ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ
ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
MOUDOUROS NIKOS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Φραγκόπουλος
Λεωφ. Καλλιπόλεως 75
206
22893956
-
https://ucy.academia.edu/NikosMoudouros

Προσωπικό Προφίλ

Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές από τη Σχολή Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (SOAS, University of London). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ισλάμ, πολιτική και οικονομία στην Τουρκία. Από την αστική τάξη του κεμαλισμού στο κεφάλαιο του Ισλάμ» στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Ο μετασχηματισμός της Τουρκίας: Από την κεμαλική κυριαρχία στον ισλαμικό νεοφιλελευθερισμό» (Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2012), συν-συγγραφέας του βιβλίου «Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής», μαζί με τον Ζήνωνα Τζιάρρα (Τουρίκη, Αθήνα 2016), και συν-επιμελητής του τόμου «Η νέα τουρκική ηγεμονία. Διαστάσεις του πολιτικού Ισλάμ» με τον Μιχάλη Μιχαήλ (Παπαζήση, Αθήνα 2014). Άρθρα και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά όπως Journal of Muslims in Europe (2019), Eastern Mediterranean Geopolitical Review (2018), Nations and Nationalism (2018), The Cyprus Review (2017), Southeast European and Black Sea Studies (2016), Journal of Balkan and Near Eastern Studies (2014), Journal of Globalizations (2014), Journal of Mediterranean Studies (2014). Έχει επίσης δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους όπως: Cyprus and the Roadmap for Peace: A Critical Interrogation of the Conflict (Edward Elgar Publishing: United Kingdom 2018),  Politics of Culture in Turkey, Greece and Cyprus: Performing the Left since the sixties (London & New York: Routledge 2017), Contemporary Social and Political Aspects of the Cyprus Problem (Cambridge Scholar Publishing, United Kingdom 2016). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το επίκεντρο της μεταδιδακτορικής του έρευνας ήταν ο μετασχηματισμός των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Τουρκοκυπριακής κοινότητας την περίοδο μετά το 1974. Σήμερα είναι Λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην σύγχρονη ιστορία του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, πολιτική οικονομία της Τουρκίας, σύγχρονη πολιτική σκέψη στην Τουρκία, καθώς και η εξέλιξη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και σήμερα.  
Βιβλία:
 
Moudouros Nikos, State of Exception in the Mediterranean. Turkey and the Turkish Cypriot Community, Palgrave Macmillan - Spriger, Switzerland 2021.
 
Μούδουρος Νίκος, Ο Μετασχηματισμός της Τουρκίας. Από την Κεμαλική Κυριαρχία στον «Ισλαμικό» Νεοφιλελευθερισμό, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια: Αθήνα 2012.
 
Μούδουρος Νίκος, Μιχαήλ Μιχάλης, (επιμ.), Η Νέα Τουρκική Ηγεμονία. Διαστάσεις του Πολιτικού Ισλάμ, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα 2014.
 
Τζιάρρας Ζήνωνας, Μούδουρος Νίκος, Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής, Εκδόσεις Τουρίκη: Αθήνα 2016.
 
Άρθρα σε περιοδικά:
 
Moudouros Nikos, “The AKP’s Project of ‘a Pious Youth in Cyprus’ and the Turkish Cypriot ‘Deviations’”, Journal of Muslims in Europe, Vol. 8, 2019, pp. 25-47.
 
Moudouros Nikos, “The ‘TRNC’ in the Turkish Cypriot Framework: A Moment of Multiple and Contradictory Interpretations”, Eastern Mediterranean Geopolitical Review, Vol. 3, 2018, pp. 34-59.
 
Moudouros Nikos, “The ‘New Homeland’ and Turkish Cypriot Opposition in the 1974-1981 Period”, The Cyprus Review, Vol. 29, 2017, pp. 135-158.
 
Moudouros Nikos, “Between anti-Westernization and Islamism: Turkey's 'Islamic' Vision in Cyprus?”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 16, No. 2, 2016, pp. 317-333.
 
Moudouros Nikos, “Political Power, Violence and Economy: The Turkish Cypriot Elite’s Struggle for Ethno-Communal Formation”, Journal of Mediterranean Studies, Vol. 23, No. 1, 2014, pp. 61-74.
 
Moudouros Nikos, “Rethinking Islamic Hegemony in Turkey through the Gezi Park”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 16, No. 2, 2014, pp. 181-195.
 
Moudouros Nikos, “The ‘Harmonization’ of Islam with the Neoliberal Transformation. The Case of Turkey”, Journal of Globalizations, Vol. 11, No. 6, 2014, pp. 843-857.

Profile Information

Nikos Moudouros was born in Cyprus and obtained a BA in Turkish Studies (2005) from the University of Cyprus (Department of Turkish and Middle Eastern Studies). He received his MA (2007) from The School of Oriental and African Studies (SOAS - University of London) and his PhD (2012) from the University of Cyprus (Department of Turkish and Middle Eastern Studies). He is the author of the book The Transformation of Turkey. From the Kemalist Domination to ‘Islamic Neo-liberalism (Alexandria Publications, Athens 2012, in Greek), the co-editor of The New Turkish Hegemony. Dimensions of Political Islam in Turkey (Papazisis, Athens 2014, in Greek) and the co-author of Turkey in the Eastern Mediterranean. Ideological Aspects of Foreign Policy (Touriki Publications, Athens 2016, in Greek). He has published articles in Journal of Muslims in Europe (2019), Eastern Mediterranean Geopolitical Review (2018), Nations and Nationalism (2018), The Cyprus Review (2017), Southeast European and Black Sea Studies (2016), Journal of Balkan and Near Eastern Studies (2014), Journal of Globalizations (2014), Journal of Mediterranean Studies (2014). He has also chapters in books like: Cyprus and the Roadmap for Peace: A Critical Interrogation of the Conflict (Edward Elgar Publishing: United Kingdom 2018),  Politics of Culture in Turkey, Greece and Cyprus: Performing the Left since the sixties (London & New York: Routledge 2017), Contemporary Social and Political Aspects of the Cyprus Problem (Cambridge Scholar Publishing, United Kingdom 2016). He completed his Post-Doctoral Research (2017-2018) in the Department of Turkish and Middle Eastern Studies of the University of Cyprus regarding the Transformation of the Relations between Turkey and the Turkish Cypriot Community
 
His research interests focus on the contemporary history of political Islam in Turkey, political economy in Turkey, contemporary political thought as well as the transformation of the relations between Turkey and the Turkish Cypriot community. He is teaching courses on issues like Islam in Turkey, Turkish foreign policy, social changes in Turkey and the development of the Turkish Cypriot community. 
Books:
 
State of Exception in the Mediterranean. Turkey and the Turkish Cypriot Community, Palgrave Macmillan - Springer, Switzerland 2021
 
978-3-030-56873-3.jpeg
 
The Transformation of Turkey. From the Kemalist Domination to ‘Islamic Neo-liberalism, Alexandria Publications, Athens 2012. [In Greek].
 
Moudouros      
 
Turkey in the Eastern Mediterranean. Ideological Aspects of Foreign Policy, Touriki Publications, Athens 2016. [In Greek].  
 
img 10951
 
The New Turkish Hegemony. Dimensions of Political Islam in Turkey, Papazisis, Athens 2014 [In Greek].
 
COVER1
 
 
Articles:
 
Moudouros Nikos, “The AKP’s Project of ‘a Pious Youth in Cyprus’ and the Turkish Cypriot ‘Deviations’”, Journal of Muslims in Europe, Vol. 8, 2019, pp. 25-47.
 
Moudouros Nikos, “The ‘TRNC’ in the Turkish Cypriot Framework: A Moment of Multiple and Contradictory Interpretations”, Eastern Mediterranean Geopolitical Review, Vol. 3, 2018, pp. 34-59.
 
Moudouros Nikos, “The ‘New Homeland’ and Turkish Cypriot Opposition in the 1974-1981 Period”, The Cyprus Review, Vol. 29, 2017, pp. 135-158.
 
Moudouros Nikos, “Between anti-Westernization and Islamism: Turkey's 'Islamic' Vision in Cyprus?”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 16, No. 2, 2016, pp. 317-333.
 
Moudouros Nikos, “Political Power, Violence and Economy: The Turkish Cypriot Elite’s Struggle for Ethno-Communal Formation”, Journal of Mediterranean Studies, Vol. 23, No. 1, 2014, pp. 61-74.
 
Moudouros Nikos, “Rethinking Islamic Hegemony in Turkey through the Gezi Park”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 16, No. 2, 2014, pp. 181-195.
 
Moudouros Nikos, “The ‘Harmonization’ of Islam with the Neoliberal Transformation. The Case of Turkey”, Journal of Globalizations, Vol. 11, No. 6, 2014, pp. 843-857.