ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
AGAPITOS PANAGIOTIS
...
PROFESSOR
Department of Byzantine and Modern Greek Studies
Apostolides
10, Kallipoleos Ave.& 1, Eressou str.
206
(+357) 22893881
(+357) 22894490
-

Προσωπικό Προφίλ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Αποφοίτησε το 1982 από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου με Μ.Α. στη Βυζαντινολογία, στην Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης και στη Μουσικολογία. Έλαβε Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία (1986) και Ph.D. στη Βυζαντινή Φιλολογία (1990) από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Δίδαξε ως βοηθός στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Γεωργίου Σεφέρη στο Χάρβαρντ (1985-1989). Διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Μάρτιο του 1992. Από τον Μάρτιο του 2001 είναι Καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας. Υπήρξε πρόεδρος της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου (2012-2015), είναι μέλος της Γερμανικής και της Βρετανικής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, και αντεπιστέλλον μέλος της Λομβαρδικής Ακαδημίας των Επιστημών του Μιλάνου. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (1998), την Ανωτάτη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Παρίσι (1999), και στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ (2009), όπως επίσης και διακεκριμένος επισκέπτης ερευνητής στο Dumbarton Oaks Research Center του Χάρβαρντ στη Ουάσιγκτων (2012) και στη Φιλοσοφική Σχολή της Γάνδης (2016).
 
Έκδοση βυζαντινών λόγιων και δημωδών κειμένων
Αφηγηματολογία με έμφαση στο βυζαντινό μυθιστόρημα
Θεωρία της ρητορικής και των ειδών 
Αναπαράσταση του θανάτου στη βυζαντινή λογοτεχνία
Βυζαντινός πολιτισμός και ιστορία των ιδεών στο Βυζάντιο
Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας
Σύγχρονο αστυνομικό μυθιστόρημα
 
― Agapitos Panagiotis, Narrative Structure in Byzantine Vernacular Romances (Munich: University of Munich Press 1991).
― Agapitos Panagiotis & Smith Ole, The Study of Medieval Greek Romance (Copenhagen: University of Copenhagen Press 1992).
― Agapitos Panagiotis & Smith Ole & Hult Karin, Theodore Metochites on Ancient Philosophy and Ancient History (Goteborg: University of Goteborg Press 1996).
― Agapitos Panagiotis, ‘Mischung der Gattungen und Überschreitung der Gesetze: Die Grabrede des Eustathios von Thessalonike auf Nikolaos Hagiotheodorites’, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), σελ. 119-146.
― Agapitos Panagiotis, 'Dreams and the Aesthetics of Narrative Presentation in Livistros and Rodamne', Dumbarton Oaks Papers 53 (1999), σελ. 111-147.
― Agapitos Panagiotis, ‘Genre, Structure and Poetics in the Byzantine Vernacular Romances of Love’, Symbolae Osloenses 79 (2004), σελ. 7-101.
― Agapitos Panagiotis, ‘Zwischen Grauen und Wonne: Das Bad in der byzantinischen Literatur’, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 54 (2004), σελ. 19-37.
― Αγαπητός Παναγιώτης, Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης: Κριτική έκδοση της διασκευής Άλφα (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης 2006).
― Αγαπητός Παναγιώτης & Hinterberger Martin, Εικών και Λόγος: Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης (Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα 2006).
― Agapitos Panagiotis, 'Public and private death in Psellos: Maria Skleraina and Styliane Psellaina', Byzantinische Zeitschrift 101 (2008), σελ. 555-607.
― Agapitos Panagiotis, 'From Persia to the Provence: Tales of Love in Byzantium and Beyond', ACME: Annali della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita degli Studi di Milano 63 (2010), σελ. 153-169.
― Agapitos Panagiotis & Mortensen Lars Boje (eds.) Medieval Narratives between History and Fiction: From the Centre to the Periphery of Europe 1100-1400 (Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2012).
— Agapitos Panagiotis, 'Late Antique or Early Byzantine? The Shifting Beginnings of Byzantine Literature', Istituto Lombardo–Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti: Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche 146 (2012), σελ. 3-38.
— Agapitos Panagiotis, 'Grammar, genre and patronage in the twelfth century: redefining a scientific paradigm in the history of Byzantine literature', Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 64 (2014), σελ. 1-22.
— Agapitos Panagiotis, 'Karl Krumbacher and the history of Byzantine literature', Byzantinische Zeitschrift 108 (2015), σελ. 1-52.
— Agapitos Panagiotis, 'Literary haute cuisine and its dangers: Eustathios of Thessalonike on schedography and everyday language', Dumbarton Oaks Papers 69 (2015), σελ. 225-241.

Profile Information

Born in Athens in 1959. Graduated in 1982 from the Ludwig-Maximilians-Universitat (Munich) with an M.A. in Byzantine Studies, History of Byzantine Art and Musicology. Earned a M.A. in Classical Philology (1986) and a Ph.D. in Byzantine Philology (1990) from Harvard University. From 1985 to 1989 he taught as instructor of Byzantine and Modern Greek at Harvard University. In March 1992 he was appointed Assistant Professor at University of Cyprus. Since March 2001 he is Professor of Byzantine Philology. He was President of the Byzantinist Society of Cyprus (2012-2015), while he is member of the German Society of Byzantine Studies, the British Association of Byzantine Studies and a corresponding member of the Istituto Lombardo Academia die Lettere e Scienze (Milan). He has been a visiting professor at the Freie Universitaet Berlin (1998), the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1999), and Stanford University (2009), as well as a distinguished visiting scholar at the Dumbarton Oaks Research Center, Washington DC (2012) and the Faculty of Letters at Gent University (2016).
 
Edition of Byzantine learned and vernacular texts
Narratology with emphasis on Byzantine Romance 
Theory of rhetoric and genre 
Representation of death in Byzantine literature
Culture and History of Ideas in Byzantium
History of Byzantine literature
Contemporary Crime Fiction
 
― Agapitos Panagiotis, Narrative Structure in Byzantine Vernacular Romances (Munich: University of Munich Press 1991).
― Agapitos Panagiotis & Smith Ole, The Study of Medieval Greek Romance (Copenhagen: University of Copenhagen Press 1992).
― Agapitos Panagiotis & Smith Ole & Hult Karin, Theodore Metochites on Ancient Philosophy and Ancient History (Goteborg: University of Goteborg Press 1996).
― Agapitos Panagiotis, ‘Mischung der Gattungen und Überschreitung der Gesetze: Die Grabrede des Eustathios von Thessalonike auf Nikolaos Hagiotheodorites’, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 48 (1998), σελ. 119-146.
― Agapitos Panagiotis, 'Dreams and the Aesthetics of Narrative Presentation in Livistros and Rodamne', Dumbarton Oaks Papers 53 (1999), σελ. 111-147.
― Agapitos Panagiotis, ‘Genre, Structure and Poetics in the Byzantine Vernacular Romances of Love’, Symbolae Osloenses 79 (2004), σελ. 7-101.
― Agapitos Panagiotis, ‘Zwischen Grauen und Wonne: Das Bad in der byzantinischen Literatur’, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 54 (2004), σελ. 19-37.
― Αγαπητός Παναγιώτης, Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης: Κριτική έκδοση της διασκευής Άλφα (Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης 2006).
― Αγαπητός Παναγιώτης & Hinterberger Martin, Εικών και Λόγος: Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης (Αθήνα: Εκδόσεις Άγρα 2006).
― Agapitos Panagiotis, 'Public and private death in Psellos: Maria Skleraina and Styliane Psellaina', Byzantinische Zeitschrift 101 (2008), σελ. 555-607.
― Agapitos Panagiotis, 'From Persia to the Provence: Tales of Love in Byzantium and Beyond', ACME: Annali della Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universita degli Studi di Milano 63 (2010), σελ. 153-169.
― Agapitos Panagiotis & Mortensen Lars Boje (eds.) Medieval Narratives between History and Fiction: From the Centre to the Periphery of Europe 1100-1400 (Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2012).
— Agapitos Panagiotis, 'Late Antique or Early Byzantine? The Shifting Beginnings of Byzantine Literature', Istituto Lombardo–Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti: Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche 146 (2012), σελ. 3-38.
— Agapitos Panagiotis, 'Grammar, genre and patronage in the twelfth century: redefining a scientific paradigm in the history of Byzantine literature', Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 64 (2014), σελ. 1-22.
— Agapitos Panagiotis, 'Karl Krumbacher and the history of Byzantine literature', Byzantinische Zeitschrift 108 (2015), σελ. 1-52.
— Agapitos Panagiotis, 'Literary haute cuisine and its dangers: Eustathios of Thessalonike on schedography and everyday language', Dumbarton Oaks Papers 69 (2015), σελ. 225-241.