ΦΛΩΡΙΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ Ν ΦΛΩΡΙΑ
VALANIDOU N FLORIA
...
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Θεοφανίδης
Δράμας 11-13
-
-
00357 22894488
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Φλώρια Βαλανίδου είναι εκπαιδευτικός Δημοτικής Εκπαίδευσης και εργάζεται ως Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Γενικής Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη του Γραφείου Οργάνωσης της Έδρας UNESCO για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2012. Είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου στις Επιστήμες της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2006), μεταπτυχιακού τίτλου στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008) και διδακτορικού τίτλου στα Αναλυτικά Προγράμματα, Διδασκαλία και Συγκριτική Παιδαγωγική (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018). Κατά τη διάρκεια της εργασίας της στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (2012-2017), έχει διδάξει μεταπτυχιακά (ΕΠΑ 850: Διδασκαλία και Παιδαγωγική) και προπτυχιακά μαθήματα (ΕΠΑ 404: Ανάπτυξη Προγραμμάτων, ΕΠΑ 220: Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας). Συμμετείχε, επίσης, για σειρά ετών στο μάθημα ΕΠΑ 429: Σχολική Εμπειρία Δασκάλων ως τοπική επόπτρια προπτυχιακών φοιτητών/τριών του τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στα πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας, έχει δουλέψει στο Κέντρο Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου ως ερευνήτρια (2009-2012) με συμμετοχή σε ποικιλία ερευνητικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια. Το διάστημα 2009-2011 υπήρξε η βασική ερευνήτρια του ερευνητικού έργου VICTIMS που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III (επιχορηγήσεις 2007-2013) με θέμα τις επιδράσεις της έκθεσης παιδιών ηλικίας Δημοτικού σε ενδοοικογενειακή βία με εστίαση στη διερεύνηση της συμπεριφοράς, της απόδοσης και της αυτοεικόνας τους στο περιβάλλον του σχολείου.Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας, Ανάπτυξη και Διδασκαλία Κριτικής Σκέψης, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων, Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτική Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα Διδασκαλίας, Διαφοροποίηση Διδασκαλίας και ΜάθησηςΒαλανίδου, Φλ. (2018). Κριτική σκέψη: Επιστημολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές προεκτάσεις. Στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Επιμ.), Παιδαγωγός. Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη (σελ. 69-101). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2014). Children living with violence against their mothers: The side-effects on their behavior, self-image and school performance. Pedagogy, Culture and Society, 22(2), 213-231.

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2013). Discourses emerging from the experiences of the women mothers victims of violence. In Gl. Bonder, & B. Gael McSheewney (Eds.), Gender perspectives in case studies across continents (pp. 29-41). Global Network of UNESCO Chairs on Gender. (access the document here: http://goo.gl/31btQ)

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2013). Women mothers victims of violence: Narrations on the effects upon children if exposed. In M. Papastephanou (Ed.), Proceedings of the 13th International Conference of ISSEI “The Ethical Challenge of Multidisciplinarity: Reconciling the Three Narratives, Art, Science, and Philosophy” (access here: http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/6212)

Κουτσελίνη, Μ., & Βαλανίδου Φλ. (2013). ‘Παιδιά που ζούνε με τη βία’: Επιδράσεις στη συμπεριφορά και στις απόψεις τους για την αυτοεικόνα και τη σχολική τους επίδοση. Στους Χρ. Θεοφιλίδης, Α. Μιχαηλίδου, Π. Περσιάνης, & Σ. Φωτίου (Επιμ.), Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Παπαναστασίου (σσ. 319-340). Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου.   

Valanidou, Fl. (2012). Students’ argumentative performance on human rights’ issues: Effects of visual stimuli added to textual information. In M. Avgerinou, P. Search, S. Chandler, & M. Terzic (Eds.), New Horizons in Visual Literacy. Selected Readings of the International Visual Literacy Association (pp. 246-256). The International Visual Literacy Association and SMC “Scientia Educologica”.

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2011). Children exposed to violence against their mother. Identifying and dealing with the effects of children’s victimization. A manual for teachers. Nicosia, Cyprus: University of Cyprus, UNESCO Chair in Gender Equality and Women’s Empowerment.

Valanidou, Fl. (2011). Perceptions of the nationally (bi)lingual “other” through students’ visual thinking. In M. Avgerinou, P. Search, & S. Chandler (Eds.), Visual literacy in the 21st century. Trends, demands, and capacities. Selected Readings of the International Visual Literacy Association (pp. 181-191). The International Visual Literacy Association.Profile Information

Floria Valanidou is a primary education teacher and a special scientist at the department of Education of the University of Cyprus where she lectures on theory and methodology of teaching. Meanwhile, she is the head person of the Administration Office of the UNESCO Chair in Gender Equality and Women's Empowerment at the University of Cyprus, from 2012. Floria holds a BA in Primary Education, an MA in Curriculum and Instruction and a PhD in Curriculum, Instruction and Comparative Education. Her research interests concern theory and methodology of teaching, teaching (for) critical thinking, teacher professional development, teacher effectiveness and teaching quality, and differentiation of teaching and learning. Currently, her research agenda centers on professional learning community practices (i.e. the lesson study approach) examining, in particular, the effects of this practice on teachers’ planning and teaching skills. With regard to her academic experience, she has worked as a Special Teaching Personnel at the department of Education of the University of Cyprus from 2012 to 2017. In particular, she has taught postgraduate (EDU850: Teaching, Pedagogy and Instruction) and undergraduate courses (EDU404: Curriculum Development, EDU220: Theory and Methodology of Teaching). She has also participated in the undergraduate course EDU429: School Practicum as a trainee – supervisor of student teachers. Beyond her academic background, she has also worked as a researcher at the Centre for Gender Studies of the University of Cyprus while she has been the main researcher of research projects coordinated by the University of Cyprus, among which the research project VICTIMS, co-funded by the European Commission - Programme Daphne III, examining the effects of children’s exposure to domestic violence on their school-performance, behavior and self-image.

Theory, Pedagogy and Instruction; Teaching Methodology; Development of, and Teaching for Critical Thinking; Curriculum Development and Evaluation; Teacher Professional Development; Teacher Effectiveness and Quality of Teaching; Differentiation of Teaching and Learning.

 

Βαλανίδου, Φλ. (2018). Κριτική σκέψη: Επιστημολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές προεκτάσεις. Στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Επιμ.), Παιδαγωγός. Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη (σελ. 69-101). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2014). Children living with violence against their mothers: The side-effects on their behavior, self-image and school performance. Pedagogy, Culture and Society, 22(2), 213-231. 

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2013). Discourses emerging from the experiences of the women mothers victims of violence. In Gl. Bonder, & B. Gael McSheewney (Eds.), Gender perspectives in case studies across continents (pp. 29-41). Global Network of UNESCO Chairs on Gender. (access the document here: http://goo.gl/31btQ)

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2013). Women mothers victims of violence: Narrations on the effects upon children if exposed. In M. Papastephanou (Ed.), Proceedings of the 13th International Conference of ISSEI “The Ethical Challenge of Multidisciplinarity: Reconciling the Three Narratives, Art, Science, and Philosophy” (access here: http://lekythos.library.ucy.ac.cy/handle/10797/6212)

Koutselini, M, & Valanidou, Fl. (2012). Children living with violence: The effects on their behaviour and their views about their own self-image and school performance. In Ch. Theophilides, A. Michailidou, P. Persianis, & S. Photiou (Eds.), Honorary Volume for Constantinos Papanastasiou (pp. 319-340). Nicosia, Cyprus: Ministry of Education and Culture, Cyprus Pedagogical Institute, University of Cyprus, Cyprus Educational Association. (in Greek)

Valanidou, Fl. (2012). Students’ argumentative performance on human rights’ issues: Effects of visual stimuli added to textual information. In M. Avgerinou, P. Search, S. Chandler, & M. Terzic (Eds.), New Horizons in Visual Literacy. Selected Readings of the International Visual Literacy Association (pp. 246-256). The International Visual Literacy Association and SMC “Scientia Educologica”.

Koutselini, M., & Valanidou, Fl. (2011). Children exposed to violence against their mother. Identifying and dealing with the effects of children’s victimization. A manual for teachers. Nicosia, Cyprus: University of Cyprus, UNESCO Chair in Gender Equality and Women’s Empowerment.

Valanidou, Fl. (2011). Perceptions of the nationally (bi)lingual “other” through students’ visual thinking. In M. Avgerinou, P. Search, & S. Chandler (Eds.), Visual literacy in the 21st century. Trends, demands, and capacities. Selected Readings of the International Visual Literacy Association (pp. 181-191). The International Visual Literacy Association.