Διαδικασία υποβολής της αίτησης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια σε έναν από τους ακόλουθους κλάδους: Αρχαιολογία, Ιστορία, Κλασσικές Σπουδές, Ανθρωπολογία, Ιστορία της Τέχνης, Αρχιτεκτονική, Γεωγραφία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Μηχανική ή άλλους συναφείς ερευνητικούς τομείς.
 
Όλοι οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων της Κύπρου ή της Ελλάδας θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5/10, ενώ για τους απόφοιτους άλλων Πανεπιστημίων ισχύει το όριο που αντιστοιχεί στον βαθμό αυτό.

H πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας που να αντιστοιχεί σε βαθμολογία IELTS 5.5 τουλάχιστον ή ισοδύναμο με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)*. Η απόφαση αυτή δεν αφορά αποφοίτους αγγλόφωνων σχολείων και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω των συνδέσμων της  Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ή μέσω τηλεδιάσκεψης, εάν δεν βρίσκονται στην Κύπρο.
 
Η προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται κάθε χρόνο από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέσω του συστήματος, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022/2023 έχει παραταθεί. Η νέα προθεσμία λήγει στις 9 Μαίου 2022, 12:00 το μεσημέρι
 
 

*Αντιστοιχίες αποτελεσμάτων διεθνών εξετάσεων με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

University of Cambridge Exams

IELTS

TOEFL(IBT)

Common European Framework

CPE Certificate of Proficiency in English

8.5 – 9

88-120

C2

CAE Certificate in Advanced English

7 – 8

70-88

C1

FCE First Certificate in English

5.5 – 6.5

50-70

B2

PET Preliminary English Test

4.0-5.0

10-50

B1