Μέλος της ΚΕΔΙΠ μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε εργαζόμενος του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχει προσληφθεί σε μόνιμη θέση ή θέση με σύμβαση, για την οποία απαιτείται πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και επαγγελματικός τίτλος και είναι κάτοχος αναγνωρισμένου τίτλου, πανεπιστημιακού ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου ή επαγγελματικού τίτλου.

Οι αιτήσεις για εγγραφή Μελών υποβάλλονται προς τον Γραμματέα, στο σχετικό έντυπο εγγραφής το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο εξουσιοδότησης της μηνιαίας αποκοπής του τέλους συνδρομής των €8.

Άτομο το οποίο έχει θέση αξιωματούχου σε άλλη οργανωμένη συντεχνία δεν μπορεί να εγγραφεί ως μέλος της ΚΕΔΙΠ. Αντίστοιχα οι αξιωματούχοι της ΚΕΔΙΠ δεν δικαιούνται να είναι εγγεγραμμένοι και σε άλλη οργανωμένη συντεχνία.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ