Γραφείο Πληρωμών
 
Το Γραφείο έχει ως σκοπό του τη διενέργεια ορθών πληρωμών χωρίς καθυστέρηση, βάσει των νόμων και κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πληρωμών περιλαμβάνουν την υλοποίηση όλων των πληρωμών που αφορούν στις δαπάνες από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού, μεταπτυχιακών διδάκτρων, συνεδρίων και δωρεών εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν στα ερευνητικά προγράμματα και τη μισθοδοσία.

Το Γραφείο Πληρωμών επιλαμβάνεται όλων των αναγκαίων διαδικασιών, ούτως ώστε να προωθούνται οι πλήρως τεκμηριωμένες πληρωμές εκ μέρους όλων των οργανωτικών οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διασφαλίζει ότι όλοι οι πόροι του Πανεπιστημίου δαπανώνται και καταγράφονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.