Διαδικασία Έγκρισης Διδακτορικού Τίτλου από Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών 


Ο Πρόεδρος του Τμήματος διαβιβάζει σημείωμα στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών με όλα τα πιο κάτω δικαιολογητικά απονομής Διδακτορικού Τίτλου:

  1. Συμπληρωμένο το  Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου.
  2. Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου του Τμήματος κατά την οποία ορίστηκε η πενταμελής επιτροπή.
  3. Οι ανεξάρτητες γραπτές προκαταρκτικές εκθέσεις από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πλην του/της Ερευνητικού Συμβούλου του/της φοιτητή/τριας (η υποβολή προκαταρκτικής έκθεσης από τον/την Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή είναι προαιρετική), με τα σχόλια και τοποθετήσεις τους ως προς το περιεχόμενο της διατριβής.  Η υπογραφή στην προκαταρκτική έκθεση δύναται να είναι πρωτότυπη ή ηλεκτρονική.
  4. Η Έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής.
  5. Η βεβαίωση του/της Ερευνητικού Συμβούλου ότι έγιναν οι όποιες αλλαγές στη διατριβή είχαν ζητηθεί μαζί με κατάλογο δημοσιεύσεων.
  6. Ο κατάλογος δημοσιεύσεων που έχουν ήδη προκύψει από τη διατριβή (άρθρα, μονογραφία, κ.λ.π.).
  7. Βεβαίωση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο υποψήφιος Διδάκτορας έχει τακτοποιήσει οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  8. Δελτίο Παραλαβής της Διδακτορικής Διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  9. Ένα αντίτυπο διδακτορικής διατριβής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών αφού ελέγξει ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία, τα προωθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο για καταρχήν έγκριση. Ακολούθως το Πρυτανικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Σύγκλητο περιληπτική πρόταση για τελική έγκριση για απονομή Διδακτορικού Τίτλου στην οποία περιλαμβάνεται και η εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το Πρυτανικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Σύγκλητο για ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες. Η απονομή του Διδακτορικού Τίτλου εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.