Το ακαδημαϊκό έτος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, το Χειμερινό Εξάμηνο (από Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο) και το Εαρινό Εξάμηνο (από Ιανουάριο – Μάιο).

Κάθε εξάμηνο καλύπτει περιόδους διδασκαλίας, περιόδους προετοιμασίας για εξετάσεις και περιόδους εξετάσεων. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, περιορισμένης επιλογής και ελεύθερης επιλογής, και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι συνεχής και υποχρεωτική.

Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται στο σύστημα των πιστωτικών μονάδων (π.μ.), γνωστών και ως μονάδων ECTS (European Credit Transfer System). Μια π.μ. αντιπροσωπεύει 25-30 ώρες εργασίας του διδασκομένου ανά εξάμηνο. Πλήρους φοίτησης θεωρούνται οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τουλάχιστον 18 ECTS ανά εξάμηνο. Οι υπόλοιποι θεωρούνται φοιτητές μερικής φοίτησης.

  DSC 0633

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

 


Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

 

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες για τις ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών στα μαθήματα, έναρξης μαθημάτων, τελευταίας ημερομηνίας επιλογής μαθημάτων, αφαίρεσης μαθημάτων, αποχώρησης από μαθήματα, λήξης μαθημάτων, καθώς και για τις ημερομηνίες προετοιμασίας για τις εξετάσεις, την περίοδο των εξετάσεων και των διακοπών.

 


Εγγραφές σε Μαθήματα 

 

Κάθε εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του. Ο φοιτητής οργανώνει το εξαμηνιαίο του πρόγραμμα του σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε συνεννόηση με τον Ακαδημαϊκό/Ερευνητικό του Σύμβουλο επιλέγοντας από τα προσφερόμενα μαθήματα και ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις.

Χειμερινό Εξάμηνο = οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται 1-2 Σεπτεμβρίου και η έναρξη των μαθημάτων την αμέσως επόμενη Δευτέρα ή Πέμπτη.  

Εαρινό Εξάμηνο = οι εγγραφές στα μαθήματα πραγματοποιούνται μία βδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος BannerWeb.

 

Πριν από τις εγγραφές οι φοιτητές προτρέπονται να μελετήσουν τον Οδηγό Χρήσης του συστήματος στον οποίο υπάρχουν όλες οι βασικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση των εγγραφών. Εγγραφές σε μαθήματα εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου, επιτρέπονται και εκτός της περιόδου εγγραφών, αλλά για καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή σε μάθημα εντός του εξαμήνου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €50 ανα μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.

Ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 40 π.μ.. Μπορεί να επιτραπεί αυξημένος φόρτος μέχρι 42 π.μ. υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι μετά από τη συμπλήρωση του ειδικού έντυπου και την έγκριση του Προέδρου του Τμήματος.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων δύναται να εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση μέχρι 45 π.μ. μετά από τεκμηριωμένη γραπτή θετική εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Αιτήματα πέραν των 45 π.μ. τα οποία θα τυγχάνουν θετικής εισήγησης του Προέδρου του Τμήματος και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων, θα υποβάλλονται για τελική έγκριση στη Σύγκλητο.

Ο φοιτητής μπορεί να προσθέσει μάθημα μέχρι το τέλος της βδομάδας έναρξης μαθημάτων και μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή ως αποχώρηση. Ο φοιτητής δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα. Αποχώρηση από μάθημα μετά από την έβδομη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0).

 


Έκδοση Πανεπιστημιακής Κάρτας

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδίδει την Πανεπιστημιακή κάρτα για όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του. Η Πανεπιστημιακή κάρτα, η οποία είναι υποχρεωτική, επιτρέπει στους φοιτητές να δανείζονται βιβλία από τη Βιβλιοθήκη, να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.

 


Αλλαγή Προγράμματος Σπουδών

 Οποιοσδήποτε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα αλλαγής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του εντός του τμήματος σύμφωνα με τους κανόνες του τμήματος. Αλλαγή του μεταπτυχιακού προγράμματος του φοιτητή μπορεί να γίνει και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους φοίτησης του φοιτητή με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος και έγκριση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει κατά περίπτωση τον αριθμό των μαθημάτων που ενδεχομένως θα αναγνωριστούν στο φοιτητή μετά από έγκριση του Συμβουλίου του τμήματος.

Σε φοιτητές διδακτορικού επιπέδου, οι οποίοι για ειδικούς λόγους είτε διακόπτουν τη φοίτηση τους από το διδακτορικό επίπεδο είτε δεν ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους, παρέχεται η δυνατότητα απονομής διπλώματος μάστερ, νοουμένου ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Τμήματος για την απονομή διπλώματος μάστερ.

 


Ακαδημαϊκός Ερευνητικός Σύμβουλος

 Για κάθε νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή, το τμήμα ορίζει ακαδημαϊκό σύμβουλο.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου μάστερ, ο οποίος εκπονεί διατριβή, και για κάθε διδακτορικό φοιτητή ορίζεται ερευνητικός σύμβουλος. Ο ερευνητικός σύμβουλος ορίζεται από το συμβούλιο του τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και σε συνεννόηση με το φοιτητή και τον προτεινόμενο σύμβουλο. Ο ερευνητικός σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής ενός διδακτορικού φοιτητή έχει διατμηματικό χαρακτήρα δύναται με απόφαση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών να οριστούν δύο ερευνητικοί σύμβουλοι για το φοιτητή από διαφορετικά τμήματα.  Ο ορισμός δύο Ερευνητικών Συμβούλων σε διδακτορικό φοιτητή από το ίδιο τμήμα επιτρέπεται, νοουμένου ότι ο ένας Ερευνητικός Σύμβουλος οριστεί ως ο κύριος επιβλέπων.

 


Φοιτητές Πλήρους Φοίτησης

 Μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του, το συγκεκριμένο εξάμηνο, είναι τουλάχιστον 18 π.μ.

Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της διδακτορικής διατριβής του, θεωρείται ότι, το συγκεκριμένο εξάμηνο, έχει φόρτο εργασίας, που ισοδυναμεί με 30 π.μ.

 


Βεβαιώσεις Φοίτησης

Μετά τη λήξη της τρίτης εβδομάδας από την έναρξη του κάθε εξαμήνου παρέχεται δωρεάν σε κάθε φοιτητή βεβαίωση φοίτησης.  Βεβαιώσεις εκδίδονται και για σκοπούς χορήγησης της κρατικής χορηγίας από το Yπουργείο Οικονομικών.

Η έκδοση επιπρόσθετων βεβαιώσεων ή άλλων πιστοποιητικών (αναλυτικές βαθμολογίες κ.λπ.) χρεώνονται προς 2 ευρώ το ένα, και είναι δυνατή ύστερα από τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου/αίτησης, προς την ΥΣΦΜ.

 


Υποβολή Βαθμολογίας

Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του διδάσκοντος. Αλλαγή βαθμού από το διδάσκοντα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις που έγινε κάποιο λάθος και μόνο με γραπτή έγκριση του προέδρου του τμήματος και του Κοσμήτορα της οικείας σχολής το αργότερο μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Αλλαγή που προτείνει ο διδάσκων, μετά την παρέλευση 15 ημερών μπορεί να γίνει με την έγκριση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Tο σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Kατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω.

Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δεν προσμετρούνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των μονάδων της διατριβής.

Οι διατριβές μάστερ βαθμολογούνται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.

Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και οι τυχόν αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μαθήματα, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.

Οι φοιτητές δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το διδάσκοντα σε θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις δεν δοθούν, ο φοιτητής μπορεί να τις ζητήσει διαμέσου του Προέδρου του τμήματος. 

 

Οδηγός "Λογοκλοπή στις Σπουδές: αναγνώριση και αποφυγή της"

 


Βελτίωση Βαθμού

Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5 μπορεί να το επαναλάβει. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Δηλαδή η βαθμολογία, η οποία θα υπολογίζεται στο Σταθμικό Μέσο Όρο, είναι αυτή που θα εξασφαλίσει τη δεύτερη φορά ο φοιτητής, ανεξάρτητα αν είναι χαμηλότερη από την πρώτη βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο πιο πρόσφατος βαθμός είναι κάτω από το 5, τότε λογίζεται ως βαθμός το 5.

 


Αποτυχία σε Μάθημα

Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να το επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο φοιτητής δικαιούται να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο. Η αποτυχία σε οποιοδήποτε μάθημα καταγράφεται στα εξαμηνιαία και τα τελικά δελτία αναλυτικής βαθμολογίας του φοιτητή.

 


Ανολοκλήρωτος Βαθμός

Aνολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι ιατρικοί ή προσωπικοί λόγοι). H διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος έχει ως εξής:

 • Ο διδάσκων με έγκριση του Προέδρου του τμήματος ενημερώνει γραπτώς την Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.
 • Aν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του μαθήματος μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.

Βαθμολόγηση Διπλωματικής Εργασίας ή Διατριβής

Η βαθμολόγηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής, της οποίας η εκπόνηση διαρκεί δύο ή και περισσότερα εξάμηνα καθώς και των ερευνητικών/συγγραφικών σταδίων, γίνεται ως ακολούθως:

Στο τέλος του κάθε εξαμήνου, και εντός της προθεσμίας που καθορίζει η ΥΣΦΜ, ο επιβλέπων καθηγητής καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα  τη βαθμολογία του φοιτητή (Επιτυχία ή Αποτυχία). Ο τελικός βαθμός παραδίδεται εντός της προθεσμίας, που ορίζεται για όλα τα μαθήματα και καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησης της.

 


Αναστολή Φοίτησης

Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του για ένα ή δύο εξάμηνα φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης.

Αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο συμβούλιο του τμήματος πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου.

Το συμβούλιο του τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία κατά πόσον θα την εγκρίνει ή όχι. Ο φοιτητής ενημερώνεται αναφορικά με το αποτέλεσμα της αίτησής του από τον Πρόεδρο του τμήματος. Ενημερώνεται, επίσης, σχετικά η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων.

Διευκρινίζεται ότι ακαδημαϊκό εξάμηνο, κατά το οποίο ο φοιτητής έχει αναστείλει τις σπουδές του, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 


Άδεια Μητρότητας - Πατρότητας

Φοιτήτρια/φοιτητής μπορεί να αιτηθεί άδεια μητρότητας ή πατρότητας αντίστοιχα μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα εξάμηνο για πατέρες. Ο χρόνος αυτός δε θα προσμετρείται στη συνολική διάρκεια σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η αίτηση συνοδευόμενη με ιατρικό πιστοποιητικό που δηλώνει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού υποβάλλεται απευθείας στο τμήμα.  Το συμβούλιο του τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει εάν θα την εγκρίνει.  Η φοιτήτρια/φοιτητής ενημερώνεται αναφορικά με το αποτέλεσμα της αίτησης του/της από τον Πρόεδρο του τμήματος.  Ενημερώνεται επίσης η Σχολή ΜΣ.   

 


Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης

Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση προς το τμήμα του για προσωρινή διακοπή της φοίτησής του κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Η αίτηση του φοιτητή κοινοποιείται στην Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών για έγκριση.   Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι δύο εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διευκρινίζεται ότι ακαδημαϊκό εξάμηνο, κατά το οποίο ο φοιτητής έχει διακόψει τις σπουδές του, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του φοιτητή.

 


  Αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου


 Μεταπτυχιακός φοιτητής που επιθυμει να αποχωρήσει από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρoυ στο οποίο έχει εγγραφεί ή  έχει γίνει δεκτός/ή, ενημερώνει γραπτώς το Συμβούλιο του Τμήματος.  Η απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος κοινοποιείται στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 


Αποφοίτηση

Κάθε έτος πραγματοποιούνται δύο (2) Τελετές Αποφοίτησης. Το Φεβρουάριο για τους απόφοιτους του Χειμερινού Εξαμήνου και τον Ιούνιο για τους απόφοιτους του Εαρινού Εξαμήνου. Οι φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους παραλαμβάνουν το πτυχίο τους στην πλησιέστερη ημερολογιακά Τελετή.

Η Δήλωση Συμμετοχής στην Τελετή, καθώς και οδηγίες για την Τελετή Αποφοίτησης, αποστέλλονται σε όλους τους φοιτητές, που ανμένεται ότι θα αποφοιτήσουν και ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

DSC 0671     DSC 5354 DSC 5218      DSC 5363  

 

Διαγραφή Φοιτητών

Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών, όταν δεν δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του εντός της μέγιστης διάρκειας σπουδών που προβλέπεται από τους Κανόνες.

 


Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης Φοιτητή Επιπέδου Μάστερ

 Η φοίτηση μεταπτυχιακού φοιτητή επιπέδου μάστερ τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή διπλώματος μάστερ, εάν:

 • Με τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ εξαμήνων φοίτησης δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί.

Νοείται ότι στα οκτώ εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του   φοιτητή.

 • Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής επιπέδου μάστερ αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο φοιτητής και ο φοιτητής έχει αποτύχει να υπερασπίσει επιτυχώς την εν λόγω διατριβή του για δεύτερη φορά.
 • Δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και έγγραφες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.

Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης Διδακτορικού Φοιτητή

Η φοίτηση διδακτορικού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή διδακτορικού διπλώματος σε αυτόν, εάν:

 • Ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης.

Νοείται ότι στα δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.

 • Έχει ολοκληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών και δεν έχει επιτύχει στην περιεκτική εξέταση, που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του.

Νοείται ότι στα επτά εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή.

 • Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπίσει επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή.
 • Δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και έγγραφες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.
 • Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να παρουσιάσει επιτυχώς την πρόταση της Διδακτορικής διατριβής του.
 • Έχει δύο αποτυχίες σε ερευνητικό ή συγγραφικό στάδιο.

Παρέχεται η δυνατότητα απονομής διπλώματος μάστερ σε φοιτητές διδακτορικού επιπέδου, οι οποίοι, για ειδικούς λόγους, είτε διακόπτουν τη φοίτησή τους από το διδακτορικό επίπεδο, είτε δεν ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους νοουμένου ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του τμήματος για την απονομή διπλώματος μάστερ.

 


Πειθαρχικός Έλεγχος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Φοιτητής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, αν διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ισχύουν οι Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχουπου εφαρμόζονται και για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

 


Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Φοιτητών


 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη σε Κύπριους Φοιτητές

Παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε Κύπριους φοιτητές, που σπουδάζουν με πλήρη φοίτηση στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια με την παρουσίαση της φοιτητικής ταυτότητας ή της ταυτότητας που εκδίδει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

  • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη σε Φοιτητές προερχόμενους από Κράτη Μέλη της ΕΕ

Φοιτητές προερχόμενοι από χώρες της ΕΕ πρέπει να προσκομίζουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) στα κρατικά νοσηλευτήρια για κάλυψη της ιατρικά αναγκαίας περίθαλψης, κατά την προσωρινή τους διαμονή στην Κύπρο.

  • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη σε Φοιτητές προερχόμενους από τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ

Φοιτητές προερχόμενοι από τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ δεν είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης. Οι ίδιοι οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν σε ιδιωτική ασφάλιση.