Εκτύπωση
 ΟΙΚ | ΜΑΣ | ΕΠΛ | ΓΛΩ | ΙΣΤ | ΚΠΕ | ΝΟΜ

 

 ΟΙΚ
 

ΟΙΚ 101 Εισαγωγή στα Οικονομικά (6 ΠΜ)

Το πρώτο μέρος του μαθήματος εστιάζεται  στα μικροοικονομικά, και αφορά βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή (νοικοκυριού), του παραγωγού και του κράτους. Καλύπτονται θέματα ζήτησης και προσφοράς, εξειδίκευση και εμπόριο, ο τρόπος λειτουργίας διάφορων μορφών αγοράς και πως σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα στην κατανομή των πόρων και την κοινωνική ευημερία.

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος καλύπτονται μακροοικονομικές έννοιες και εξετάζεται πως μετριούνται και πως σχετίζονται οι διάφοροι δείκτες της οικονομίας όπως η οικονομική μεγέθυνση, η ανεργία και ο πληθωρισμός. Επίσης, εξετάζονται ο ρόλος του χρήματος και, γενικότερα, του νομισματικού συστήματος και οι επιπτώσεις από τις οικονομικές συναλλαγές με άλλες χώρες.

 

ΟIΚ 111  Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας  (7 ΠΜ)

Το μάθημα αυτό εισαγάγει θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οικονομική συμπεριφορά των  νοικοκυριών, επιχειρήσεων, κράτους, κλπ.  Αρχίζει με σύντομη εξήγηση βασικών εννοιών που χρειάζονται για την κατανόηση και ανάλυση οικονομικών προβλημάτων.  Ακολούθως εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς και αναλύει τις αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και παραγωγού.  Μετά εξετάζει τη δομή της αγοράς, την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας και την αγορά των συντελεστών παραγωγής (κεφαλαίου και εργασίας).  Η ύλη του μαθήματος καλύπτει επίσης αρχές που διέπουν την οικονομική συμπεριφορά του κράτους.

 

ΟIΚ 112  Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΜΑΣ 061)

Οι εφαρμογές ποσοτικών μεθόδων στα οικονομικά είναι το πρώτο από μια σειρά μαθημάτων στην οικονομετρία με σκοπό να  θέσει τα θεμέλια για εμπειρική ανάλυση οικονομικών φαινόμενων όπως η ανεργία, ο πληθωρισμός, η οικονομική μεγέθυνση. Σε αυτό το μάθημα θα μελετούμε βασικά στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής, τον προσδιορισμό και εκτίμηση του γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης, τις ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων, επαγωγικής στατιστική στα πλαίσια στου γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης (έλεγχο υποθέσεων και διαστήματα εμπιστοσύνης), την επιλογή μοντέλου και τον έλεγχο στατιστικής επάρκειας. Επίσης μαθαίνουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ετεροσκεδαστικότητας, της μη-γραμμικότητας, και της διαχρονικής εξάρτησης των παρατηρήσεων. Τέλος καλύπτουμε βασικά μοντέλα χρονοσειρών και την πρόβλεψη. Ένας από τους βασικούς στόχους του μαθήματος είναι η εκμάθηση του οινομετρικού λογισμικού προγράμματος STATA για την πρακτική εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας πραγματικά οικονομικά στοιχεία.

 

ΟIΚ 113  Οικονομικά Μαθηματικά I  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΜΑΣ 001)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη. Τα κύρια θέματα του αφορούν τις βασικές έννοιες των μαθηματικών, το μονομεταβλητό και πολυμεταβλητό λογισμό και τη βελτιστοποίηση συναρτήσεων με ή χωρίς περιορισμούς. Επιπλέον, οικονομικές εφαρμογές θα μελετηθούν σε κάθε θεματική ενότητα.

 

ΟIΚ 121  Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας  (7 ΠΜ)

Αυτό το μάθημα παρέχει μια εντατική εισαγωγή στα εργαλεία και τις έννοιες της μακροοικονομικής θεωρίας.  Το μάθημα επικεντρώνεται στις επιδόσεις των εθνικών οικονομιών και στις πολιτικές των κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών στον τρόπο επηρεασμού των διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών.  Το μάθημα στηρίζεται σε θέματα σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη, την ανεργία και τον πληθωρισμό, στη δημιουργία χρήματος και τη διαμόρφωση των επιτοκίων.

 

ΟIΚ 211  Μικροοικονομική Θεωρία  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 111)

Η μικροοικονομική θεωρία αναλύει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, εξετάζει τον τρόπο που αυτοί αλληλοεπιδρούν στα πλαίσια της αγοράς, και αξιολογεί την επίδοση της αγοράς ως προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Στο μάθημα εξετάζεται από τη μία, ο τρόπος με τον οποίο οι προτιμήσεις των καταναλωτών, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, καθορίζουν τη ζήτηση για διάφορα αγαθά και από την άλλη η συμπεριφορά των παραγωγών στο πλαίσιο της αγοράς στην οποία πρέπει να κινηθούν. Το μάθημα καταλήγει με την ανάλυση ανταγωνιστικών αγορών.

 

ΟIΚ 221  Μακροοικονομική Θεωρία  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 121)

Το μάθημα αρχίζει με σύντομη περιγραφή των κυριότερων οικονομικών μεταβλητών. Στην συνέχεια, με σκοπό να προετοιμάσει τους φοιτητές να κανανοήσουν την πιο ρεαλιστική περίπτωση της ανοικτής οικονομίας, γίνεται  αναλυτική παρουσίαση του υποδείγματος IS-LM σε μια κλειστή οικονομία το οποίο περιγράφει τις συνθήκες ταυτόχρονης ισορροπίας στις αγορές αγαθών και χρήματος και προσδιορίζει το εθνικό εισόδημα και το επιτόκιο. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση επιδράσεων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Ακολουθεί η ανάλυση της αγοράς εργασίας, του προσδιορισμού των τιμών,  και της απασχόλησης όταν η οικονομία βρίσκεται σε μεσοχρόνια ισορροπία. Σε αυτό το στάδιο έχουν εξεταστεί αναλυτικά οι αγορές αγαθών, χρήματος και εργασίας. Με το μακροοικονομικό υπόδειγμα που ακολουθεί, εξετάζεται η ταυτόχρονη ισορροπία σε όλες τις προαναφερθείσες αγορές τόσο βραχυχρόνια όσο και μεσοχρόνια. Εκτός από τον προσδιορισμό του επιτοκίου, εθνικού εισοδήματος, επιπέδου τιμών, και μισθών, το μακροοικονομικό αυτό μοντέλο χρησιμοποιείται για την ανάλυση επιδράσεων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, και άλλων θεμάτων όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία. Το υπόλοιπο μάθημα  επεκτείνει το μοντέλο IS-LM για να συμπεριλάβει  τον ρόλο των προσδοκιών, και για να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν ανοικτές οικονομίες.  Τέλος, αναλύονται βασικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος καθώς και οι καθοριστικοί της παράγοντες.

 

ΟIΚ 222  Εισαγωγή στην Οικονομετρία  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 112)

Αρχικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο γραμμικό πολλαπλό μοντέλο παλινδρόμησης και η σωστή εκτίμηση του.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επεξήγηση των αποτελεσμάτων.  Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφορετικών δεδομένων/στοιχείων και η σωστή χρησιμοποίηση τους.  Πρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της αιτιότητας και πως αυτή επιτυγχάνεται.  Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του φοιτητή στη λειτουργία του οικονομετρικού πακέτου Stata.

 

ΟIΚ 223  Οικονομικά Μαθηματικά II  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 113)

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του ΟΙΚ113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι και σκοπός του είναι να παρουσιάσει ορισμένες προχωρημένες μαθηματικές μεθόδους  που χρησιμοποιούνται σε στατικά και δυναμικά οικονομικά προβλήματα.  Με τη χρήση θεωρίας και ασκήσεων, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη  των αναλυτικών ικανοτήτων που χρειάζονται στα κύρια μαθήματα οικονομικών του προγράμματος σπουδών.

 

ΟIΚ 251 Θέματα Μικροοικονομικών (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα εμβαθύνει στη μελέτη των αγορών περιγράφοντας τη λειτουργία μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών αγορών, εστιάζοντας στις διαφοροποιήσεις σε σχέση με αγορές στις οποίες επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός. Επεξηγούνται τα βασικά υποδείγματα ολιγοπωλίου (Cournot, Bertrand, Stackelberg) καθώς και τα ζητήματα σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων σε ολιγοπωλιακές αγορές. Ακολουθεί μια εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων και των εφαρμογών της στα Οικονομικά, όπου επεξηγείται η έννοια των αποφάσεων σε προβλήματα στρατηγικών αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, προσεγγίζονται προβλήματα αποφάσεων υπό αβεβαιότητα ή ασύμμετρη πληροφόρηση καθώς και ο ρόλος στις αγορές των εξωτερικών επιδράσεων και των δημόσιων αγαθών.

 

ΟIΚ 252 Θέματα Μακροοικονομικών (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μία συγκροτημένη προσέγγιση σε επιλεγμένα θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην θεωρία της γενικής ισορροπίας στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών αγορών και στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, εξωγενούς και ενδογενούς. Τα επιμέρους θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν την μελέτη μακροοικονομικών μοντέλων με απλές μορφές ετερογένειας, όπως το OLG, και συζήτηση της έννοιας της ατελούς πληροφόρησης και της σημασίας της για την μακροοικονομία.

 

ΟIΚ 253  Οικονομετρικές Μέθοδοι  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 222)

Το μάθημα προϋποθέτει τη γνώση της θεωρίας πιθανοτήτων και την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στα οικονομικά όπως καλύπτεται από το ΟΙΚ112, καθώς και την ανάλυση του γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης και τις βάσεις επαγωγικής στατιστικής από το  ΟΙΚ222. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Γενικευμένη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων,  παλινδρόμηση με χρονολογικά στοιχεία και με στοιχεία πάνελ, εκτίμηση με βοηθητικές μεταβλητές και εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων σε δύο στάδια, εκτίμηση υποδειγμάτων με ψευδομεταβλητές ως εξαρτημένες μεταβλητές και  συστήματα  ταυτόχρονα προσδιορισμένων εξισώσεων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πρακτικά οικονομικά θέματα μέσω εμπειρικών ασκήσεων και χρήση του λογισμικού προγράμματος STATA, που αποσκοπούν στην προετοιμασία των φοιτητών για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

ΟIΚ 261 Προχωρημένα Μικροοικονομικά (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα ξεκινά με την ανάλυση αγορών στις οποίες δεν επικρατεί τέλειος ανταγωνισμός. Γίνεται ανάλυση των μονοπωλιακών αγορών, με έμφαση στα βασικά προβλήματα διάκρισης τιμών. Επεξηγούνται τα βασικά υποδείγματα ολιγοπωλίου (Cournot, Bertrand, Stackelberg, Hotelling) και γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της διαφοροποίησης προϊόντων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του μοντέλου της γενικής ισορροπίας, σε προβλήματα αμιγούς ανταλλαγής. Ακολουθεί μια εκτενής εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, που καλύπτει στατικά και δυναμικά παίγνια πλήρους πληροφόρησης, τα οποία παρουσιάζονται κυρίως μέσω εφαρμογών σχετικών με τα Οικονομικά. Τέλος, προσεγγίζονται ζητήματα ασύμμετρης πληροφόρησης, και αναλύονται διεξοδικά τα προβλήματα δυσμενούς επιλογής, ηθικού κινδύνου και σηματοδότησης.

 

ΟIΚ 262 Προχωρημένα Μακροοικονομικά (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μία συγκροτημένη προσέγγιση σε επιλεγμένα θέματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας. Τα μαθηματικά υποδείγματα που θα παρουσιαστούν βασίζονται κατά κανόνα στις μικροοικονομικές αρχές του μεθοδικού ορθολογισμού και της ατομικής βελτιστοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην θεωρία της γενικής ισορροπίας στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών αγορών και στη θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, εξωγενούς και ενδογενούς. Τα επιμέρους θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν την μελέτη μακροοικονομικών μοντέλων με απλές μορφές ετερογένειας, όπως το OLG, και συζήτηση της έννοιας της ατελούς πληροφόρησης και της σημασίας της για την μακροοικονομία.

 

ΟIΚ 263  Προχωρημένη Οικονομετρία  (7 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 222)

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει γνώσεις σε μοντέρνες οικονομετρικές τεχνικές, σε στατιστική επαγωγή και να εξασφαλίσει υπόβαθρο σε βασικές θεωρητικές τεχνικές ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια πιο εξειδικευμένα μαθήματα σε οικονομετρικές χρονοσειρές, χρηματοοικονομική οικονομετρία, υποδείγματα πάνελ. Καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: Το γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης. Μέθοδοι εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων, γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων και βοηθητικών μεταβλητών. Στατιστικοί έλεγχοι στα πλαίσια των παραπάνω μεθόδων εκτίμησης. Διόρθωση HAC. Εισαγωγή σε υποδείγματα πάνελ.

 

ΟIΚ 305  Διεθνές Εμπόριο  (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τις διάφορες θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου και τα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική.  Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι θεωρίες του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος, το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin, η θεωρία εξειδικευμένων συντελεστών παραγωγής και οι επιπτώσεις των οικονομιών κλίμακας και του ατελούς ανταγωνισμού στο εμπόριο.  Στην ενότητα της εμπορικής πολιτικής εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα εργαλεία και η πολιτική οικονομία της εμπορικής πολιτικής, η εμπορική πολιτική στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι εμπορικές συμφωνίες.

 

ΟIΚ 306  Διεθνής Χρηματοοικονομική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Λογιστική εθνικού εισοδήματος και ισοζύγιο πληρωμών. Αγορά ξένου συναλλάγματος, προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Εθνικό εισόδημα και συναλλαγματική ισοτιμία. Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και επέμβαση στην αγορά συναλλάγματος. Ιστορική ανασκόπηση των διεθνών νομισματικών συστημάτων. Μακροοικονομική πολιτική κάτω από μεταβαλλόμενη συναλλαγματική ισοτιμία. Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Διεθνές χρέος, κρίσεις μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών και η διεθνής αγορά κεφαλαίου.

 

ΟIΚ 308  Οικονομική Ανάπτυξη  (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στη μελέτη των κυριότερων οικονομικών προβλημάτων των αναπτυσσόμενων χωρών.  Ανάμεσα στα θέματα που καλύπτονται συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: μια γενική εικόνα για τα χαρακτηριστικά των υποανάπτυκτων οικονομιών, ποιες είναι οι πολιτικές που μπορούν να ληφθούν για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις χώρες αυτές.  Στο μάθημα παρουσιάζεται αριθμός θεωρητικών υποδειγμάτων σε συνδυασμό με τα σχετικά εμπειρικά αποτελέσματα.

 

ΟIΚ 309  Οικovoμική Μεγέθυνση  (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Το μάθημα εξετάζει διάφορα υποδείγματα της οικονομικής μεγέθυνσης. Αρχίζει με τα υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης, με πρώτο το βασικό υπόδειγμα του Solow-Swan και τις θεωρητικές και εμπειρικές προεκτάσεις του. Το μάθημα συνεχίζει εξετάζοντας μια σειρά από υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με ένα και δυο τομείς παραγωγή ανθρώπινου κεφαλαίου όπως τα υποδείγματα ΑΚ και Uzawa-Lucas, Επίσης, το μάθημα εξετάζει την τεχνολογική πρόοδο με αύξηση της ποικιλίας και βελτίωση των εισροών, διάχυση της τεχνολογίας, κρατικός τομέας και δημόσιες δαπάνες, εμπόριο, θεσμοί, και την προέλευση της παρατεταμένης οικονομικής μεγέθυνσης.  Τα υποδείγματα αυτά επιχειρούν να εξηγήσουν τα μοτίβα της οικονομικής μεγέθυνσης, όπως αυτά παρατηρούνται από την ανάλυση ιστορικών δεδομένων, και για την κατανόηση της επίδρασης των διαφόρων οικονομικών πολιτικών στην μακροχρόνια οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας.  

 

ΟIΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Tο μάθημα αυτό αποσκοπεί στη μελέτη των χρηματαγορών (αγορά μετοχών, ομολόγων, ξένου συναλλάγματος) και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια). Μερικά από τα θέματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνουν: ο Ρόλος και η Σημασία των Χρηματαγορών, Χρήμα, οι Σημασίες και Λειτουργίες του.  Επιτόκια και Αποδόσεις. Καθορισμός Επιτοκίων. Αγορά Μετοχών και Καθορισμός Τιμής των Μετοχών.  Λειτουργίες Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.  Τραπεζικός Τομέας και μη-Τραπεζικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

 

ΟIΚ 311  Οικονομικά της Εργασίας (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)   

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη θεμάτων που αφορούν την αγορά εργασίας.   Το μάθημα αρχικά εξετάζει τη συμπεριφορά των εργατών και των επιχειρήσεων στην αγορά εργασίας, και πώς αυτές καθορίζουν τη ζήτηση και προσφορά εργασίας, τις ώρες εργασίας, και τους μισθούς.  Ακολούθως, το μάθημα εξετάζει θέματα που αφορούν την ανεργία, διαφορές μισθών ανάμεσα στους εργάτες, ανθρώπινο κεφάλαιο και απόδοση της εκπαίδευσης, διακρίσεις στην αγορά εργασίας, αντισταθμιστικούς μισθούς, μετανάστευση, ανισότητα μισθών, και το ρόλο των συντεχνιών και της κυβερνητικής πολιτικής.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, εξετάζονται σχετικές μελέτες περίπτωσης από διαφορετικές χώρες.

 

ΟΙΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Η βιομηχανική οργάνωση καταπιάνεται με τη μελέτη αγορών όπου δεν υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός και οι επιχειρήσεις διαθέτουν ισχύ αγοράς. Θα αναλυθούν σε βάθος τα βασικά θεωρητικά υποδείγματα ανταγωνισμού σε ολιγοπωλιακές αγορές με ομοιογενή ή διαφοροποιημένα προϊόντα, σε συνθήκες επιλογής τιμών ή ποσοτήτων, καθώς και στην παρουσία ηγεσίας τιμής και περιορισμένης παραγωγικής δυνατότητας. Τα υποδείγματα θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση θεμάτων όπως: σχέση τεχνολογίας και δομής αγοράς, συμπαιγνία και καρτέλ, περιορισμοί εισόδου και επιθετική συμπεριφορά, δημοπρασίες.

 

ΟIΚ 313  Δημόσια Οικονομικά  (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στη μικροοικονομική του δημόσιου τομέα.  Αρχικά εξετάζεται η αποτελεσματική κατανομή των πόρων σε μια οικονομία χωρίς δημόσιο τομέα.  Στη συνέχεια αναλύονται τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ύπαρξη δημοσίων αγαθών, εξωτερικών οικονομιών και ατελούς πληροφόρησης και εξετάζονται τα μέσα με τα οποία παρεμβαίνει το κράτος για την αριστοποίηση της κατανομής των πόρων.  Τελικά αναλύονται οι επιπτώσεις των δημοσιονομικών μέσων, ιδιαίτερα των δημοσίων δαπανών και της φορολογίας στη προσφορά των συντελεστών παραγωγής, στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων και στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος.

 

OIK 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα αναλύει τα κύρια θέματα που αφορούν στη διεθνή φορολογία και εξετάζει πως η εθνική φορολογική πρέπει να λαμβάνει υπόψη το διεθνές φορολογικό περιβάλλον για την αριστοποίηση της κατανομής των πόρων και επίτευξη στόχων κοινωνικής δικαιοσύνη στην κατανομή του εισοδήματος. Το πρώτο μέρος του μαθήματος εισαγάγει βασικές έννοιες, περιγράφει διάφορους τύπους φορολογίας και εξηγεί τις αρχές στις οποίες στηρίζεται η αριστοποίηση της φορολογίας. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με το πώς οι κανόνες άριστης φορολογίας διαφοροποιούνται στο διεθνές περιβάλλον και εξετάζει πώς  εθνικές φορολογικές πολιτικές επιδρούν στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων διεθνώς. Τέλος, εξετάζονται θέματα διεθνούς φορολογικού ανταγωνισμού και φορολογικής εναρμόνισης and αναλύεται ο ρόλος των πολυεθνικών εταιρειών στην κατανομή των  επενδύσεων και της παραγωγής διεθνώς.

 

ΟIΚ 316  Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 111)

Το μάθημα αρχικά κάνει μια ιστορική αναδρομή στην ανάγκη για την δημιουργία μιας ένωσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις προσπάθειες ενοποίησης της Ευρώπης όπως και στην πορεία διεύρυνσής της. Εξετάζει την δομή, την λειτουργία, τα όργανα και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ακολούθως χρησιμοποιεί μίκρο- και μάκρο- οικονομικά μοντέλα για να εξετάσει θέματα όπως: οικονομική ολοκλήρωση, τελωνειακές ενώσεις και κοινή αγορά, οικονομική ανάπτυξη, ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου. Επιπρόσθετα θέματα καλύπτουν την κοινή αγροτική πολιτική, τα οικονομικά του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της εξειδίκευσης, ανεργία, οικονομική γεωγραφία και περιφερειακές πολιτικές.

 

OIK 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 221)

Ο στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να καταλάβουν τον ρόλο του ευρώ, της τραπεζικής ένωσης και της δημοσιονομικής ένωσης για τις οικονομίες που απαρτίζουν την ευρωζώνη. Επίσης στόχος είναι να κατανοήσουν σε βάθος οι φοιτητές τα αίτια της Ευρωπαϊκής Κρίσης. Το μάθημα εξετάζει διάφορα θέματα όπως:  Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του Κανόνα του Χρυσού και του Ευρώ, Συστήματα Συναλλαγματικής Ισοτιμίας, Άριστες Νομισματικές Ζώνες, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, Ευρωζώνη, τράπεζες, και τραπεζική ένωση, υπολογισμός του βαθμού Ενοποίησης -  σύγκλιση τιμών εντός της Ευρωζώνης, Ευρωπαϊκή κρίση χρέους (1) σχέση με χρηματοοικονομική κρίση  (2) Σχέση με διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας  (3) ο ρόλος της υπερκατανάλωσης, των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και των εμπορικών ελλειμμάτων.

 

ΟIΚ 320  Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης (6 ΠΜ)

Το μάθημα σκιαγραφεί την εξέλιξη της οικονομικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δίνεται έμφαση σε οικονομικές ιδέες παρά σε γενικές θεωρίες οικονομικών συστημάτων, καθώς και στη διασύνδεση της οικονομικής σκέψης με άλλα ιστορικά και κοινωνικά φαινόμενα. Η ύλη χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναζητούνται ο ρίζες σημαντικών οικονομικών ιδεών στο έργο των αρχαίων, σχολαστικών, μερκαντιλιστών και φυσιοκρατών. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην ανάλυση της οικονομίας της αγοράς όπως αναπτύχθηκε από τους κλασικούς και στην κριτική που της ασκήθηκε από τον Μαρξ και άλλους. Η τρίτη ενότητα εξετάζει τα διάφορα ρεύματα του 20ού αιώνα (θεσμικοί, Κέυνς, Αυστριακοί, μονεταριστές, κ.λπ.) και θα καταλήξει με μια επισκόπηση της κατάστασης της οικονομικής σκέψης σήμερα. Το μάθημα απευθύνεται σε ευρύ ακροατήριο και δεν προαπαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις οικονομικών.

 

ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές μία εισαγωγή στην οικονομική προσέγγιση της πολιτική, γνωστή επίσης ως θετική πολιτική θεωρία ή θεωρία της ορθολογικής επιλογής. Η πολιτική οικονομία επιδιώκει να καταλάβει και να εξηγήσει τα αποτελέσματα της πολιτικής δραστηριότητας και συμπεριφοράς σε ένα περιβάλλον όπου οι φορείς έχουν ορθολογικούς στόχους και προσανατολισμούς. Το μάθημα θα εστιαστεί σε μαθηματικά μοντέλα ανάλυσης της πολιτικής. Τα πολιτικά αποτελέσματα θα αιτιολογούνται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών φορέων στο θεσμικό πλαίσιο του περιβάλλοντός τους.

 

ΟIΚ 327  Οικονομικά του Περιβάλλοντος  (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα χρησιμοποιεί διάφορες οικονομικές έννοιες και εργαλεία για να εξετάσει την σχέση μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Εξετάζει το πρόβλημα της ρύπανσης και των εξωτερικών οικονομιών που προκύπτουν σε μια ανταγωνιστική αγορά και γιατί και πώς μπορεί να επηρεαστεί η συμπεριφορά του παραγωγού και καταναλωτή για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, την ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς και την οικονομική αποτελεσματικότητα των διαφόρων πολιτικών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ρύπανσης (όπως πρότυπες τιμές εκπομπών ρύπων, φόρους  στις εκπομπές ρύπων, επιδοτήσεις, και  εκδόσεις αδειών ρύπανσης).

 

ΟIK 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία  (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση διαφόρων μεθόδων μέτρησης της παραγωγικότητας και της τεχνολογικής αλλαγής. Το μάθημα προϋποθέτει γνώση της θεωρίας της συμπεριφοράς του παραγωγού και βασικές γνώσεις οικονομετρίας.

 

OIK 355 - Θέματα Διεθνών Οικονομικών (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη της Διεθνούς Οικονομίας και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Θα εξεταστούν ο σκοπός και οι κανόνες λειτουργίας του Διεθνή Οργανισμού Εμπορίου καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών. Επίσης θα μελετηθούν οι διάφορες περιφερειακές συμφωνίες εμπορίου όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η NAFTA.  Το μάθημα θα αναλύσει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ξένου συναλλάγματος και τους τρόπους με τους οποίους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις και εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

 

ΟΙΚ 362       Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 312)

Το μάθημα έχει ως επίκεντρο την κατανόηση του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης και των στρατηγικών που ακολουθεί. Θα γίνει μια επισκόπηση των διαφόρων θεωριών της επιχείρησης, εξετάζοντας κυρίως τα ερωτήματα: τί είναι επιχείρηση, ποιοι είναι οι στόχοι της, ποιοι παράγοντες καθορίζουν την κλίμακα και το εύρος της; Στα πλαίσια αυτής της ενότητας εμπίπτουν θέματα όπως το διμερές μονοπώλιο, η διαπραγμάτευση και οι σχέσεις εντολέα-εντολοδόχου. Η δεύτερη ενότητα θα εξετάσει στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις σε διάφορες αγορές. Παραδείγματα είναι οι συγχωνεύσεις, η κάθετη ολοκλήρωση, οι διάφορες μορφές τιμολόγησης, η επιλογή ποιότητας, οι πρακτικές πωλήσεων πολλαπλών προϊόντων, η έρευνα και ανάπτυξη, και η επιλογή προτύπων.

 

ΟΙΚ 363  Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 211)

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κινήτρων, των μεθόδων και των επιπτώσεων της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία. Σε τι αποσκοπεί η κρατική παρέμβαση; Ποια εργαλεία έχει στη διάθεση του το κράτος; Ποιες είναι οι επιπτώσεις - ηθελημένες και μη - της κρατικής παρέμβασης; Θα εξεταστούν τρόποι ρύθμισης της συμπεριφοράς μονοπωλίων, τρόποι διάθεσης μονοπωλιακών δικαιωμάτων, επιβολή περιορισμών στην είσοδο και έξοδο από τις αγορές. Ως παραδείγματα θα εξεταστούν με περισσότερη λεπτομέρεια οι αγορές ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Θα μελετηθεί επίσης η Πολιτική Ανταγωνισμού, η οποία είναι η γενικότερη πολιτική που έχει ως στόχο τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις αγορές.

 

ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 111, ΟΙΚ 221)

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση αποτελεσματικότητας χρηματαγορών, κατανόηση μεθόδων χρηματοδότησης εταιρειών, κατανόηση του ρόλου των μετόχων, πιστωτών και διεύθυνσης μιας εταιρείας. Εφαρμογή κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής επενδυτικών ευκαιριών, εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης μετοχών και ομολόγων, επιλογή βέλτιστου χαρτοφυλακίου μετοχών με βάση το ρίσκο και αναμενόμενη απόδοση. Κατανόηση του ρόλου της κεφαλαιουχικής δομής στην αξία της εταιρείας, ικανότητα πρόβλεψης κινήσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση επιτοκιακές διαφορές.

 

ΟΙΚ 391 Τοποθέτηση σε οργανισμούς Ι (6ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων του δευτέρου έτους σπουδών και τουλάχιστον 120 ECTS του αντίστοιχου προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής/φοιτήτρια.

Συναπαιτούμενα: Η επιλογή γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των προηγούμενων εξαμήνων με ελάχιστη βαθμολογία 6/10 και τα κριτήρια που καθορίζονται από την εκάστοτε εταιρεία/οργανισμό.)

Κύριος στόχος της τοποθέτησης είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και πρόσθετης πρακτικής γνώσης σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο των οικονομικών. Επίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και επικοινωνιακών δυνατοτήτων.

 

ΟΙΚ 392 Τοποθέτηση σε οργανισμούς ΙΙ (6ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεωτικών μαθημάτων του δευτέρου έτους σπουδών και τουλάχιστον 120 ECTS του αντίστοιχου προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής/φοιτήτρια.

Συναπαιτούμενα: Η επιλογή γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των προηγούμενων εξαμήνων με ελάχιστη βαθμολογία 6/10 και τα κριτήρια που καθορίζονται από την εκάστοτε εταιρεία/οργανισμό)

Κύριος στόχος της τοποθέτησης είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και πρόσθετης πρακτικής γνώσης σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο των οικονομικών. Επίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και επικοινωνιακών δυνατοτήτων.

 

ΟIΚ 397  Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά Ι (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 212, ΟΙΚ 221)

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για έρευνα στα οικονομικά ή για δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος. Καλύπτει διάφορες πτυχές των ερευνητικών εργαλείων στα μοντέρνα οικονομικά όπως μαθηματικά και στατιστική, ακαδημαϊκά εργαλεία στα οικονομικά και εμπειρικές οικονομετρικές δεξιότητες. Ο στόχος είναι η εισαγωγή και η επανεξέταση των εργαλείων που χρειάζονται για την κατανόηση του υλικού του προγράμματος από τη μία και για την ανεξάρτητη έρευνα ή τη δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος από την άλλη.

 

ΟIΚ 398  Θέματα Κυπριακής Οικονομίας (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενα: ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221)

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη συστηματική και σε βάθος ανάλυση της Κυπριακής οικονομίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η συστηματική και σε βάθος ανάλυση της κυπριακής οικονομίας. Αρχικά το μάθημα κάνει μια γενική ιστορική ανασκόπηση της κυπριακής οικονομίας και στη συνέχεια καλύπτονται θέματα που αφορούν νομισματική και δημοσιονομική πολιτική καθώς επίσης και θέματα χρηματοοικονομικών και κοινωνικής πολιτικής της Κύπρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύγχρονα ευρωπαϊκά ζητήματα. Τέλος εξετάζονται τα κύρια προβλήματα και προοπτικές της οικονομίας καθώς και μέτρα οικονομικής πολιτικής.

 

OIK 415 Θεωρία Παιγνίων (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 251 ή ΟΙΚ261)

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών εργαλείων της Θεωρίας Παιγνίων. Η Θεωρία Παιγνίων ασχολείται με τη λήψη αποφάσεων από στρατηγικά αλληλεξαρτώμενους παράγοντες. Το μάθημα θα εξετάσει και θα αναλύσει έννοιες ισορροπίας σε στατικά και δυναμικά παίγνια υπό καθεστώς πλήρους και τέλειας πληροφόρησης καθώς και υπό καθεστώς ελλιπούς πληροφόρησης. Επίσης θα γίνει χρήση αυτών των εννοιών σε οικονομικές εφαρμογές, όπως τα ολιγοπώλια, οι διαπραγματεύσεις, οι δημοπρασίες κλπ.

ΟΙΚ 473  Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 253 ή ΟΙΚ263)

Σύντομη αναδρομή στο κλασσικό υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης.  Οικονομετρικά υποδείγματα για διαστρωματικά στοιχεία και δεδομένα χωροταξικών σειρών. Έμφαση στις οικονομικές εφαρμογές και την χρήση οικονομετρικών υπολογιστικών πακέτων. Ανάμεσα στα θέματα διδασκαλίας, είναι: (1) Θεωρία συναρτήσεων παραγωγής, (2) Υποδείγματα πολλαπλών εξισώσεων, (3) Υποδείγματα με εξαρτημένη μεταβλητή περιορισμένου πεδίου τιμών, (4) Ανάλυση χωροταξικών σειρών και υποδείγματα μακροοικονομικών δεδομένων.

 

ΟIΚ 497  Ερευνητική Μεθοδολογία στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΙΙ (6 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 397)

Το μάθημα αποτελεί την συνέχεια του μαθήματος ΟΙΚ397  και εμβαθύνει στα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για έρευνα στα οικονομικά ή για δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος. Καλύπτει διάφορες πτυχές των ερευνητικών εργαλείων στα μοντέρνα οικονομικά όπως μαθηματικά και στατιστική, ακαδημαϊκά εργαλεία στα οικονομικά και εμπειρικές οικονομετρικές δεξιότητες. Ο στόχος είναι η εισαγωγή και η επανεξέταση των εργαλείων που χρειάζονται για την κατανόηση του υλικού του προγράμματος από τη μία και για την ανεξάρτητη έρευνα ή τη δουλειά ως επαγγελματίας οικονομολόγος από την άλλη.

 

ΟΙΚ 501 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 ΠΜ)

Το μάθημα καλύπτει την μικροοικονομική θεωρία σε προχωρημένο επίπεδο.  Μελετά λεπτομερώς την νέο-κλασική θεωρία του καταναλωτή και παραγωγού.  Αναπτύσσει επίσης τις βασικές αρχές θεωρίας παιγνίων με πλήρη και ελλιπή πληροφόρηση και εφαρμόζει τα εργαλεία αυτά σε προβλήματα όπως συμπαιγνίες, διαπραγματεύσεις, δημοπρασίες, ηθικό κίνδυνο και δυσμενή επιλογή. 

 

ΟΙΚ 502 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 ΠΜ)

Το μάθημα θα εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές και μεθοδολογία της δυναμικής μακροοικονομικής θεωρίας και στις κύριες κατηγορίες μακροοικονομικών μοντέλων, με μια ανασκόπηση χρήσιμων μαθηματικών εργαλείων όπως ο δυναμικός προγραμματισμός και ο βέλτιστος έλεγχος καθώς και σχετικές εμπειρικές μέθοδους. Στόχος είναι να εμβαθυνθεί η κατανόηση της οικονομίας στο σύνολό της καθώς και ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής.

 

ΟΙΚ 503 Στατιστική και Οικονομετρία (7,5 ΠΜ)

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να προσφέρει ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο σε θεωρία κατανομών, στατιστική επαγωγή και ασυμπτωτική στατιστική θεωρία για την ενδελεχή ανάλυση οικονομετρικών μεθόδων όπως η εκτίμηση OLS και ML. Το τεχνικό υπόβαθρο που θα προσκομίσουν οι φοιτητές σε αυτό το μάθημα θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν σε μετέπειτα μαθήματα πιο εξειδικευμένες οικονομετρικές τεχνικές όπως IV, GMM καθώς και εξειδικευμένα θέματα στην οικονομετρία όπως οικονομετρικές χρονοσειρές, χρηματοοικονομική οικονομετρία, υποδείγματα πάνελ κτλ.

 

ΟΙΚ 551 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7,5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 501)

Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με την ατομική συμπεριφορά σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει αβεβαιότητα. Το δεύτερο μέρος αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρία γενικής ισορροπίας και της προεκτάσεις της και εστιάζει στα βασικά θεωρήματα ευημερίας των οικονομικών. Η ανάλυση περιλαμβάνει τόσο οικονομίες αμιγούς ανταλλαγής, όσο και οικονομίες στις οποίες με δυνατότητες παραγωγής και εισάγεται επίσης η έννοια του πυρήνα μιας οικονομίας. Το τρίτο μέρος εστιάζει σε προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρησης. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά του σχεδιασμού μηχανισμών, που στοχεύει κυρίως στην κατανόηση της φύσης του προβλήματος εντολέα-εντολοδόχου και της αρχής της άμεσης αποκάλυψης. Ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση προβλημάτων δυσμενούς επιλογής (με εφαρμογές στη διάκριση τιμών και στις ασφαλιστικές αγορές), σηματοδότησης (περιλαμβάνοντας τα βασικά μοντέλα εκπαίδευσης ως σηματοδότησης και cheap talk), και ηθικού κινδύνου.

 

ΟΙΚ 552 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7,5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 502)

Το μάθημα εστιάζεται στις μακροοικονομικές θεωρίες οι οποίες έχουν μικροοικονομική βάση και στη βραχυχρόνια οικονομική πολιτική.  Οι μακροοικονομικές θεωρίες που αναλύονται περιλαμβάνουν τις θεωρίες κατανάλωσης, επένδυσης, προσφοράς και ζήτησης εργασίας.  Η βραχυχρόνια οικονομική πολιτική που αναλύεται στο μάθημα αφορά τους νομισματικούς και δημοσιονομικούς κανόνες; ποια η βάση τους και τι μπορούν να επιτύχουν.  Η κύρια τεχνική που χρησιμοποιείται στο μάθημα είναι η μέθοδος της δυναμικής βελτιστοποίησης.

 

ΟΙΚ 553 Στατιστική και Οικονομετρία (7,5 ΠΜ)

(Προαπαιτούμενο: ΟΙΚ 503)

Το ΟΙΚ 553 είναι ένα μάθημα διδακτορικό στη Στατιστική και Οικονομετρία.  Το μάθημα προϋποθέτει ένα υπόβαθρο στη θεωρία πιθανοτήτων και στατιστικής και κάποια γνώση της γραμμικής παλινδρόμησης.  Το μάθημα ξεκινά με το γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης και συζητά θέματα της επιλογής μοντέλου και ελέγχους προσδιορισμού.  Οι φοιτητές θα μάθουν Ασυμπτωτική Θεωρία (εκτίμηση και έλεγχο υποθέσεων) για LS και MLE.  Στη συνέχεια, το μάθημα εστιάζεται στη μέθοδο bootstrap, GMM, και το πρόβλημα της ενδογένειας.  Τέλος, το μάθημα παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στην ανάλυση χρονοσειρών, ποιοτικών και περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών, και μοντέλα επιλεγμένου δείγματος.  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα.  Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τις οικονομετρικές πακέτα του Gauss ή MATLAB και STATA.

 

ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7.5 ECTS)

Το μάθημα ξεκινά με ανασκόπηση των κλασικών θεωριών συμπεριφοράς του καταναλωτή και του παραγωγού, και συνεχίζει με την περιγραφή των βασικών δομών αγοράς και την ανάλυση των αγορών συντελεστών παραγωγής. Ακολούθως, θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης. Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την ανάλυση διαφόρων προβλημάτων της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας, όπως είναι το παζάρεμα, οι δημοπρασίες, ο ηθικός κίνδυνος, η δυσμενής επιλογή.

 

ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7.5 ECTS)

Το μάθημα θα εισαγάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές και μεθοδολογία της δυναμικής μακροοικονομικής θεωρίας και στις κύριες κατηγορίες μακροοικονομικών μοντέλων, με μια ανασκόπηση χρήσιμων μαθηματικών εργαλείων όπως ο δυναμικός προγραμματισμός και ο βέλτιστος έλεγχος καθώς και σχετικές εμπειρικές μέθοδους. Στόχος είναι να εμβαθυνθεί η κατανόηση της οικονομίας στο σύνολό της καθώς και ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής.

 

OIK 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7.5 ECTS)

Θεωρία πιθανοτήτων. Τυχαίο δείγμα. Παλινδρόμηση, πρόβλεψη και σχετικές έννοιες. Το γραμμικό (κανονικό) μοντέλο: εκτίμηση, στατιστικός έλεγχος, έλεγχος ορθής εξειδίκευσης. Γενικευμένη γραμμική παλινδρόμηση. Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας.

 

ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (7.5 ECTS)

Κατασκευή οικονομικών υποδειγμάτων και ανάλυση ισορροπίας. Γραμμικά υποδείγματα και άλγεβρα μητρών. Συγκριτική στατική ανάλυση. Μεθόδοι αριστοποίησης με και χωρίς περιορισμούς. Δυναμικές μέθοδοι συνεχούς και διακριτού χρόνου.

 

OIK 605 Διεθνές Εμπόριο (7.5 ECTS)

Το μάθημα αυτό αναλύει τόσο την παραδοσιακή θεωρία του εμπορίου όσο και τη «νέα θεωρία εμπορίου». Το πρώτο μέρος εξετάζει τις θεωρίες του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήματος, καθώς, επίσης, και το υπόδειγμα των Heckscher-Ohlin. Το δεύτερο μέρος αναλύει τους άριστους δασμούς σε περιπτώσεις όπου το εμπόριο μεταξύ διαφόρων χωρών χαρακτηρίζεται από στρατηγικές αλληλεπιδράσεις. Χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, το μάθημα εξετάζει την Οικονομική Ολοκλήρωση τόσο στο περιφερειακό όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο.

 

ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7.5 ECTS)

Παρουσίαση των κύριων ερωτημάτων της διεθνούς μακροοικονομικής. Εισαγωγή στο διαχρονικό υπόδειγμα ανοικτής οικονομίας και παρουσίαση των παραγόντων που καθορίζουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του διεθνούς οικονομικού κύκλου με στόχο την κατανόηση της διεθνούς συνδιακύμανσης μακροοικονομικών μεταβλητών και του συγχρονισμού μεταξύ εθνικών οικονομιών. Εισαγωγή στις διεθνείς σχετικές τιμές με στόχο την κατανόηση της τμηματοποίησης των διεθνών αγορών και του βαθμού διεθνούς σύγκλισης των τιμών. Παρουσίαση των βασικών παραγόντων και μηχανισμών που οδηγούν σε χρηματοοικονομικές κρίσεις με έμφαση στον ρόλο και στην σχέση μεταξύ διεθνών ροών κεφαλαίου, πιστωτικής επέκτασης, φουσκών στα ακίνητα, υπερκατανάλωσης και δημοσιονομικής κατάστασης του κράτους. Τέλος, παρουσίαση μακροπροληπτικών και άλλων οικονομικών πολιτικών που βοηθούν στον περιορισμό της συχνότητας και των επιπτώσεων από τέτοιες κρίσεις.

 

ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7.5 ECTS)

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στη μελέτη των χρηματαγορών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κριτική παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων στην έρευνα, κάτι που θα επιτευχθεί με τη συστηματική ανάλυση επιστημονικών μελετών. Τα θέματα που θα εξεταστούν θα επιλεγούν από τα ακόλουθα: χρηματαγορές, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες, χρήμα, επιτόκια, πληθωρισμός, μετοχές, ομόλογα, καθορισμός επιτοκίων, αγορές συναλλάγματος, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τραπεζικός τομέας και μη-τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιλογή χαρτοφυλακίου, σύγκλιση επιτοκίων και πληθωρισμού (στην Ευρωπαϊκή Ένωση), επίδραση αγορών χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομική δραστηριότητα, ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση κ.ά.

 

ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7.5 ECTS)

Στατική και δυναμική θεωρία της ζήτησης και προσφοράς εργασίας και λύσεις υποδειγμάτων σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισμού. Χρήσιμες οικονομετρικές μέθοδοι και εμπειρικές εφαρμογές υποδειγμάτων πλήρους ανταγωνισμού. Μελέτες καθορισμού μισθών και ενδείξεις της απουσίας πλήρους ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Υποδείγματα μη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και εμπειρική επιλογή μεταξύ τους. Θέματα που αφορούν στην απουσία ισορροπίας από την αγορά εργασίας, όπως η δυσκαμψία μισθών και η ανεργία.

 

ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική (7.5 ECTS)

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη ατελώς ανταγωνιστικών αγορών. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αγορών αυτών, η εξοικείωση με τις εμπειρικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυσή τους, και η ανάπτυξη των βασικών αρχών πολιτικής, που προάγουν την αποτελεσματική λειτουργία τους. Μερικά ενδεικτικά θέματα είναι: εκτίμηση ζήτησης και προσφοράς, εκτίμηση συναρτήσεων κόστους και παραγωγής, ρύθμιση μονοπωλίων, υποδείγματα ολιγοπωλίου, εκτίμηση ισχύος αγοράς, συμπράξεις και καρτέλ, διαφοροποίηση προϊόντων, συγχωνεύσεις, είσοδος και οι περιορισμοί της.

 

ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7.5 ECTS)

Το μάθημα αυτό συνδυάζει τη θεωρία των δημοσίων οικονομικών με εφαρμογές στην κυπριακή οικονομία. Το θεωρητικό μέρος καλύπτει τις επιδράσεις της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία μέσω της φορολογίας και των δημοσίων δαπανών τόσο από θετικής όσο και από δεοντολογικής άποψης. Τα επιμέρους θέματα περιλαμβάνουν το ρόλο του κράτους, τη φορολογία των αγαθών και υπηρεσιών, τη φορολογία εισοδήματος, την αριστοποίηση της φορολογίας, τις επιδράσεις των φόρων στην προσφορά εργασίας και αποταμίευσης, τη φορολογία των επιχειρήσεων. Επίσης, καλύπτονται θέματα που αφορούν ατέλειες της αγοράς, όπως στην περίπτωση των δημόσιων αγαθών και τις εξωτερικότητες. Οι εφαρμογές στην κυπριακή οικονομία αφορούν στα πιο πάνω θέματα και, όπου είναι εφικτό, εξάγονται συμπεράσματα πολιτικής, που στηρίζονται σε αποτελέσματα εμπειρικής ανάλυσης.

 

OIK 644 Τα Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7.5 ECTS)

Το μάθημα αυτό εξετάζει, μεταξύ άλλων, την αποτίμηση επιχειρήσεων, την αποτίμηση μετοχών, ομολόγων και προαιρετικών δικαιωμάτων, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, την αποτίμηση επενδυτικών έργων, τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τη διεθνή αγορά κεφαλαίου και την επιρροή της στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, τη διαχείριση της δομής κεφαλαίου.

 

OIK 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (7.5 ECTS)

Το μάθημα αυτό συνεχίζει την ανάλυση των αρχών της μικροοικονομικής θεωρίας και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης, και θα εφαρμοστούν στην ανάλυση διαφόρων προβλημάτων, όπως η συμπαιγνία, το παζάρεμα, οι δημοπρασίες, ο ηθικός κίνδυνος και η δυσμενής επιλογή. Το δεύτερο μέρος θα αποτελέσει μια εισαγωγή στην κλασική θεωρία της γενικής ισορροπίας και τις προεκτάσεις αυτής, και θα αναπτύξει τα γενικά θεωρήματα των οικονομικών της ευημερίας.

 

OIK 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙI (7.5 ECTS)

Αναλυτική προσέγγιση βασικών μακροοικονομικών μοντέλων πεπερασμένου ή άπειρου ορίζοντα σε διακριτό ή συνεχή χρόνο. Εισαγωγή στα υποδείγματα πραγματικών οικονομικών κύκλων και διεθνών πραγματικών οικονομικών κύκλων. Υποδείγματα ενδογενούς ανάπτυξης, με έμφαση σε μοντέλα έρευνας και τεχνολογίας και διεθνούς διάδοσης τεχνολογίας.

 

ΟΙΚ 653 Στατιστική και Οικονομετρία ΙΙ (7.5 ECTS)

Βασικά στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής, επαναληπτική δειγματοληψία, γενικευμένη μέθοδος των ροπών, ενδογένεια, υπόδειγμα αλληλεξαρτώμενων εξισώσεων, μεταβλητές περιορισμένου πεδίου τιμών, υποδείγματα επαλαμβανόμενων διαστρωματικών δεδομένων, απαραμετρική εκτίμηση συνάρτησης πυκνότητας, απαραμετρική και ημι-παραμετρική εκτίμηση παλινδρόμησης.

 

ΟΙΚ 661 Μικροοικονομικά (7.5 ECTS)

Το μάθημα θα αρχίσει με μια ανασκόπηση των κλασικών θεωριών συμπεριφοράς του καταναλωτή και του παραγωγού και θα συνεχίσει με την περιγραφή των βασικών δομών αγοράς και την ανάλυση των αγορών συντελεστών παραγωγής. Ακολούθως, θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων κάτω από συνθήκες πλήρους αλλά και ελλιπούς πληροφόρησης. Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την ανάλυση διαφόρων προβλημάτων της σύγχρονης μικροοικονομικής θεωρίας, όπως το παζάρεμα, οι δημοπρασίες, ο ηθικός κίνδυνος, η δυσμενής επιλογή.

 

OIK 662 Μακροοικονομικά (7.5 ECTS)

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της μακροοικονομίας  ως το συνολικό αποτέλεσμα της συμπεριφοράς νοικοκυριών και επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από ετερογένεια. Αναλύονται μοντέλα που εξηγούν την συμπεριφορά μακροοικονομικών μεγεθών και την αντίδραση τους σε σοκ οικονομικής πολιτικής.  Το μάθημα περιλαμβάνει εις βάθος συζήτηση αριθμού μακροοικονικών εννοιών και θεμάτων, όπως οι οικονομικές προσδοκίες και η νομισματική πολιτική.

 

ΟΙΚ 663 Οικονομετρία (7.5 ECTS)

Θεωρία πιθανοτήτων. Τυχαίο δείγμα. Παλινδρόμηση, πρόβλεψη και σχετικές έννοιες. Το γραμμικό (κανονικό) μοντέλο: εκτίμηση, στατιστικός έλεγχος, έλεγχος ορθής εξειδίκευσης. Γενικευμένη γραμμική παλινδρόμηση. Στοιχεία χρονοσειρών. Δυναμικό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης. Μη-γραμμική παλινδρόμηση. Πολυμεταβλητά συστήματα παλινδρόμησης. Υπόδειγμα αλληλεξαρτώμενων εξισώσεων. Γενικευμένη μέθοδος ροπών. Μεταβλητές περιορισμένου πεδίου τιμών. Υποδείγματα επαλαμβανόμενων διαστρωματικών στοιχείων.

 

ΟΙΚ 664 Ανάλυση Δεδομένων σε Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (7.5 ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να είναι σε θέση να συλλέξουν οικονομικά δεδομένα από βάσεις δεδομένων και να μπορούν να τα επεξεργαστούν και να τα αναλύσουν με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών.

 

ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (7.5 ECTS)

Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις οικονομετρικές εφαρμογές με βάση μικροοικονομικά δεδομένα και τη χρήση οικονομετρικών υπολογιστικών πακέτων. Γίνεται σύντομη επανάληψη του κλασικού υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης και, μετέπειτα, μελετώνται διάφορα οικονομετρικά θέματα, που προκύπτουν όταν αναλύονται μικροοικονομικά δεδομένα, και οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Πιθανά θέματα διδασκαλίας είναι: βοηθητικές μεταβλητές και αλληλεξαρτώμενες εξισώσεις, διαστρωματικά δεδομένα, μέγιστη πιθανοφάνεια και γενικευμένη μέθοδος των ροπών, υποδείγματα με περιορισμένη εξαρτημένη μεταβλητή, επιλογή δείγματος.

 

OIK 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική (7.5 ECTS)

Στοχαστικές ανελίξεις για χρηματοοικονομικές χρονοσειρές, μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά γενικευμένα αυτοπαλίνδρομα ετεροσκεδαστικά μοντέλα, στοχαστικά μοντέλα διακύμανσης, εκτίμηση και έλεγχος των υποδειγμάτων υποτίμησης κεφαλαίων με δεσμευμένες ροπές, μέθοδοι διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου, ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων με υψηλή συχνότητα, και χρηματοοικονομικά μοντέλα μικροδομής. Εμπειρικές εφαρμογές των πιο πάνω μοντέλων και μεθόδων.

 

ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι (7.5 ECTS)

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται εντατική και σε βάθος παρουσίαση των σημαντικότερων ερευνητικών θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται σήμερα η οικονομική έρευνα σε διάφορους τομείς. Στο δεύτερο μέρος ο κάθε φοιτητής θα επικεντρώνεται σε ένα τομέα της επιλογής του και θα εκπονεί συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας και ετοιμασία σχετικής έκθεσης.

 

ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ (7.5 ECTS)

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται εντατική και σε βάθος παρουσίαση των σημαντικότερων ερευνητικών θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται σήμερα η οικονομική έρευνα σε διάφορους τομείς. Στο δεύτερο μέρος ο κάθε φοιτητής θα επικεντρώνεται σε ένα τομέα της επιλογής του και θα εκπονεί συστηματική μελέτη της βιβλιογραφίας και ετοιμασία σχετικής έκθεσης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 MAΣ
 

ΜΑΣ001- Μαθηματικά Ι (6 ΠΜ)

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοηθούν βασικές μαθηματικές μέθοδοι οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε πρακτικά προβλήματα.

 

ΜΑΣ061- Στατιστική Ανάλυση (6 ΠΜ)

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και μεθόδους της στατιστικής. Περιεχόμενο μαθήματος: Περιγραφική Στατιστική, Πιθανότητες (ερμηνεία πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, Θεώρημα Bayes), Συνδυαστική, Κατανομές, Κεντρικό Οριακό Θεώρημα, Εκτιμητική, Στατιστική Συμπερασματολογία (Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, σύγκριση μεταξύ δύο πληθυσμών).

 

ΜΑΣ101 - Απειροστικός Λογισμός Ι (8 ΠΜ)

Βασικές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών. Ελάχιστο άνω φράγμα, μέγιστο κάτω φράγμα ενός συνόλου και οι βασικές τους ιδιότητες. Ακολουθίες, όρια ακολουθιών, ιδιότητες συγκλινουσών ακολουθιών, υπακολουθίες, βασικά θεωρήματα, αρχή κιβωτισμού (καλύπτονται πολύ συνοπτικά). Συναρτήσεις, όρια συναρτήσεων, ακολουθιακός ορισμός ορίων. Συνέχεια συναρτήσεων, Θεώρημα ενδιάμεσης τιμής, Θεώρημα μεγίστου-ελαχίστου, συνέχεια αντίστροφης συνάρτησης, ομοιόμορφη συνέχεια. Παράγωγοι, βασικά θεωρήματα, παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης, μελέτη συνάρτησης, Θεώρημα του Rolle, Θεώρημα μέσης τιμής του Cauchy, Κανόνας de l´Hopital.

 

ΜΑΣ102 - Απειροστικός Λογισμός II (8 ΠΜ)

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ101)

Διαμερίσεις, πάνω και κάτω αθροίσματα, ολοκλήρωμα Riemann σε κλειστό διάστημα. Βασικά θεωρήματα ύπαρξης του ολοκληρώματος. Υπολογισμοί όγκων και εμβαδών. Τα Θεμελιώδη Θεωρήματα του Απειροστικού Λογισμού, γενικευμένα ολοκληρώματα. Η λογαριθμική και η εκθετική συνάρτηση.  Στοιχειώδεις μέθοδοι ολοκλήρωσης: ολοκλήρωση κατά μέρη, τύπος της αντικατάστασης, αναγωγικοί τύποι, ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων.  Ο τύπος του Taylor. Προσέγγιση λείων συναρτήσεων με πολυωνυμικές, ο e είναι άρρητος. Σειρές πραγματικών αριθμών, συνθήκη του μηδενισμού, κριτήριο της σύγκρισης, κριτήριο του Cauchy, κριτήριο του λόγου, κριτήριο της v-οστής ρίζας, κριτήριο του ολοκληρώματος, απολύτως και υπό συνθήκη συγκλίνουσες σειρές, το Θεώρημα του Leibniz για τις εναλλασσόμενες σειρές, τα κριτήρια των Abel και Dirichlet, γινόμενα σειρών.

 

ΜΑΣ121 - Γραμμική Αλγεβρα Ι (8 ΠΜ)

Σύντομη εισαγωγή στις αλγεβρικές δομές – ορισμοί (με κάποιες στοιχειώδεις  ιδιότητες που είναι αναγκαίες στη συνέχεια) ομάδας, δακτυλίου και σώματος. Η άλγεβρα των πινάκων, αντιστρέψιμος πίνακας, ανηγμένος κλιμακωτός πίνακας και συστήματα γραμμικών εξισώσεων. Διανυσματικοί χώροι, βάση, διάσταση. Γραμμικές απεικονίσεις, πίνακας γραμμικής απεικόνισης, πίνακας αλλαγής βάσης, τάξη πίνακα. Ορίζουσες. Το σύνολο των λύσεων ενός γραμμικού συστήματος.

 

ΜΑΣ122 - Γραμμική Αλγεβρα ΙΙ (8 ΠΜ)

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ121)

Δακτύλιος πολυωνύμων. Χαρακτηριστικό πολυώνυμο, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα. Διαγωνίσιμοι ενδομορφισμοί και εφαρμογές. Θεώρημα Cayley-Hamilton. Ελάχιστο πολυώνυμο. Αναλλοίωτοι υπόχωροι, Θεώρημα πρωταρχικής ανάλυσης. Μηδενοδύναμοι ενδομορφισμοί, κανονική μορφή Jordan. Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, μέθοδος ορθοκανονικοποίησης των Gram-Schmidt.

 

ΜΑΣ131 - Βασικά Μαθηματικά (7 ΠΜ)

Μέθοδοι και εφαρμογές της παραγώγισης. Μέθοδοι ολοκλήρωσης και εφαρμογές.  Γενικευμένα ολοκληρώματα.  Δυναμοσειρές, πολλαπλασιασμός και διαίρεση δυναμοσειρών.  Σειρές Fourier.  Στοιχεία αναλυτικής γεωμετρίας στο επίπεδο και στο χώρο. Συναρτήσεις και επιφάνειες.  Πολικές συντεταγμένες.  Μερική παραγώγιση και πολλαπλασιαστές Lagrange. Πολλαπλή ολοκλήρωση και Ιακωβιανή.

 

ΜΑΣ132 - Βασικά Μαθηματικά ΙΙ (7 ΠΜ)

Αναλυτική Γεωμετρία στο R^2: Διανύσματα, εσωτερικό γινόμενο, μήκος, απόσταση σημείων. Εξίσωση ευθείας, εφαπτομένης και κάθετης καμπύλης. Κύκλος, έλλειψη, παραβολή, υπερβολή. Αναλυτική Γεωμετρία στο R^3: Διανύσματα, αλγεβρικές, γεωμετρικές ιδιότητες. Εσωτερικό γινόμενο, μήκος, απόσταση σημείων. Εξωτερικό γινόμενο, τριπλό γινόμενο. Γεωμετρική ερμηνεία και όγκος παραλληλεπιπέδου. Εξίσωση ευθείας (παραμετρική-διανυσματική, καρτεσιανή μορφή). Εξίσωση επιπέδου (παραμετρική-διανυσματική, καρτεσιανή μορφή), απόσταση σημείου από επίπεδο. Χωρία στον ευκλείδειο χώρο: Συναρτήσεις. Καμπύλες στο  R^2, χωρία που περικλείονται από καμπύλες, τομές καμπυλών. Γραφήματα συναρτήσεων στο  R^3 (αναλυτική και πεπλεγμένη μορφή). Στερεά που περικλείονται από επιφάνειες και τομές επιφανειών. Μετασχηματισμοί: Γραμμικοί μετασχηματισμοί, γραμμική ανεξαρτησία, γεωμετρική ερμηνεία ορίζουσας. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί (μετάθεση, περιστροφή, αντανάκλαση, ορθογώνιοι μετασχηματισμοί). Πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες, και περιγραφή χωρίων με βάση αυτές. Καμπύλες: Παραμετρικοποίση καμπυλών στο R^2 και R^3. Ταχύτητα, επιτάχυνση, εφαπτόμενη ευθεία. Μήκος καμπύλης. Παραγώγιση: Μερικές παράγωγοι συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Εφαπτόμενο επίπεδο, γραμμική προσέγγιση. Κλίση συνάρτησης, κατευθυνόμενη παράγωγος. Ολοκλήρωση: Διπλά ολοκληρώματα σε ορθογώνια και γενικά χωρία του R^2.

 

ΜΑΣ133 – Σύνολα και Στοιχεία Αλγεβρικών Δομών  (7 ΠΜ)

Θεωρία Συνόλων: Σύνολα, υποσύνολα. Πράξεις επί των συνόλων, συμπλήρωμα, νόμοι του De Morgan, δυναμοσύνολο. Καρτεσιανό γινόμενο. Σχέσεις, σχέση ισοδυναμίας (κλάσεις υπολοίπου m, προβολικός χώρος, οι ρητοί αριθμοί). Διαγράμματα του Venn. Στοιχεία προτασιακού λογισμού (καθολικός ποσοδείκτης, άρνηση, αληθοπίνακες). Συναρτήσεις. Εικόνα συνόλου, αντίστροφη εικόνα. Αντίστροφη συνάρτηση. Σύνθεση συναρτήσεων, γράφημα. Σύνολα συναρτήσεων. Αριθμήσιμα σύνολα, υπεραριθμήσιμα σύνολα. Διαγώνια διαδικασία. Απαγωγή σε άτοπο και Μαθηματική Επαγωγή: Αρχή καλής διάταξης και επαγωγή. Παραδείγματα από Θεωρία Αριθμών και άλλες περιοχές των μαθηματικών για εμπέδωση της διαδικασίας απόδειξης ενός ισχυρισμού με την χρήση αυτών των μεθόδων. Θεωρία Αριθμών: Διαιρετότητα. Μέγιστος κοινός διαιρέτης και ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Ευκλείδιος Αλγόριθμος. Θεμελιώδες Θεώρημα της Αριθμητικής. Εφαρμογές σε πολυώνυμα. Εισαγωγή στις Αλγεβρικές Δομές: Διμελής πράξεις. Κλειστότητα πράξεων. Ιδιότητες εσωτερικών πράξεων. Παραδείγματα (σύνθεση συναρτήσεων, πολλαπλασιασμός πινάκων, αντίστροφοι αυτών, κλάσεις υπολοίπων). Ημιομάδα, ομάδα (παραδείγματα κυκλικών ομάδων, μιγαδικές ρίζες της μονάδας), συμμετρική ομάδα. Η ομάδα (Ζ_n,+) ως πηλίκο. Δακτύλιοι, σώματα και επίλυση εξισώσεων πρώτου βαθμού ax=b.

 

ΜΑΣ191 - Μαθηματικά με Υπολογιστές  (8 ΠΜ)

Το υπολογιστικό περιβάλλον της MATLAB. Συναρτήσεις και λειτουργίες της MATLAB. Βρόχοι for, while και  if. Γραφικά στις 2 και 3 διαστάσεις. Προγραμματισμός. Πολυώνυμα. Ανάγνωση και γράψιμο σε αρχεία. Αριθμητική υπολογιστών και μετάδοση σφάλματος. Συμβολικοί υπολογισμοί. Ειδικά θέματα και παραδείγματα (επίλυση μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων, γραμμικών συστημάτων, εύρεση ιδιοτιμών, αριθμητική ολοκλήρωση, συνήθεις διαφορικές εξισώσεις).                                                                           

 

ΜΑΣ202 - Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών (7 ΠΜ)

Πολλαπλά ολοκληρώματα για συνεχείς συναρτήσεις με συμπαγή φορέα (σε ) βαθμωτές συναρτήσεις. Θεώρημα μετασχηματισμών (αλλαγή μεταβλητών) (για γραμμικούς και - αντιστρέψιμους). Ολοκληρώσιμες συναρτήσεις και σύνολα, ιδιότητες. Υπολογισμός όγκων, Θεώρημα Fubini, Αρχή του Cavalieri (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος, κώνος). Θεωρήματα σύγκλισης (εναλλαγή ορίου και ολοκληρώματος). Θεώρημα μετασχηματισμών (χωρίς απόδειξη), εφαρμογές. Παραμετρικοποιημένες επιφάνειες, διαμέριση της μονάδας. Επιφανειακά, επικαμπύλια ολοκληρώματα (υπολογισμός εμβαδού επιφανειών). Διαφορικές μορφές, Θεώρημα Stokes (Green, Gauss, Stokes), εφαρμογές.

 

ΜΑΣ203 - Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι (7 ΠΜ)

Βασικές έννοιες.  Τεχνικές επλύσεως εξισώσεων πρώτης τάξεως και φυσικές εφαρμογές.Θεωρήματα ύπαρξης και μοναδικότητας λύσεων (Picard-Lindelöf). Γραμμικά συστήματα και εκθετική πινάκων. Γραμμικές βαθμωτές εξισώσεις υψηλότερης τάξης. Μέθοδος δυναμοσειρών: ομαλές και ιδιάζουσες λύσεις.  Ομαλή εξάρτηση λύσεων από παραμέτρους.

 

ΜΑΣ261- Εισαγωγή στις Πιθανότητες (7 ΠΜ)

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ101, ΜΑΣ102)

Πιθανότητα, συνδυαστική, τυχαίες μεταβλητές, αθροιστική συνάρτηση κατανομής, ανεξαρτησία, αναμενόμενη τιμή, ροπογεννήτρια, νόμοι μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα, πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, δεσμευμένες κατανομές, δεσμευμένη μέση τιμή.

 

ΜΑΣ262 - Εισαγωγή στη Στατιστική (7 ΠΜ)

Στατιστικές συναρτήσεις, επάρκεια, πληρότητα, εκθετικές οικογένειες κατανομών, αμεροληψία, αμερόληπτες εκτιμήτριες ομοιόμορφα ελαχίστης διασποράς, φράγμα CramerRao, μέθοδος ροπών, εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων.

 

ΜΑΣ301 - Πραγματική Ανάλυση (8 ΠΜ)

Το σύνολο των πραγματικών αριθμών, ιδιότητα της πληρότητας. Αριθμήσιμα και υπεραριθμήσιμα σύνολα, το σύνολο του Cantor. Βασική θεωρία μετρικών χώρων. Τοπολογία του  και του . Συμπάγεια. Αρχή κιβωτισμού, θεώρημα Heine-Borel. Θεώρημα Bolzano-Weierstrass. Ακολουθίες ανώτερο και κατώτερο όριο ακολουθίας. Ακολουθίες Cauchy, πληρότητα. Πλήρεις μετρικοί χώροι, Θεώρημα Cantor, Θεώρημα σταθερού σημείου με εφαρμογές. Σειρές. Συνέχεια συναρτήσεων. Θεώρημα ολικής συνέχειας. Ομοιόμορφη συνέχεια, Θεώρημα της συνεχούς επέκτασης, συναρτήσεις Lipschitz. Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων, ομοιόμορφη σύγκλιση, θεωρήματα συνέχειας, παραγώγισης και ολοκλήρωσης ακολουθιών συναρτήσεων. Ο χώρος των συνεχών συναρτήσεων, τοπολογία της ομοιόμορφης σύγκλισης.

 

ΜΑΣ302 - Μιγαδική Ανάλυση Ι (7 ΠΜ)

Μιγαδικοί αριθμοί, αναλυτικές συναρτήσεις, εξισώσεις Cauchy-Riemann, αρμονικές συναρτήσεις. Εκθετικές, τριγωνομετρικές, λογαριθμικές συναρτήσεις. Ολοκληρώματα, Θεώρημα του Cauchy, ολοκληρωτικός τύπος του Cauchy. Θεώρημα Morera, Θεώρημα Liouville, Αρχή μέγιστου, Θεμελιώδες Θεώρημα της Αλγεβρας. Σειρές Taylor, σειρές Laurent, λογισμός των καταλοίπων. Σύμμορφες απεικονίσεις, γραμμικοί ρητοί μετασχηματισμοί.

 

ΜΑΣ303 - Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (7 ΠΜ)

Χωρισμός των μεταβλητών – Σειρές Fourier.  ΜΔΕ πρώτης τάξης. Μη γραμμικές ΜΔΕ πρώτης τάξης. Γραμμικές ΜΔΕ δεύτερης τάξης.  Ελλειπτικές, παραβολικές, υπερβολικές ΜΔΕ.

 

ΜΑΣ304 - Συναρτησιακή Ανάλυση (7 ΠΜ)

Μετρικοί χώροι, παραδείγματα και στοιχεία της θεωρίας μετρικών χώρων. Χώροι Banach: στάθμη, διάσταση και συμπάγεια, φραγμένοι γραμμικοί τελεστές, γραμμικές μορφές, δυϊκός χώρος, οι χώροι . Χώροι Hilbert: εσωτερικά γινόμενα, ορθογώνια αθροίσματα, ορθοκανονικές βάσεις, αναπαραστάσεις γραμμικών μορφών, ο συζυγής ενός γραμμικού τελεστή, αυτο-συζυγείς, μοναδιαίοι και κανονικοί γραμμικοί τελεστές.  Θεμελιώδη θεωρήματα χώρων Banach, Θεώρημα Hahn-Banach, χώροι ανακλαστικοί, Θεώρημα ομοιόμορφου φράγματος, ασθενής και ισχυρή σύγκλιση, Θεώρημα ανοιχτής απεικόνισης, κλειστοί τελεστές, Θεώρημα κλειστού γραφήματος.  Εφαρμογές: το Θεώρημα σταθερού σημείου και εφαρμογή του στη θεωρία των γραμμικών, ολοκληρωτικών και διαφορικών εξισώσεων, εφαρμογές στη θεωρία προσέγγισης.

 

ΜΑΣ321 - Εισαγωγή στην Αλγεβρα (7 ΠΜ)

Βασικές ιδιότητες ομάδων.  Θεώρημα Cayley.  Υποομάδες και Θεώρημα Lagrange. Κανονικές υποομάδες, ομάδα πηλίκο. Πρώτο θεώρημα ισομορφισμών.  Δράση ομάδων.  Βασικές ιδιότητες δακτυλίων.  Ιδεώδη.  R – μόδια υπεράνω Ευκλειδείων περιοχών και το Θεμελιώδες Θεώρημα των πεπερασμένα παραγομένων αβελιανών ομάδων.

 

ΜΑΣ331 - Κλασική Διαφορική Γεωμετρία  (7 ΠΜ)

Ο Ευκλείδειος χώρος Rⁿ :  εσωτερικό γινόμενο, ανισότητα Cauchy-Schwarz, ισομετρίες. Καμπύλες στον Rⁿ: κανονικές παραμετρισμένες καμπύλες, παραδείγματα, παραμέτριση κατά μήκος τόξου (ύπαρξη, μοναδικότητα), μήκος καμπύλης, περιοδικές, κλειστές καμπύλες. Καμπύλες στον R2 : καμπυλότητα, παραδείματα,  εξισώσεις Frenet, δείκτης στροφής,  Θεμελιώδες Θεώρημα, ισοπεριμετρική ανισότητα, Θεώρημα του Hopf. Καμπύλες στον Rᵌ: καμπυλότητα, στρέψη, παραδείγματα, εξισώσεις Frenet, Θεμελιώδες Θεώρημα. Επιφάνειες στον Rᵌ: κανονικές επιφάνειες, τοπική παραμέτριση,  παραδείγματα: σφαίρα, σάγμα, κύλινδρος, γραφήματα διαφορίσιμων συναρτήσεων κ.ο.κ. Διαφορίσιμες συναρτήσεις μεταξύ επιφανειών, εφαπτόμενος χώρος, ολικό διαφορικό. Πρώτη Θεμελιώδης μορφή,  προσανατολισμός,  παραδείγματα (ταινία του Moebius), απεικόνιση Gauss, δεύτερη Θεμελιώδης μορφή, κύριες καμπυλότητες, γραμμες καμπυλότητας, κανονική καμπυλότητα, καμπυλότητα Gauss, μέση καμπυλότητα. Γεωμετρική ερμηνεία καμπυλότητας. Ολοκλήρωση σε επιφάνειες, εμβαδόν επιφάνειας. Ευθειακές, ελαχιστικές, επιφάνειες εκ περιστοφής. Ισομετρικές (τοπικά ισομερικές) επιφάνειες, σύμβολα Christoffel, Theorema Egregium (Gauss). Παράλληλα διανυσματικά πεδία, γεωδαισιακές, γεωδαισιακή καμπυλότητα, παραδείγματα. Το Θεώρημα Gauss-Bonnet.     

 

ΜΑΣ350 - Στοχαστικές Ανελίξεις (7 ΠΜ)       

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ261)

Βασικές έννοιες, ανελίξεις Markov σε διακριτό και συνεχή χρόνο, ανελίξεις γέννησης και θανάτου, ανέλιξη Poisson, εισαγωγή στα martingales, κίνηση Brown.

 

ΜΑΣ361 – Θεωρία Πιθανοτήτων (7 ΠΜ)

Χώροι μέτρου και σ-άλγεβρες, στοχαστική ανεξαρτησία κλάσεων ενδεχομένων, μετρήσιμες συναρτήσεις και τυχαίες μεταβλητές, ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών, συνάρτηση κατανομής, ολοκλήρωμα Lebesgue και μέση τιμή, βασικές ανισότητες, συγκλíσεις ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών, νόμοι μεγάλων αριθμών, χαρακτηριστική συνάρτηση, κεντρικά οριακά θεωρήματα, δεσμευμένη πιθανότητα, δεσμευμένη μέση τιμή.

 

ΜΑΣ362 – Στατιστική Θεωρία (7 ΠΜ)

Στοχαστικές συγκλίσεις, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών με τη μέθοδο των ροπών, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών μέγιστης πιθανοφάνειας, ασυμπτωτική κανονικότητα και αποδοτικότητα, έλεγχοι υποθέσεων, ασυμπτωτικές ιδιότητες και αποδοτικότητα στατιστικών ελέγχων.

 

ΜΑΣ371 - Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ (7 ΠΜ)

Βασικοί ορισμοί και θεωρήματα Γραμμικής Αλγεβρας, πολυωνυμική παρεμβολή κατά Lagrange και κατά Hermite, κανόνες ολοκλήρωσης Newton-Cotes. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων,  ιδιότητες, επαγόμενες νόρμες πινάκων. Διαταραγμένα γραμμικά συστήματα, κατάσταση γραμμικών συστημάτων, ανάλυση της μεθόδου επαναληπτικής βελτίωσης (iterativerefinement) για τη λύση γραμμικών συστημάτων. Μέθοδοι υπολογισμού ιδιοσυστημάτων: Θεωρήματα Gerschgorin, πηλίκο Rayleigh, οι μέθοδοι της δύναμης και της αντίστροφης επανάληψης, υποβάθμιση πινάκων (matrixdeflation),μέθοδοι μετασχηματισμών ομοιότητας (Givens και Householder για συμμετρικούς πίνακες, βασικές μορφές των αλγορίθμων LR και QR),ιδιότητα Sturm για τις ιδιοτιμές συμμετρικών τριδιαγωνίων πινάκων. Επαναληπτικές μέθοδοι για γραμμικά συστήματα: γενική επαναληπτική μέθοδος, οι μέθοδοι Jacobi, Gauss-Seidel και SOR, θεωρήματα σύγκλισης, ασυμπτωτική ταχύτητα σύγκλισης, εισαγωγή στη θεωρία προσδιορισμού της βέλτιστης παραμέτρου επιτάχυνσης για την SOR. Ορθογώνια πολυώνυμα και κανόνες ολοκλήρωσης Gauss, ρίζες ορθογωνίων πολυωνύμων, αναδρομική σχέση τριών όρων, πολυώνυμα Legendre, Chebyshev, Laguerre, Hermite και Jacobi, κανόνες ολοκλήρωσης Gauss (Legendre, Chebyshev, Laguerre, Hermite και Jacobi).

 

ΜΑΣ401 - Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης (7 ΠΜ)

Σύνολα, διατάξεις, πληθικοί αριθμοί, μετρικοί χώροι. Μέτρα, άλγεβρες και σ-άλγεβρες συνόλων, προσθετικά και σ-προσθετικά μέτρα, εξωτερικά μέτρα, μέτρα Borel στην πραγματική ευθεία. Ολοκλήρωση: μετρήσιμες συναρτήσεις, ολοκλήρωση θετικών συναρτήσεων, ολοκλήρωση συναρτήσεων με μιγαδικές τιμές, τρόποι σύγκλισης, μέτρα γινόμενο, το n-διάστατο ολοκλήρωμα Lebesgue, ολοκλήρωση σε πολικές συντεταγμένες.  Προσεσημασμένα μέτρα, το Θεώρημα Radon-Nikodym, μιγαδικά μέτρα, διαφόριση σε Ευκλείδιους χώρους, συναρτήσεις φραγμένης κύμανσης.  Χώροι :βασική θεωρία, οι δυϊκοί των χώρων , οι χρήσιμες ανισότητες, η συνάρτηση κατανομής, ασθενείς  χώροι, θεωρήματα παρεμβολής.

 

ΜΑΣ402 - Μιγαδική Ανάλυση ΙΙ (7 ΠΜ)

Συμπάγεια και σύγκλιση στο χώρο των αναλυτικών συναρτήσεων. O χώρος των μερομορφικών συναρτήσεων, Θεώρημα απεικόνισης του Riemann, Θεώρημα παραγοντοποίησης του Weierstrass.  Αναλυτική συνέχιση, Αρχή ανάκλασης του Schwarz, Θεώρημα μονοδρομίας.  Ακέραιες συναρτήσεις. Στοιχεία γεωμετρικής θεωρίας.

 

ΜΑΣ418 - Εισαγωγή στην Ανάλυση Fourier (7 ΠΜ)

Χώροι εσωτερικού γινομένου, χώροι Hilbert, ορθογώνια συστήματα, πληρότητα, περιοδικές συναρτήσεις, τριγωνομετρικά πολυώνυμα και σειρές, σειρές Fourier, σημειακή σύγκλιση σειρών Fourier. Θεώρημα Dirichlet, φαινόμενο Gibbs, Θεώρημα Parseval. Αθροισιμότητα σειρών κατά Cesàro και Abel, Θεώρημα Fejér, Θεώρημα Poisson, Λήμμα Riemann-Lebesgue. Σύγκλιση ειδικών τριγωνομετρικών σειρών. Τοπικό Θεώρημα Riemann. Παραγώγιση και ολοκλήρωση σειρών Fourier. Μετασχηματισμός Fourier, Θεώρημα της αντιστροφής, ταυτότητα του Plancherel, συνέλιξη. Εφαρμογές στις μερικές διαφορικές εξισώσεις.

 

ΜΑΣ425 - Θεωρία Ομάδων (7 ΠΜ)

Γεννήτορες και σχέσεις. Θεωρήματα ομομορφισμών. Ευθέα και ημιευθέα γινόμενα. Δράση ομάδων. Θεωρήματα Sylow και p-ομάδες . Απλές ομάδες. Συνθετικές σειρές και Θεώρημα Jordan-Hölder. Επιλύσιμες και μηδενοδύναμες ομάδες.

 

ΜΑΣ431 - Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες (7 ΠΜ)

Πολλαπλότητες. Εφαπτόμενοι χώροι. Διαμέριση της μονάδας.  Κανονικές Τιμές. Θεώρημα Sard.  Διανυσματικά πεδία, ροές. Θεώρημα Frobenius. Διαφορικές μορφές. Θεώρημα Stokes.  Θεώρημα deRham.

 

ΜΑΣ451 - Γραμμικά Μοντέλα Ι (8 ΠΜ)

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ121)

Απλό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης: εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων.  Πολλαπλό γραμμικό μοντέλο παλινδρόμησης: εκτίμηση, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων.  Έλεγχοι καταλληλότητας μοντέλων και επιλογή μοντέλου.  Πολυωνυμική παλινδρόμηση.

 

ΜΑΣ452 - Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ (7 ΠΜ)        

(Απαιτούμενες βασικές γνώσεις: ΜΑΣ451)

Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα ή περισσότερους σταθερούς παράγοντες, ανάλυση διακύμανσης κατά ένα ή περισσότερους τυχαίους παράγοντες, ανάλυση συνδιακύμανσης. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα: εκτίμηση σε ορισμένα παραδείγματα όπως λογιστική ή λογαριθμική παλινδρόμηση, ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητριών.

ΜΑΣ456 – Χρονοσειρές (7 ΠΜ)

Στάσιμες ανελίξεις, ροπές δεύτερης τάξης. ARMA και ARIMA ανελίξεις.  Εκτιμήτριες ροπών , εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας και ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμήτριες Yule – Walker. Πρόβλεψη στάσιμων χρονοσειρών.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 ΕΠΛ
 

ΕΠΛ 003 Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα (6ΠΜ)

Εξοικείωση με τις βασικότερες έννοιες της Πληροφορικής, των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπολογιστικών Συστημάτων. Επαφή με τις σύγχρονες τάσεις στην πρακτική της Πληροφορικής. Εξάσκηση στη χρήση διαφόρων λογισμικών πακέτων που είναι χρήσιμα στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

 

ΕΠΛ 031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (7 ΠΜ)

Εισαγωγή στις βασικές αρχές προγραμματισμού με έμφαση το δομημένο προγραμματισμό, την αφαιρετικότητα, και τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο και αποσφαλμάτωση αρθρωτών προγραμμάτων. Εφαρμογή των αρχών αυτών μέσω της γλώσσας προγραμματισμού FORTRAN 90/95.

Περιεχόμενο μαθήματος: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δυαδικό σύστημα. Υλικό και λογισμικό. Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος, αλγόριθμοι και διαγράμματα ροής. Αλφάβητο και σύνταξη της FORTRAN. Τελεστές. Δομές επιλογής και επανάληψης. Πίνακες. Διαδικασίες. Αναδρομή. Φορμαρισμένη είσοδος-έξοδος. Αρχεία. Δυναμικά δεδομένα.

 

ΕΠΛ 032 Προγραμματισμός Μεθόδων Επίλυσης Προβλημάτων (6 ΠΜ)

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές πέραν του Τμήματος Πληροφορικής και στοχεύει να διδάξει δομημένο προγραμματισμό, αφαιρετικότητα στη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο, και αποσφαλμάτωση αρθρωτών προγραμμάτων.

Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές αρχές προγραμματισμού με έμφαση στο δομημένο προγραμματισμό, την αφαιρετικότητα και τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο, και αποσφαλμάτωση αρθρωτών προγραμμάτων. Εξάσκηση και εμπέδωση σε μία κοινή γλώσσα προγραμματισμού, όπως π.χ., C ή Python.

           

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 ΓΛΩ
 

ΓΛΩ100 Αγγλικά Γενικής Μορφής (5 ΠΜ)

 Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με διάφορες τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να διαβάζουν ακαδημαϊκά κείμενα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων σφαιρικής και εστιασμένης ανάγνωσης, καθώς και την κατανόηση λεξιλογικών στοιχείων από τα συμφραζόμενα. Θα ληφθεί υπόψη η δομή ακαδημαϊκής συγγραφής στα Αγγλικά και οι φοιτητές θα μάθουν πώς να εντοπίζουν τις κύριες ιδέες και τις λεπτομέρειες ενός κειμένου. Θα εξετάσουν μεθόδους οργάνωσης της παραγράφου και διάφορες συνδετικές φράσεις που χρησιμοποιούνται στα Αγγλικά. Οι φοιτητές αναμένονται να εφαρμόσουν αυτές τις φράσεις με αυξανόμενα ελεγχόμενο τρόπο τόσο στην ομιλία όσο και στην γραφή. Θα δοθεί έμφαση στο λεξιλόγιο και συγκεκριμένα στο πώς λειτουργούν ρίζες και επιθέματα λέξεων, και πώς να διερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν σωστά πληροφορίες σε διαδικτυακά λεξικά. Εξετάζεται η σημασία της φωνής, προφοράς και γλώσσας σώματος, ενώ οι φοιτητές δουλεύουν στην δημιουργία μιας πληροφοριακής παρουσίασης που θα δοθεί προς το τέλος του εξαμήνου.

 

ΓΛΩ101 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (5 ΠΜ)

Σε αυτό το μάθημα ο φοιτητής θα συνεχίσει να αναπτύσσει το επίπεδό του σε όλες τις πτυχές της γλώσσας σε σχέση με ανάγνωση, γραφή, ομιλία και ακοή. Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι να ενθαρρύνει τον μαθητή να  εμπλέκεται κριτικά με την γλώσσα, είτε προφορική είτε γραπτή, και να αμφισβητεί την εγκυρότητα ιδεών. Θα δοθεί έμφαση  στο διαχωρισμό μεταξύ γεγονότων και απόψεων και στον εντοπισμό προκατάληψης από τον συγγραφέα. Επιπρόσθετα με την ενδιάμεση και την τελική εξέταση, θα γίνει μια προφορική παρουσίαση. Για αυτή την εργασία, θα δοθεί στον φοιτητή η ευκαιρία να συλλέγει, να αξιολογεί και να συνθέτει υλικό για να δώσει μια παρουσίαση προς το τέλος του εξαμήνου. Θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με αυστηρά, σαφή κριτήρια τα οποία θα επεξηγηθούν στην τάξη.

 

ΓΛΩ209 Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου για Διεθνή Επικοινωνία (5 ΠΜ)

Ο σκοπός αυτού του συγκεκριμένου μαθήματος ανώτατου επιπέδου είναι να ενθαρρύνει την εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιεχόμενο. Το μάθημα στοχεύει σε κείμενα ανώτατου επιπέδου ευρέως φάσματος θεμάτων τα οποία θα εξυπηρετήσουν στην περαιτέρω συζήτηση και εκπόνηση γραπτών ασκήσεων. Το μάθημα βασίζεται σε εργασίες στοχεύοντας στην ευφράδεια λόγου. Μεγάλη βάση δίδεται στο λεξιλόγιο ούτως ώστε να βελτιώσει την γλωσσική ικανότητα των φοιτητών. Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές αναμένονται να έχουν σοβαρό πλεονέκτημα ως προς την Αγγλική γλώσσα στην μετέπειτα καριέρα τους.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 ΙΣΤ
 

ΙΣΤ 181: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1789-1918) (5ΠΜ)
Η Γαλλική Επανάσταση – Ο Ναπολέων και η Ευρώπη – Ναπολεόντειο Πόλεμοι
Το Συνέδριο της Βιέννης (1815) και η Ιερά Συμμαχία. Επαναστάσεις (1815-1848)
Η Σερβική και η Ελληνική Επανάσταση – Ιταλική και Γερμανική Ενοποίηση – Το Ανατολικό Ζήτημα
Ο Ναπολέων ο Γ' και η Γαλλία – Κριμαϊκός Πόλεμος – Ρωσία, Πανσλαβισμός και νέα κράτη: Βουλγαρία και Ρουμανία
Γαλλογερμανικός Πόλεμος (1870) – Τσαρική Ρωσία – Ιμπεριαλισμός και ανταγωνισμοί των Μεγάλων Δυνάμεων, 1882-1914 – Αναταραχή στην Ευρώπη: οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)
Τα αίτια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου και η έναρξή του – Πολεμικά Γεγονότα και εξελίξεις από την έκρηξη του πολέμου (1914) ως την είσοδο των Η.Π.Α. στον πόλεμο (1917)
Ο Πόλεμος στα Βαλκάνια (1914-1918) – Ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή και την Αφρική (1914-1918)
Η Ρωσική Επανάσταση (1917)
Το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου (1918) και η Συνθήκη των Βερσαλλιών

ΙΣΤ 285: Η ΕΥΡΩΠΗ 1918-1945: ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (5 ΠΜ)
Η Συνθήκη των Βερσαλλιών – νικητές και ηττημένοι - η νέα Ευρώπη
Επαναστατικά κινήματα 1919-1921
Η δεκαετία του 1920: σε αναζήτηση νέας ισορροπίας
Προσπάθειες συνεργασίας και συλλογική ασφάλεια. Η Κοινωνία των Εθνών
Η μεγάλη οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της
Φασισμός και ναζισμός στην Ευρώπη. Τα αυταρχικά πρότυπα και η διάδοσή τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Προς τον πόλεμο: δυναμικές ενέργειες και συνασπισμοί
Πρόβα πολέμου: ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος
Ευρωπαϊκές κουλτούρες στο Μεσοπόλεμο
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 ΚΠΕ
 

 

ΚΠΕ 152 Συγκριτική Πολιτική (6 ΠΜ)

Εισαγωγή των φοιτητών στη μεθοδολογία της Συγκριτικής Πολιτικής και εξέταση βασικών εννοιών όπως το κράτος, η δημοκρατία, το πολιτικό, κομματικό και εκλογικό σύστημα, κτλ. Εφαρμογή των εννοιών αυτών με περιπτωσιολογική μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

 

ΚΠΕ 153 Διεθνείς Σχέσεις (6 ΠΜ)

Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στον τομέα των διεθνών σχέσεων, όπως αυτός αναδιαμορφώνεται λόγω της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα εξετάζει την εξέλιξη της μοντέρνας διεθνούς κοινωνίας, τα θεμελιώδη γεγονότα της διεθνούς πολιτικής ιστορίας, τις βασικές θεωρίες διεθνών σχέσεων, τους δρώντες, τις δομές και τις διαδικασίες του διεθνούς συστήματος, καθώς και συγκεκριμένα θέματα όπως η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, η διεθνής οικονομία και ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διεθνείς πτυχές του περιβάλλοντος, της κουλτούρας και της επικοινωνίας.

 

ΚΠΕ 156 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση (6 ΠΜ)

Εισαγωγικό μάθημα για την ευρωπαϊκή ενοποίηση στο οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές έννοιες, τάσεις και διαδικασίες πολιτικής και οικονομικής ενοποίησης. Θέματα ενοποίησης προσεγγίζονται ιστορικά κα θεωρητικά με επικέντρωση στη σύσταση και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εξετάζονται και αναλύονται επίσης οι δυνατότητες, προοπτικές και προβλήματα που συνοδεύουν την εξελικτική διαδικασία διεύρυνσης και εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΚΠΕ 266 Πολιτικό Σύστημα της ΕΕ (6 ΠΜ)

Το μάθημα επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει την εξοικείωση αλλά και κατανόηση του πολιτικού συστήματος και της θεσμικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Συγκεκριμένα αναλύει τον ρόλο των βασικών θεσμικών οργάνων της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση των θεσμών μεταξύ τους, στις εξωτερικές παρεμβάσεις άλλων φορέων και στις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη μέλη και την Ένωση. Κεντρικός στόχος είναι να αναλυθεί η δυναμική της ενοποίησης τόσο στο σημερινό πλαίσιο όσο και διαχρονικά. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης και πως αυτό έχει τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Η ανάλυση του πολιτικού συστήματος της ΕΕ θα επιχειρηθεί με τη βοήθεια αναλυτικών εργαλείων από τις θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τις θεωρίες παραγωγής δημοσίων πολιτικών, τις θεωρίες οικονομικής ρύθμισης.

 

ΚΠΕ 361 Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση (6 ΠΜ)

Το μάθημα εξετάζει τη θέση της Κύπρου στο ευρωπαϊκό σύστημα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σκοπός του μαθήματος είναι να πραγματευτεί μέρος του πλέγματος των σχέσεων της Κύπρου με την ΕΕ. Η εισδοχή της Κύπρου στην ΕΕ έχει καταστήσει τη μελέτη των σχέσεων και του τρόπου λειτουργίας της Κύπρου ως χώρας μέλους της ΕΕ εξαιρετικά σημαντική. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των βασικών θέσμιων και διαδικασιών της ΕΕ καθίσταται εξίσου αναγκαία ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της συνεχής εκχώρησης κυριαρχίας και αρμοδιοτήτων από το εθνικό σύστημα στις Βρυξέλλες. Η ανάλυση των σχέσεων ΕΕ και Κύπρου γίνεται μέσα από την εξέταση βασικών εννοιολογικών εργαλείων (π.χ. εξευρωπαϊσμός, ευρωσκεπτικισμός, εκλογές β’ τάξης) και του τρόπου εφαρμογής τους στην περίπτωση της Κύπρου. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στο ιστορικό των σχέσεων Κύπρου-ΕΕ με ιδιαίτερη έμφαση σε ημερομηνίες και γεγονότα σταθμούς. Η όλη πορεία της Κύπρου στην ΕΕ υπαγορεύεται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη του κυπριακού προβλήματος και την ανάγκη για ασφάλεια στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου χωρών. Συνεπώς, η πορεία της Κύπρου προς, αλλά και εντός της ΕΕ, δεν μπορεί να ειδωθεί χωρίς αναφορά στο κυπριακό πρόβλημα. Οι πρόσφατες εξελίξεις με την υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης με την τρόικα, επίσης, θα εξεταστούν στο πλαίσιο μια ευρύτερης προβληματικής για το ρόλο θεσμών και πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με τις χώρες μέλη. Ως μια ειδική ενότητα του μαθήματος, θα εξεταστεί και η οπτική των Τουρκοκυπρίων σε σχέση με την ΕΕ.

 

ΚΠΕ 362 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (6 ΠΜ)

Tο μάθημα επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει την εξοικείωση αλλά και κατανόηση των κύριων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στο μάθημα εξετάζεται η διαδικασία παραγωγής και υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών που ασκούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Συγκεκριμένα εξετάζονται: η ευρύτερη οικονομική πολιτική της ΕΕ όπως επίσης και η προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, οι αναδιανεμητικές πολιτικές (περιφερειακή, κοινωνική, αγροτική κλπ) και τα όρια που έχουν βάσει του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, η προσπάθεια δημιουργίας κοινής εξωτερικής πολιτικής, η ενεργειακή πολιτική που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, λαμβανομένου υπόψη των ανακαλύψεων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Ευρώπη, και τέλος την πολιτική Εσωτερικών Υποθέσεων που καλύπτει και το καυτό θέμα της μετανάστευσης. Η ανάλυση των πολιτικών της ΕΕ θα επιχειρηθεί με τη βοήθεια αναλυτικών εργαλείων από τις θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τις θεωρίες παραγωγής δημοσίων πολιτικών, τις θεωρίες οικονομικής ρύθμισης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 ΝΟΜ
 

ΝΟΜ201 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι (6 ΠΜ)

Το μάθημα έχει ως σκοπό την εισαγωγή στη λειτουργική οργάνωση της ΕΕ και στο ιδιαίτερο νομικό σύστημα που τη διέπει. Σε ένα πιο αναλυτικό επίπεδο, εξετάζονται οι θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές της ΕΕ, η φύση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και η σχέση του με το εθνικό δίκαιο, καθώς και οι γενικές αρχές δικαίου, όπως προκύπτουν από το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο και από την νομολογία του ΔΕΚ. Σημαντικός παράγοντας ανάλυσης και διδασκαλίας είναι και η αντίδραση των εθνικών δικαστηρίων στη νομολογία και η αμφίδρομη επιρροή, που χαρακτηρίζει την σχέση του ΔΕΚ με τα εθνικά δικαστήρια.

 

ΝΟΜ202 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ (6ΠΜ)

Το μάθημα επικεντρώνεται στο ουσιαστικό δίκαιο της ΕΕ και στις τέσσερεις βασικές ελευθερίες, με εμβάθυνση στη μελέτη της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων. Το κύριο μέρος της διδασκαλίας βασίζεται στη νομολογία του ΔΕΕ, σε τυχόν μεταστροφές ή και εξελίξεις της. Επίσης, εξετάζεται το διαδικαστικό πλαίσιο της ΕΕ και αναλύονται όλες οι διαδικασίες, δια των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητες του το ΔΕΕ.

 

ΝΟΜ205 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι (6ΠΜ)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις βασικές αρχές, τη λειτουργία και τους μηχανισμούς παραγωγής και εφαρμογής τους διεθνούς δικαίου, προκειμένου να κατανοηθεί ο ρόλος του στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα θα εξεταστούν σε πρώτο στάδιο οι παραδοσιακές και οι νεώτερες θεωρητικές προσεγγίσεις του διεθνούς δικαίου, τα υποκείμενα (κράτη, διεθνείς οργανισμοί, άτομα κλπ) και οι πηγές του (συνθήκες, έθιμο κλπ). Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου με έμφαση στο θεμελιώδη κανόνα της απαγόρευσης χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις και τις εξαιρέσεις του, καθώς και στην αρχή και τους μηχανισμούς της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών.

 

ΝΟΜ206 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ (6ΠΜ)

Το μάθημα εμβαθύνει σε ορισμένους κλάδους και κανόνες του διεθνούς δικαίου που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Κύπρο. Υπό αυτό το πρίσμα, εξετάζονται οι κανόνες του δικαίου της θάλασσας, το Κυπριακό πρόβλημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και οι Κυπριακές υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εξετάζεται επίσης η θέση του διεθνούς δικαίου στην Κυπριακή έννομη τάξη, οι δικαστικές ασυλίες, καθώς και οι μηχανισμοί εφαρμογής και επιβολής του διεθνούς δικαίου, με έμφαση στους κανόνες της κρατική ευθύνης.

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας