

(1)

Το Πανεπιστήμιο δύναται να απονέμει βραβεία και να χορηγεί υποτροφίες και βοηθήματα, τα οποία προέρχονται από μη κρατικές πηγές.

Υποτροφίες, βραβεία και βοηθήματα

 

 

(2)

Τα κριτήρια και η διαδικασία απονομής υποτροφιών και χορήγησης βραβείων και βοηθημάτων δύναται να καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

32.

(1)

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα σύστασης ειδικών φοιτητικών ομίλων, για την προώθηση θεμάτων πολιτιστικής, κοινωνικής, αθλητικής ή ακαδημαϊκής φύσεως.

Φοιτητικοί όμιλοι.

 

 

(2)

Οι σκοποί και οι δραστηριότητες των ομίλων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, τα οποία καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

(3)

(3) Η σύσταση, η εγγραφή και η λειτουργία των φοιτητικών ομίλων δύναται να καθορίζονται με Κανόνες.

 

 

 

33.

(1)

Η Σύγκλητος δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου, να εκδίδει Κανόνες για, ή αναφορικά με τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης με βάση τους παρόντες Κανονισμούς ή του οποίου ο καθορισμός ή η ρύθμιση είναι αναγκαία για σκοπούς εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών.

Κανόνες

 

 

 

(2)

Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου (1), δύνανται να εκδίδονται Κανόνες για, ή αναφορικά με-

 

(α)

την προεγγραφή, εγγραφή και αποχώρηση από τα μαθήματα˙

 

(β)

τις υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού˙

 

(γ)

τις εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες ή σε ειδικές περιστάσεις˙

 

(δ)

τις ανταλλαγές φοιτητών˙

 

 

(ε)

τις εξατομικευμένες μελέτες˙

 

(στ)

τα ανολοκλήρωτα μαθήματα˙

 

 

(ζ)

την επαναβαθμολόγηση μαθήματος για μη ακαδημαϊκούς λόγους˙

 

(η)

τους φοιτητές αντιστοιχίας˙

 

(θ)

τον αυτοδίκαιο τερματισμό φοίτησης˙

 

(ι)

τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών˙

 

(κ)

την έκδοση ακαδημαϊκού ημερολογίου, ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος τελικών εξετάσεων.

 

(3)

Οι Κανόνες, που εκδίδονται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, δημοσιοποιούνται.

 

 

Text Box: 93(κγ)