Εnglish text follows 

Το Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων εκπροσωπεί το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για τους Λειτουργούς του Τύπου και άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Το προσωπικό του Γραφείου είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της εικόνας του οργανισμού, την εξασφάλιση δημοσιότητας και τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών στους Λειτουργούς του Τύπου ή σε άλλους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας επικοινωνιών εντός και εκτός ενός οργανισμού. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει ότι ο οργανισμός επικοινωνεί συνεπή μηνύματα σε όλα τα διαφορετικά ακροατήριά του, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και υποψηφίων φοιτητών, των εργαζομένων, των ενδιαφερόμενων μερών, των προμηθευτών, των δωρητών/ χορηγών και των μέσων ενημέρωσης.

Ανάμεσα στις δράσεις του Γραφείου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, η υλοποίηση επικοινωνιακών και διαφημιστικών έργων, η παραγωγή επικοινωνιακού υλικού και η διαχείριση των πανεπιστημιακών προϊόντων.

 

 

The Press and Media Relations Office represents the work of the University of Cyprus, acting as the point of contact for members of the press and other media representatives.

The Officers are responsible for maintaining the image of the organization, gaining publicity and disseminating information to members of the press or other media representatives. The Press and Media Relations Officers are responsible for planning and implementing communications inside and outside an organization. They ensure that the organization communicates consistent messages to all its different audiences, including students and prospects, employees, stakeholders, suppliers, donors/sponsors and the media.

Among the office's actions are included, among others, the organization of events, the implementation of communication and advertising campaigns, the production of communication material and the management of university memorabilia.