ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Α' φάση της Φοιτητικής Εστίας (Φ.Ε.) αποτελείται από 14 κτήρια και 208 μονόκλινα δωμάτια. Σημειώνεται ότι στους πρωτοετείς φοιτητές δίνονται μόνο δωμάτια τύπου Β εκτός των περιπτώσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η τυπολογία των δωματίων έχει ως εξής:

Τύπος Δωματίου Περιγραφή Αριθμός Δωματίων
Α Κάθε δωμάτιο συμπεριλαμβάνει δικό του χώρο υγιεινής. Υπάρχει κοινόχρηστη κουζίνα για κάθε 12 δωμάτια. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 48
Β Κάθε δωμάτιο συμπεριλαμβάνει νιπτήρα. Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος υγιεινής και κουζίνα για κάθε 8 δωμάτια. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 144
Γ Υπάρχει κοινόχρηστος χώρος υγιεινής και κουζίνας για κάθε 2 δωμάτια . Κάθε ομάδα των δύο δωματίων αποτελεί ένα διαμέρισμα. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 12
Δ Τα δωμάτια είναι του ίδιου τύπου με τα δωμάτια τύπου Γ. Κάθε ομάδα των δύο δωματίων αποτελεί ένα διαμέρισμα. Προσφέρονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει σύστημα κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο. 4

Στο χώρο της Φ.Ε. λειτουργούν επίσης δύο κοινόχρηστα κτήρια στα οποία στεγάζονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.) , το Κέντρο Εκδηλώσεων, το Ταχυδρομείο και ο Χώρος Πλυντηρίων. Οι φοιτητές που θα γίνουν αποδεκτοί για διαμονή στη Φ.Ε. μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους χώρους διαμονής μελετώντας όλα μας τα εγχειριδία και ιδιαίτερα το Εγχειρίδιο Ενοίκου. Επιλέξετε Έντυπα για να μελετήσετε όλα μας τα έντυπα και εγχειρίδια.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ

Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων στη Φοιτητική Εστία, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής στη Φοιτητική Εστία μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.
  • Να έχει την ιδιότητα του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
  • Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τις €12.000
  • Να μην έχει οικονομικές εκκρεμότητες από τη διαμονή του στην Φοιτητική Εστία (σε περίπτωση που διέμενε παλαιότερα)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διαμονής από το Γραφείο Στέγασης γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Οικονομική κατάσταση οικογένειας ενδιαφερομένου
  • Κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
  • Απόσταση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του ενδιαφερομένου από την πόλη της Λευκωσίας.

Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής δίδονται στους Κανόνες Επιλογής Ενοίκων

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  • Για τους Κύπριους πρωτοετείς φοιτητές της Α' κατανομής τον Ιούλιο, εντός 5 ημερών μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των παγκύπριων εξετάσεων.
  • Για τους Ελλαδίτες πρωτοετείς φοιτητές της Α' κατανομής η υποβολή αιτήσεων γίνεται το μήνα Αύγουστο, εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Για τους Κύπριους φοιτητές της Β' και Γ' κατανομής και Ελλαδίτες φοιτητές της Β' κατανομής η υποβολή αιτήσεων γίνεται το Σεπτέμβριο, εντός 2 ημερών μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων όλων των κατανομών.

Πιο συγκεκριμένα:

Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΜΑΤΩΝ
1 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές Α΄κατανομής Ιούλιος 52 δωμάτια
2 Υποψήφιοι Κύπριοι φοιτητές διαδικασίας ειδικών κριτηρίων
3 Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές 10 δωμάτια
4 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Ελλαδίτες Α΄κατανομής  και  Έλληνες της Διασποράς Αύγουστος 20 δωμάτια
5 Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Ελλαδίτες φοιτητές 3 δωμάτια
6 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές Β΄και Γ΄κατανομής Σεπτέμβριος 8 δωμάτια
7 Πρωτοετείς Προπτυχιακοί Ελλαδίτες φοιτητές Β΄κατανομής 2 δωμάτια

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ Φ.Ε.

Μια από τις αρμοδιότητες μας είναι η επίλυση προβλημάτων διαμονής των ενοίκων της Φ.Ε.

Κέντρο Εξυπηρέτησης Ενοίκων (Κ.Ε.Ε.)

Οι ένοικοι της Φ.Ε. μπορούν να αποταθούν άμεσα για πληροφορίες και προβλήματα διαμονής αλλά και τυχόν άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο Κ.Ε.Ε., το οποίο στεγάζεται στο χώρο της Φ.Ε. Αρμοδιότητα του Κ.Ε.Ε. είναι η επίλυση προβλημάτων είτε με την παροχή άμεσης βοήθειας, ή με την παραπομπή του προβλήματος στους αρμόδιους.

Καθοδήγηση / Διαμεσολάβηση

Ένοικοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διαπροσωπικά προβλήματα διαμονής και συγκατοίκησης, μπορούν να αποταθούν για καθοδήγηση στην Υπεύθυνη Στέγασης. Στόχος μας είναι όπως τα προβλήματα επιλύονται από τους ίδιους τους ενοίκους ή με τη συμβολή των Βοηθών Φοιτητικής Εστίας. Στην περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι δυνατό, τότε αναλαμβάνουμε την επίλυση των προβλημάτων μέσω της διαδικασίας της καθοδήγησης /διαμεσολάβησης, και όπου κριθεί αναγκαίο με τη λήψη πειθαρχικών μέτρων.

Κανόνες Διαμονής

Κατά την παραμονή τους στη Φ.Ε., οι ένοικοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους Κανόνες Διαμονής, οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι Κανόνες Διαμονής θέτουν το πλαίσιο μιας ομαλής συγκατοίκησης διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία της Φ.Ε. Τα προβλήματα διαμονής επιλύονται στο πλαίσιο των Κανόνων Διαμονής, και όπου κριθεί αναγκαίο λαμβάνονται τα ανάλογα πειθαρχικά μέτρα.