Ο Τομέας επιλαμβάνεται θεμάτων, όπως η κατάρτιση και η υποβολή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου και η ετοιμασία προβλέψεων ταμειακής ροής για κάθε οικονομικό έτος. Επίσης, ετοιμάζει χρηματοοικονομικές μελέτες και κοστολογήσεις, και υποστηρίζει διάφορες επιτροπές και σώματα όσον αφορά σε οικονομικά θέματα.
Διασφαλίζει ότι προκηρύσσονται δημόσιες προσφορές για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διαχειρίζεται την εφοδιαστική αλυσίδα αναλωσίμων του Πανεπιστημίου.
 
 
Στην αρμοδιότητά του υπάγεται ο οικονομικός προγραμματισμός του Πανεπιστημίου με την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, η ανάπτυξη διαφόρων μοντέλων προϋπολογισμού, η ετοιμασία του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων για όλες τις οργανωτικές οντότητες βάσει των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Προβαίνει, επίσης, στην ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού της Συγκλήτου, στη σύνταξη και την επιμέλεια των πρακτικών και στην υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων.
 
 
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνουν την παροχή υποστήριξης για την οικονομική διαχείριση των δραστηριοτήτων, οι οποίες αποφέρουν εισοδήματα στο Πανεπιστήμιο, το χρηματοοικονομικό προγραμματισμό και τη διοικητική υποστήριξη χορηγιών και συμβολαίων, που αποδέχτηκε το Πανεπιστήμιο.
 
 
 
Αποστολή του Γραφείου είναι η διαχείριση της συνεχής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας αναλωσίμων υλικών και εξοπλισμού γραφείου σε ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, γρήγορα και αποτελεσματικά, με υλικά αρίστης ποιότητας.
 
Οι αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνουν την παραλαβή και την έκδοση αναλωσίμων υλικών όπως είναι η γραφική ύλη, τα είδη γραφείου και αλληλογραφίας, τα είδη καθαριότητας, τα είδη μηχανογραφικού εξοπλισμού, τα αναλώσιμα τεχνικού εξοπλισμού γραφείου, έπιπλα γραφείου και άλλα.
 
Διεξάγει μηνιαία καταγραφή των υλικών Αποθήκης. Ενημερώνει τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών για τις Μηνιαίες Χρεώσεις σε Αναλώσιμα Είδη προς Σχολές/Τμήματα/ Υπηρεσίες και Οργανωτικές Οντότητες. Επίσης ενημερώνει της Σχολές/Τμήματα/ Υπηρεσίες και Οργανωτικές Οντότητες για τις Μηνιαίες τους Χρεώσεις.
 
 
Αποστολή του Γραφείου είναι η καταχώρηση της περιουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο λογισμικό σύστημα των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων.
 
Αρμοδιότητα του Γραφείου, σύμφωνα και με τις εγκύκλιους του Διευθυντή Διοίκησης Οικονομικών Υπ΄ Αρ. 121/2012 και Υπ΄ Αρ. 139/13, στις περιπτώσεις αγοράς καινούργιου εξοπλισμού και αφού σταλούν στο γραφείο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, τότε θα δίνεται ο Αριθμός Περιουσιακών Στοιχείων (Bar Code), έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής του τιμολογίου.
 
Το Γραφείο Εφοδιαστικής Αλυσίδας έχει επίσης την αρμοδιότητα της παρακολούθησης επί καθημερινής βάσης και συνεχής ενημέρωσης του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, με τις αλλαγές που προκύπτουν.