ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
ΤΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
TSOURIS CONSTANTINOS
...
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κέντρο Γλωσσών
Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης (ΣΓΠ)
Πανεπιστημιούπολη
IM017
+35722895161
+35722894439
ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/ctsouris

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές
 
Προπτυχιακές σπουδές, Πανεπιστήμιο Κύπρου (B.A. Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία, 2002). Μεταπτυχιακές σπουδές, University of Edinburgh (PG Dip (MSc) Ψυχογλωσσολογία, 2005). Μεταπτυχιακές σπουδές, Πανεπιστήμιο Κύπρου (M.A. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 2008). Διδακτορικές σπουδές, University of Sheffield School of Education (Ed.D. Language Learning and Teaching, 2014).
 
Διδασκαλία και έρευνα
 
Ο Κωνσταντίνος υπηρετεί στο ΠΚ από το 2009, αρχικά σαν Ειδικός Επιστήμονας και από το 2011 σαν Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.  Διδάσκει κυρίως μαθήματα για ειδικούς σκοπούς, τα οποία αποτελούν και τα μαθήματα ψηλότερου επιπέδου που προσφέρει το ΚΓ.  Με βάση και την εμπειρογνωμοσύνη του στον σχεδιασμό μαθημάτων και την ανάπτυξη προγραμμάτων, έχει σχεδιάσει διάφορα μαθήματα για ειδικούς σκοπούς (π.χ. Αγγλικά για τον Εργασιακό Χώρο) ενώ έχει συμμετάσχει στην αναθεώρηση και αξιολόγηση υφιστάμενων μαθημάτων του Κέντρου.  Συμμετέχει ενεργά στην έρευνα μέσα απο την ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για ερευνητικά κονδύλια, τις δημοσιεύσεις και τις παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.  Έχει λάβει μέρος σε διδακτικές αποστολές μέσω του Erasmus+ (2017, 2018) ενώ το 2013 έλαβε υποτροφία Grundtvig μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης .  Προσφέρει εντατικά μαθήματα μέσω του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αλλά και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΠΚ σε ετήσια βάση πάνω σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων του ενώ υπήρξε εκπαιδευτής σε διάφορα σεμινάρια και εργαστήρια που διοργανώνονται στο ΠΚ.  Εκτέλεσε Συντονιστής του Αγγλικού τομέα του ΚΓ (2016-2018, 2019-2021) και Συντονιστής του Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2018-2019).  Το 2022 ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας του ΠΚ.
 
Εξωτερικές συνεργασίες
 
Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (κωδικοποίηση δεδομένων και μετάφραση).  Ενδεικτικά:
 • TALIS (Teaching and Learning International Survey) (2013)
 • PIAAC (Program for the International Assessment of Adult Competencies) (2009-2010)
  • Pilot study and Interviewer training   
  • PIAAC Initial Field study
  • Literacy and Numeracy 
 • Learning to Learn Tests I, II (2008)
Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (κωδικοποίηση και θεματική ανάλυση):
 • Anti-smoking campaign (2009)
Μετάφραση/Διερμηνεία
 
Τμήμα Μετάφρασης/Διερμηνείας, Συγκρότημα Δίας (2006-2010)
 
Συνεργασία με οντότητες του ΠΚ, κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς για μετάφραση έργων Ελληνικά/Αγγλικά.  Ενδεικτικά:
 • Ιστοσελίδα Βρεφοκομικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου 'Λητώ Παπαχριστοφόρου' (ΠΚ, 2017)
 • Σύστημα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Προπονητών IAAF (Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, 2015)
 • Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Επαφής Ομίλου InterContinental Hotels (IHG, 2010)
 • Μυελός των οστών - Ανάπτυξη πολιτικής και κώδικας πρακτικής (RUBSI, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2009)
 • Διαχείριση και Έλεγχος Λεγιονέλλας (Υπουργείο Υγείας, 2009)
 • Ο περί Ανθρώπινης Γονιμότητας και Εμβρυολογίας Τροποποιητικός Νόμος του 2009 (Υπουργείο Υγείας, 2009)
 • Ιός Γρίπης Α (Η1Ν1) (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, 2009)
 • Αθλητικό Πρόγραμμα 2008-2009 (Αθλητικό Κέντρο ΠΚ, 2008)
 
Συνεργατική μάθηση και γλωσσικό μάθημα. Σχεδιασμός μαθημάτων με βάση την εργασιοκεντρική προσέγγιση. Θεματική ανάλυση σαν στατιστικό μέσο στην ποιοτική έρευνα.  Τεχνολογίες Web 2.0 στο αναλυτικό πρόγραμμα των αγγλικών για ειδικούς σκοπούς. Κατ'οίκον εκπαίδευση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

Tsouris, C. (under review). Developing and evaluating an English for the Workplace course in a European university post-recession. English for Specific Purposes, XX(XX), XXX-XXX.

Tsouris, C. (2014).  Learner and teacher perceptions on digital technologies in tertiary L2. In Pixel (Ed.) Conference Proceedings, ICT for Language Learning 2014, 12th-14th November 2014, Florence, Italy (pp. 276-281). Firenze, Italy: Libreriauniversitaria.it (ISBN: 978-88-6292-548-8).

Tsouris, C. (2013). Collaborative learning integration in the ESP classroom and curriculum: teachers’ and students’ perceptions and practices.  EdD thesis, University of Sheffield.  Available at http://etheses.whiterose.ac.uk/5108/

Tsouris, C. (2012). Integrating technology and collaborative learning in preparing and delivering student oral presentations in a university business English course; A case study. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), Proceedings of ICERI2012 Conference 19th-21st November 2012, Madrid, Spain (pp. 3475-3484). Madrid, Spain: International Association of Technology, Education and Development (IATED)(ISBN: 978-84-616-0763-1).

Tsouris, C. (2008). Are national identities threatened by the English language? A case study from Cyprus. Master’s Thesis, The University of Cyprus.

Tsouris, C. (2005). Higher-order Theory of Mind and Early Audience Design Skills in 36- to 59-month Olds. Master’s Thesis, The University of Edinburgh.

Profile Information

Studies

Undergraduate studies, University of Cyprus (B.A. English Language & Literature, 2002). Graduate studies, University of Edinburgh (PG Dip (MSc) Psycholinguistics, 2005). Graduate studies, University of Cyprus (M.A. Applied Linguistics, 2008). Doctoral studies, University of Sheffield School of Education (Ed.D. Language Learning and Teaching, 2014).

Teaching and research

Constantinos has been teaching at UCY since 2009, initially as Special Scientist and since 2011 as Special Teaching Staff.  He mainly teaches special purpose courses, which are the highest level courses offered by the LC.  Based on his expertise in curriculum development, he has designed various courses for special/occupational purposes (e.g. English for the Workplace) while he has contributed in the reviewing and revising of other current syllabi.  He is actively engaging in research through the preparation and submission of proposals, paper publications in peer-reviewed journals, and presentations in international conferences.  He has taken part in Erasmus+ teaching exchanges (2017, 2018) while also attaining an in-service training Grundtvig grant (2013) through the Lifelong Learning program.  He regularly offers intensive courses via the University's Centre for Teaching and Learning and the Lifelong Learning Centre while at the same time he has been a trainer in various seminars and workshops held in UCY.  He was Coordinator of the English section for the years 2016-2018 and 2019-2021 and coordinator of the Adult Education Program (2018-2019).  In 2022 he was shortlisted for the University's biannual Teaching Excellence Award. 

 

External collaborations

Collaboration with the Pedagogical Institute (data coding and translation).  Indicative works:

 • TALIS (Teaching and Learning International Survey) (2013)
 • PIAAC (Program for the International Assessment of Adult Competencies) (2009-2010)
  • Pilot study and Interviewer training   
  • PIAAC Initial Field study
  • Literacy and Numeracy 
 • Learning to Learn Tests I, II (2008)

Collaboration with the Ministry of Health (data coding and thematic analysis):

 • Anti-smoking campaign (2009)

Translation/Interpretation

Translation/Interpretation section, Dias media group (2006-2010)

Collaboration with University units, state sectors and other organizations for translation services.  Indicative works:

 • University Nursery website (UCY, 2017)
 • IAAF Training and Certification (Cyprus Amateur Athletic Association, 2015)
 • Ethical and Professional Conduct Code (InterContinental Hotels group, 2010)
 • Bone Marrow Policy Developent and Code of Practice (RUBSI, University of Nicosia, 2009)
 • Legionellosis Management and Control (Ministry of Health, 2009)
 • The Human Fertility and Embryology Amended 2009 Law (Ministry of Health, 2009)
 • Influenza Α (Η1Ν1) (European Centre for Disease Prevention and Control, 2009)
 • Sports Program 2008-2009 (UCY Sports Centre, 2008)
Task-based curriculum design. Collaborative learning in the language classroom. Thematic analysis as a statistical tool in qualitative research. Digital (Web 2.0) technologies in the ESP curriculum.  Home Education in Europe and the States. 

Tsouris, C. (under review). Developing and evaluating an English for the Workplace course in a European university post-recession. English for Specific Purposes, XX(XX), XXX-XXX.

Tsouris, C. (2014).  Learner and teacher perceptions on digital technologies in tertiary L2. In Pixel (Ed.) Conference Proceedings, ICT for Language Learning 2014, 12th-14th November 2014, Florence, Italy (pp. 276-281). Firenze, Italy: Libreriauniversitaria.it (ISBN: 978-88-6292-548-8).

Tsouris, C. (2013). Collaborative learning integration in the ESP classroom and curriculum: teachers’ and students’ perceptions and practices.  EdD thesis, University of Sheffield.  Available at http://etheses.whiterose.ac.uk/5108/

Tsouris, C. (2012). Integrating technology and collaborative learning in preparing and delivering student oral presentations in a university business English course; A case study. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds.), Proceedings of ICERI2012 Conference 19th-21st November 2012, Madrid, Spain (pp. 3475-3484). Madrid, Spain: International Association of Technology, Education and Development (IATED)(ISBN: 978-84-616-0763-1).

Tsouris, C. (2008). Are national identities threatened by the English language? A case study from Cyprus. Master’s Thesis, The University of Cyprus.

Tsouris, C. (2005). Higher-order Theory of Mind and Early Audience Design Skills in 36- to 59-month Olds. Master’s Thesis, The University of Edinburgh.