Εκτύπωση
Ο Τομέας επιλαμβάνεται θεμάτων, όπως η κατάρτιση και η υποβολή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου και η ετοιμασία προβλέψεων ταμειακής ροής για κάθε οικονομικό έτος. Επίσης, ετοιμάζει χρηματοοικονομικές μελέτες και κοστολογήσεις, και υποστηρίζει διάφορες επιτροπές και σώματα όσον αφορά σε οικονομικά θέματα.

Διασφαλίζει ότι προκηρύσσονται δημόσιες προσφορές για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα αναλωσίμων του Πανεπιστημίου.
 
Γραφείο Προϋπολογισμού και Αναλύσεων
 
Στην αρμοδιότητά του υπάγεται ο οικονομικός προγραμματισμός του Πανεπιστημίου με την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, η ανάπτυξη διαφόρων μοντέλων προϋπολογισμού, η ετοιμασία του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για όλες τις οργανωτικές οντότητες βάσει των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Προβαίνει, επίσης, στην ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού της Συγκλήτου, στη σύνταξη και την επιμέλεια των πρακτικών και στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.
 
Γραφείo Υποστήριξης Εισοδηματικών Δραστηριοτήτων και ΦΠΑ
 
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης για την οικονομική διαχείριση των δραστηριοτήτων, οι οποίες αποφέρουν εισοδήματα στο Πανεπιστήμιο, το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και τη διοικητική υποστήριξη χορηγιών και συμβολαίων, που αποδέχτηκε το Πανεπιστήμιο.