ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
Γραφείο Αποθήκης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
 
Αποστολή του Γραφείου είναι η διαχείριση της συνεχής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού γραφείου σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, γρήγορα και αποτελεσματικά, με υλικά αρίστης ποιότητας.
 
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνουν την παραλαβή και την έκδοση αναλωσίμων υλικών όπως είναι η γραφική ύλη, τα είδη γραφείου και αλληλογραφίας, τα είδη καθαριότητας, τα είδη μηχανογραφικού εξοπλισμού, τα αναλώσιμα τεχνικού εξοπλισμού γραφείου, έπιπλα γραφείου και άλλα.
 
Διεξάγει μηνιαία καταγραφή των υλικών Αποθήκης. Ενημερώνει τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τις Μηνιαίες Χρεώσεις σε Αναλώσιμα Είδη προς Σχολές/Τμήματα/ Υπηρεσίες και Οργανωτικές Οντότητες. Επίσης ενημερώνει της Σχολές/Τμήματα/ Υπηρεσίες και Οργανωτικές Οντότητες για τις Μηνιαίες τους Χρεώσεις.