Οι βασικοί στόχοι του Τομέα Διαχείρισης Στρατηγικής, οι οποίοι απορρέουν από το επιχειρησιακό πλάνο της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών, στο πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθοι:
 
1. Η υποστήριξη και συμβολή στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και των επιμέρους ετήσιων στόχων του Πανεπιστημίου Κύπρου
 
2. Η υποστήριξη στην ετοιμασία και υλοποίηση των επιχειρησιακών πλάνων των οργανωτικών οντοτήτων του Πανεπιστημίου τα οποία θα είναι ευθυγραμμισμένα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό
 
3. Η διαχείριση των απολογισμών των Διοικητικών Υπηρεσιών στη βάση προτύπου
 
4. Η ανάπτυξη/αναδιάρθρωση των Διοικητικών Υπηρεσιών
 
5. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και ο επανασχεδιασμός διεργασιών του Πανεπιστημίου με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας στο Πανεπιστήμιο