ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΗΛΙΑΣ
ARGYROU ELIAS
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Language Centre
Campus Supplementary Offices (CSO)
University Campus
016
22 892913
22 894439
-

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris 7 – Denis Diderot (Πτυχίο – Licence - Ξένης Σύγχρονης Γλώσσας – Αγγλικά/Γαλλικά για ξένους, 1994); Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris 7 – Denis Diderot (Μεταπτυχιακό – Maîtrise - Γαλλικά για ξένους, 1995 ; Μεταπτυχιακό – Maîtrise – Γλώσσα, Λογοτεχνία και Πολιτισμός – Αγγλικά,1996); Μεταπτυχιακό (Master 2-Pro: FLE-S-sco, FOS) στο Πανεπιστήμιο της Βουργουνδίας (Université de Bourgogne/Dijon, 2014/2015); Εξειδικευμένη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (C.L.A) του Πανεπιστημίου της Franche-Comté, Besançon, Γαλλία, Αύγουστος 1997; Καλοκαιρινό Πανεπιστήμιο BELC 2010 (Université d’été - BELC 2010); « Διδασκαλία και Επαγγελματική Κατάρτηση », Nantes, Γαλλία, Ιούλιος 2010.

Από το 1996, επαγγελματική πείρα διδασκαλίας της Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας και διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας για εξειδικευμένους σκοπούς  στα Κ.Ι.Ε, στο Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο στη Λευκωσία (τώρα Γαλλικό Ινστιτούτο) και στο Κολέγιο Τουρισμού και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη Λευκωσία; Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕ) από τον Ιανουάριο 2005 μέχρι τον Μάιο 2006 και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) από τον Σεπτέμβριο 2006 μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ενεργό μέλος και πιστοποιημένος εξεταστής της επιτροπής Γαλλικών εξετάσεων DELF/DALF από το 1996, εμπλεκόμενος σε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και εργαστήρια για εξεταστές και καθηγητές Γαλλικών για τις εξετάσεις DELF/DALF. Πιστοποιημένος εξεταστής του Πανεπιστημίου Cambridge για τις εξετάσεις IGCSE – Γαλλικά σαν ξένη γλώσσα από το 2004.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά (DELE B2), Ιταλικά (PLIDA B1, CILS B2)

 

Μεθοδολογίες εξειδικευμένης διδασκαλίας (FOS, FOU) ;

Νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία (TICE);

Διγλωσσία/Πολυγλωσσία/Διαπολιτισμικότητα ;

Φωνολογία / Φωνητική.

 

Argyrou, E. (2017). “Chypre et les langues: le contexte sociolinguistique de Chypre”. In: Molina Muñoz, P.J. (ed.), Researchers in Progress II. Languages in contact: Languages with history (pp. 25-35), Nicosia: Language Centre – University of Cyprus.

Kakoyianni-Doa, F., Argyrou, E. (2011). “A la recherche du temps passé en langue française”, Language for Specific Purposes Challenges and Prospects, Book of proceedings, pp. 640-651.

 

Profile Information

Undergraduate studies at the University Paris 7 – Denis Diderot (Licence de Langue Vivante Etrangère – Anglais, Mention Français, Langue Etrangère, 1994); Post-graduate studies at the University Paris 7 – Denis Diderot (Maîtrise Français, Langue Etrangère, 1995 ; Maîtrise de Langues, Littératures et Civilisations Etrangères – Anglais, 1996); Post-graduate studies at the University of Burgundy/Dijon, 2015 (Master 2-pro, FLE-S-sco et FOS, 2014/2015); Teaching French for Specific Purposes at the Centre of Applied Linguistics of the University of Franche-Comté (C.L.A), Besançon, France, August 1997; Summer University-BELC 2010, 'Teaching & Training', Nantes, France, July 2010.

Since 1996, professional experience of teaching English and French as foreign languages and teaching French for Specific Purposes at K.I.E, the French Cultural Centre of Nicosia (now French Institute) and at the College of Tourism and Hotel Management in Nicosia; Special Scientist from January 2005 until May 2006 and Special Teaching Staff from September 2006 until today at the University of Cyprus.

Active member and certified examiner of the DELF/DALF Examination Board since 1996, involved in seminars, trainings and workshops for examiners and teachers of French on the DELF/DALF examinations. Certified examiner of the University of Cambridge for the IGCSE – Foreign Language French – examination since 2004.

Foreign language skills: English, French, Spanish (DELE B2), Italian (PLIDA B1, CILS B2)

Methodologies of specialized language teaching (French for Specific Purposes - FOS, French for Academic Purposes - FOU)

New technologies in the foreign language classroom (TICE)

Bi-/Multi-/Inter-culturalism/-linguism,

Phonology and Phonetics.

Argyrou, E. (2017). “Chypre et les langues: le contexte sociolinguistique de Chypre”. In: Molina Muñoz, P.J. (ed.), Researchers in Progress II. Languages in contact: Languages with history (pp. 25-35), Nicosia: Language Centre – University of Cyprus.
 
Kakoyianni-Doa, F., Argyrou, E. (2011). “A la recherche du temps passé en langue française”, Language for Specific Purposes Challenges and Prospects, Book of proceedings, pp. 640-651.