Το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε επιβάλλει τη συνεχή προσαρμογή του πανεπιστημίου και των διοικητικών στελεχών του σε συνεχώς εναλλασσόμενες καταστάσεις.
 
Το νεοσύστατο γραφείο είναι υπεύθυνο για τον καταρτισμό στρατηγικής που αφορά στην εθελοντική ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων στις πρακτικές του πανεπιστημίου που είναι πέρα και πάνω από όσα ήδη επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σκοπός είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, μιας καλύτερης κοινωνίας και ενός καθαρότερου περιβάλλοντος.
 
Στόχος του γραφείου είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνικά υπεύθυνης κουλτούρας με έργα που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς βελτίωση, οι οποίες έχουν ήδη προκύψει από σχετική έρευνα, δείκτες για μέτρηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης στο πλαίσιο του EFQM (Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αριστείας) για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η στρατηγική ΕΚΕ θα βασίζεται σε τέσσερεις πυλώνες: Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνία, Περιβάλλον και Επιχειρηματική Δεοντολογία.