Εργασιακοί Οδηγοί

Πληροφορίες για Συνταξιοδοτικά Ωφελήματα Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και άλλου Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (216(Ι)/2012)

 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας - Συντάξεις

          LifeGoals Benefits Leaflet (Ελληνικά)

          LifeGoals Benefits Leaflet (Αγγλικά)

          Δήλωση εγγραφής μέλους/Επιλογή Συνταξιοδοτικού Σχεδίου (Ελληνικά)

          Δήλωση εγγραφής μέλους/Επιλογή Συνταξιοδοτικού Σχεδίου (Αγγλικά)

          Οδηγός (User Guide) για τα μέλη LIfeGoals

          Εξουσιοδότηση Συμμετοχής στο Ταμείο Προνοίας LifeGoals και αποκοπή συνεισφορών