Απαιτήσεις για Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος


 • Φοίτηση διάρκειας 6 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα.
 • Συμπλήρωση 240 ECTS (60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου - η κατοχή διπλώματος επιπέδου μάστερ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από αυτήν την απαίτηση -, 120 ECTS για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και οι υπόλοιπες ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής, κ.λπ.)
 • Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών.
 • Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή.  Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.
 • Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

 


Περιεκτική Εξέταση 


 • Ο διδακτορικός φοιτητής θα πρέπει να πετύχει σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο της φοίτησής του.
 • Η φύση και η διαδικασία διεξαγωγής και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζονται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου τμήματος και στους ειδικούς κανόνες που έχει ενδεχομένως θεσπίσει.
 • Το τμήμα έχει την ευθύνη προγραμματισμού των περιεκτικών του εξετάσεων.Το τμήμα θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα περιεκτικής εξέτασης τουλάχιστον μια φορά το ακαδημαϊκό έτος, ώστε κάθε φοιτητής να έχει δύο ευκαιρίες μέχρι και το έβδομο εξάμηνο των σπουδών του.
 • Η αρμόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της περιεκτικής εξέτασης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
 • Το γενικό περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης καθορίζεται στα προγράμματα σπουδών και η ειδικότερη ύλη της περιεκτικής εξέτασης γνωστοποιείται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του κάθε τμήματος.
 • Σε περίπτωση προφορικής περιεκτικής εξέτασης, η εκάστοτε εξεταστική επιτροπή πρέπει να αποτελείται από πέραν του ενός ατόμου και θα πρέπει να τηρείται εμπεριστατωμένο πρακτικό.
 • Η περιεκτική εξέταση βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.
 • Στην περιεκτική εξέταση δεν καταχωρείται Ανολοκλήρωτος βαθμός.

  


Γλώσσα Κειμένου Διδακτορικής Διατριβής 


Το κείμενο της διατριβής  μπορεί να γράφεται σε μια διεθνή γλώσσα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση η περίληψη δίνεται και στα ελληνικά.