ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Π.Κ.:
 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. 2010
 3. ΕΠΕΞΗΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2010
 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
 5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2011
 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
 7. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2012
 8. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. 2012
 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
 10. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2013
 11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. 2013
 12. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
 13. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2014
 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
 15. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015  
 16. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2015
 17. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
 18. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2016
 19. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
 20. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2017
 21. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
 22. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2018
 23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. 2018
 24. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
 25. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2019
 26. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
 27. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2019
 28. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
 29. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2020
 30. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
 31. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Κ. 2021
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ: