Ποιος μπορεί να αποταθεί;

Οποιοδήποτε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) πιστεύει ότι επηρεάζεται άμεσα και αρνητικά η εργασία του από οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια ή παράλειψη οποιασδήποτε Οργανωτικής Οντότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορεί να υποβάλει αίτημα για ταχεία εξυπηρέτηση.
 
Ποια θέματα επιλαμβάνεται το Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης;
 
1. Καθοδήγηση για τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος
2. Επεξήγηση αρμοδιοτήτων των διαφόρων Οργανωτικών Οντοτήτων
3. Άμεση προώθηση θεμάτων που λόγω έλλειψης νομοθεσίας ή πολιτικής, οι Οργανωτικές Οντότητες είναι αναρμόδιες να επιληφθούν του     θέματος
4. Καθυστερήσεις στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν ερευνητικά προγράμματα
5. Παρεκκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών, όπως:
   • Παροχή μισθών ή άλλων αποζημιώσεων
   • Πληρωμές υποβληθέντων τιμολογίων
   • Εκκαθαρίσεις ερευνητικών προγραμμάτων
   • Συγχρηματοδοτήσεις, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων
6. Καθυστερήσεις εγκεκριμένων και χρηματοδοτημένων προτάσεων για εξασφάλιση στέγης
7. Καθυστερήσεις στην αγορά εγκεκριμένου και χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού
8. Άλλα ζητήματα που εμποδίζουν την καθημερινή αποτελεσματική λειτουργία του Πανεπιστημίου.
 
Δεν θα εξετάζονται παράπονα που αφορούν:
 
1. Ιδιωτικές διαφορές
2. Διορισμούς
3. Προαγωγές/Ανελίξεις
4. Εισαγωγή φοιτητών στο Π.Κ.