Εκτύπωση
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Λογιστή, στις Οικονομικές Υπηρεσίες, η οποία διεξάχθηκε στις 16/09/2021.
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση δύο (2) μόνιμων θέσεων Νοσηλευτικού Λειτουργού, στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας, η οποία διεξάχθηκε στις 16/09/2021.
 
Αποτελέσματα Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, στις Οικονομικές Υπηρεσίες, η οποία διεξάχθηκε στις 16/09/2021.