ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ (ΦΟΙΒΟΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ(ΦΟΙΒΟΣ)
PANAGIOTIDIS EFTHYVOULOS(PHOEVOS)
...
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Κτήριο Ηλιάδης
Κλήμεντος 9
221
+357 22892122
+357 22895329
ucy.academia.edu/EPhoevosPanagiotidis

Προσωπικό Προφίλ

Συγγραφέας των μονογραφιών Categorial Features και Pronouns, Clitics and Empty Nouns, έχει επίσης δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε διεθνή περιοδικά (Glossa, Natural Language and Linguistic Theory, Linguistic Inquiry, The Linguistic Review, Studia Linguistica, Linguistic Analysis, Morphology, Lingue e Linguaggio, Lingua και Syntax) και σε συλλογικούς τόμους. Έχει παρουσίασει γύρω στις 200 ανακοινώσεις και ομιλίες σε μια ευρεία γκάμμα θεμάτων που εκτείνεται από ζητήματα δομής της νοητικής γραμματικής, γραμματικών χαρακτηριστικών και ανάλυσης της ονοματικής φράσης μέχρι τη γλωσσική κατάκτηση, τη διαλεκτολογία και τη γλωσσική πολιτική. Το εκλαϊκευτικό βιβλίο του «Μίλα μου για γλώσσα» εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης τον Νοέμβριο του 2013. Τον Φεβρουάριο του 2018 προσέφερε το ανοιχτό μάθημα Τι είναι γλώσσα; Από τη νόηση στη φωνή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Mathesis (mathesis.cup.gr). Το δεύτερο εκλαϊκευτικό βιβλίο του «Μέσα από τις λέξεις» εκδόθηκε από τις Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου Νοέμβριο του 2021.
 
• Γραμματικές κατηγορίες: η φύση τους και η (μη-)καθολικότητά τους.
• Λεξικές κατηγορίες, το επίθετο.
• Μεικτές κατηγορίες (γερούνδια, ονοματοποιήσεις, έναρθρα απαρέμφατα κτλ.)
• Οι γλωσσικές ρίζες.
• Οι λειτουργικές κατηγορίες διαγλωσσικά.
• Η φύση των γραμματικών χαρακτηριστικών.
• Η δομή των ονοματικών φράσεων, των αντωνυμιών και των αντωνυμικών κλιτικών.
• Θεωρητικά ζητήματα στη γλωσσική κατάκτηση.
• Η γραμματική της Ελληνικής και των Βαλκανικών γλωσσών.
ΒΙΒΛΙA:
2002. Pronouns, clitics and empty nouns. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
2013. Μίλα μου για γλώσσα. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
2015. Categorial Features: a generative theory of word class categories (Cambridge Studies in Linguistics). Cambridge: CUP
2021. Μέσα από τις λέξεις. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
 
ΑΡΘΡΑ:
2000. 'Demonstrative determiners and operators: the case of Greek'. Lingua 110, 717-742
2002. 'Pronominal Nouns'. In Wiese, Heike & Horst, Simon (Eds.) Pronouns: Grammar and Representation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 183-203
2003. 'Empty Nouns'. Natural Language & Linguistic Theory 21, 381-432
2003. 'One, Empty Nouns And Theta Assignment'. Linguistic Inquiry 34, 281-292
2005. 'Against category-less roots in syntax and word learning: objections to Barner and Bale (2002)'. Lingua 115, 1181-1194
2005. 'Determiner heads as arguments and the Pronominal Argument (macro)parameter'. In Stavrou, Melita & Terzi, Arhonto (Eds.) Advances in Greek Generative Syntax. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 41-60
2006. (with S. Tsiplakou) 'An A-binding asymmetry and its significance for Universal Grammar'. Linguistic Inquiry 37, 167-177
2008. 'Diachronic stability and feature interpretability' In Biberauer, Theresa (ed.) The limits of syntactic variation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 441-456
2009. (with K. K. Grohmann) 'Mixed Projections: Categorial Switches and Prolific Domains'. Linguistic Analysis 35: 141-161.
2010. 'Non-argumental mixed projections'. Syntax 13: 165-182
2011. 'Categorial features and categorizers'. The Linguistic Review 28: 325-346
2011. (with Theodore Marinis) 'Determiner Spreading as DP-predication'. Studia Linguistica 65: 268-298
2012. (with Paolo Acquaviva) Lexical decomposition meets conceptual atomism. Lingue e Linguaggio XI(2):268-298.
2013. (with Natalia Pavlou) 'The morphosyntax of –nde and post-verbal clitics in Cypriot Greek'. In Christine Meklenborg Salvesen & Hans Petter Helland (eds.) Challenging Clitics. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 209-232.
2014. 'Determiners'. In Mark Aronoff (ed.) Oxford Bibliographies in Linguistics. New York: Oxford University Press.
2014. 'Indices, domains and homophonous forms'. Theoretical Linguistics 40, 415-427.
2014. 'A minimalist approach to roots'. In Peter Kosta, Steven Franks, Lilia Schürcks and Teodora Radeva-Bork (eds.) Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces. Amsterdam: John Benjamins. 287-303.
2015. (with Anthi Revithiadou and Vassilis Spyropoulos) 'Verbalizers leave marks: evidence from Greek'. Morphology 25, 299-325.
2015. (with Kleanthes Grohmann) 'Demonstrative Doubling in Modern Greek'. Linguistic Analysis 40, 19-50.
2017. (with Anthi Revithiadou & Vassilis Spyropoulos) 'Little v as a categorizing verbal head: Evidence from Greek'. In Roberta D'Alessandro, Irene Franco and Ángel Gallego (eds.) The verbal domain. Oxford: Oxford University Press, 29-48
2017. Determiners. In Mark Aronoff (ed.) Oxford Research Encyclopedia in Linguistics. New York: Oxford University Press.
2019. 'Ρίζες: μεταξύ λέξεων και γραμματικής [Roots: between words and grammar]'. In Archakis, Argyris, Koutsoukos, Nikos, Xydopoulos George & Dimitris Papazachariou (eds.) Γλωσσική ποικιλία: μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη [Language variation: studies in honour of Angela Ralli]. Athens: Kapa Ekdotiki, 437-451.
2019. '(Grammatical) gender troubles and the gender of pronouns'. In Eric Mathieu and Gita Zareikar (eds.) Gender, noun classification, and determination. Oxford: Oxford University Press, 186-199.
2020. (with Vitor Nóbrega) 'Headedness in compounding: a new approach to exocentricity'. Word Structure 13 (2), 211-249.
2020. 'On the nature of roots'. Evolutionary Linguistic Theory 2 (1), 56-83.
2020. (with Moreno Mitrović) 'Adjectives exist, adjectivisers do not: from bicategoriality to typology.' Glossa 5 (1), 58. 1-28
 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ:
with Kleanthes Grohmann. 2009. 'Selected Papers from the 2006 Cyprus Syntaxfest'. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press.
with Kleanthes Grohmann. 2009. (2005) Linguistic Analysis – Special Issue on Phase Edge Investigations 35
The Complementizer Phase: subjects and operators. [Oxford Studies in Theoretical Linguistics 30]. 2010. Oxford: OUP.
with Moreno Mitrović. In press. A0 The Lexical Status of Adjectives. [The Language Faculty and Beyond]. Amsterdam: John Benjamins

Profile Information

He is the author of the monographs Categorial Features and Pronouns, Clitics and Empty Nouns; he has also published a number of articles in international journals (Glossa, Natural Language and Linguistic Theory, Linguistic Inquiry, The Linguistic Review, Studia Linguistica, Linguistic Analysis, Morphology, Lingue e LinguaggioTheroetical linguistics, Morphology, Word Structure, Lingua and Syntax) and has contributed book chapters to a number of volumes. He has given around 200 talks and presentations on topics ranging from the architecture of Grammar, grammatical features and the nominal phrase to language acquisition, dialectology, and the politics of language. He is also the author of a two Greek-language popular science introduction to Linguistics, published in 2013 and 2021.
 
• The cross-linguistic distribution and feature make-up of functional categories
• The nature and (non-)universality of grammatical categories.
• Lexical categories; Adjectives.
• Mixed categories (gerunds, nominalisations etc.)
• The nature and content of linguistic roots.
• The structure of nominal phrases, pronouns and pronominal clitics.
• Theoretical issues in language acquisition and change.
• The grammar of Greek and the Balkan Sprachbund.
BOOKS:
2002. Pronouns, clitics and empty nouns. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
2013. Μίλα μου για γλώσσα. [Talk to me about language.] Crete University Press.
2015. Categorial Features: a generative theory of word class categories (Cambridge Studies in Linguistics). Cambridge: CUP
2021. Μέσα από τις λέξεις. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
 
PAPERS IN JOURNALS AND VOLUMES:
2000. 'Demonstrative determiners and operators: the case of Greek'. Lingua 110, 717-742
2002. 'Pronominal Nouns'. In Wiese, Heike & Horst, Simon (Eds.) Pronouns: Grammar and Representation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 183-203
2003. 'Empty Nouns'. Natural Language & Linguistic Theory 21, 381-432
2003. 'One, Empty Nouns And Theta Assignment'. Linguistic Inquiry 34, 281-292
2005. 'Against category-less roots in syntax and word learning: objections to Barner and Bale (2002)'. Lingua 115, 1181-1194
2005. 'Determiner heads as arguments and the Pronominal Argument (macro)parameter'. In Stavrou, Melita & Terzi, Arhonto (Eds.) Advances in Greek Generative Syntax. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 41-60
2006. (with S. Tsiplakou) 'An A-binding asymmetry and its significance for Universal Grammar'. Linguistic Inquiry 37, 167-177
2008. 'Diachronic stability and feature interpretability' In Biberauer, Theresa (ed.) The limits of syntactic variation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 441-456
2009. (with Kleanthes Grohmann) 'Mixed Projections: Categorial Switches and Prolific Domains'. Linguistic Analysis 35: 141-161.
2010. 'Non-argumental mixed projections'. Syntax 13: 165-182
2011. 'Categorial features and categorizers'. The Linguistic Review 28: 325-346
2011. (with Theodore Marinis) 'Determiner Spreading as DP-predication'. Studia Linguistica 65: 268-298.
2012. (with Paolo Acquaviva) 'Lexical decomposition meets conceptual atomism'. Lingue e Linguaggio XI(2): 105-120.
2013. (with Natalia Pavlou) 'The morphosyntax of –nde and post-verbal clitics in Cypriot Greek'. In Christine Meklenborg Salvesen & Hans Petter Helland (eds.) Challenging Clitics. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 209-232.
2014. 'Determiners'. In Mark Aronoff (ed.) Oxford Bibliographies in Linguistics. New York: Oxford University Press.
2014. 'Indices, domains and homophonous forms'. Theoretical Linguistics 40, 415-427.
2014. 'A minimalist approach to roots'. In Peter Kosta, Steven Franks, Lilia Schürcks and Teodora Radeva-Bork (eds.) Minimalism and Beyond: Radicalizing the Interfaces. Amsterdam: John Benjamins. 287-303.
2015. (with Anthi Revithiadou and Vassilis Spyropoulos) 'Verbalizers leave marks: evidence from Greek'. Morphology 25, 299-325.
2015. (with Kleanthes Grohmann) 'Demonstrative Doubling in Modern Greek'. Linguistic Analysis 40, 19-50.
2017. (with Anthi Revithiadou & Vassilis Spyropoulos) 'Little v as a categorizing verbal head: Evidence from Greek'. In Roberta D'Alessandro, Irene Franco and Ángel Gallego (eds.) The verbal domain. Oxford: Oxford University Press, 29-48
2017. Determiners. In Mark Aronoff (ed.) Oxford Research Encyclopedia in Linguistics. New York: Oxford University Press.
2019. 'Ρίζες: μεταξύ λέξεων και γραμματικής [Roots: between words and grammar]'. In Archakis, Argyris, Koutsoukos, Nikos, Xydopoulos George & Dimitris Papazachariou (eds.) Γλωσσική ποικιλία: μελέτες αφιερωμένες στην Αγγελική Ράλλη [Language variation: studies in honour of Angela Ralli]. Athens: Kapa Ekdotiki, 437-451.
2019. '(Grammatical) gender troubles and the gender of pronouns'. In Eric Mathieu and Gita Zareikar (eds.) Gender, noun classification, and determination. Oxford: Oxford University Press, 186-199.
2020. (with Vitor Nóbrega) 'Headedness in compounding: a new approach to exocentricity'. Word Structure 13 (2), 211-249.
2020. 'On the nature of roots'. Evolutionary Linguistic Theory 2 (1), 56-83.
2020. (with Moreno Mitrović) 'Adjectives exist, adjectivisers do not: from bicategoriality to typology.' Glossa 5 (1), 58. 1-28
 
EDITOR OF
with Kleanthes Grohmann. 2009. 'Selected Papers from the 2006 Cyprus Syntaxfest'. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press.
with Kleanthes Grohmann. 2009. (2005) Linguistic Analysis – Special Issue on Phase Edge Investigations 35'
The Complementiser Phase: subjects and operators. [Oxford Studies in Theoretical Linguistics 30]. 2010. Oxford: OUP.
with Moreno Mitrović. In press. A0 The Lexical Status of Adjectives. [The Language Faculty and Beyond]. Amsterdam: John Benjamins