Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών βασική μου αποστολή είναι η υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την πανεπιστημιακή κοινότητα, στοχεύοντας σε σημαντικά αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο αλλά και την ευρύτερη κοινωνία μέχρι και το 2025.

Η αποστολή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΙΔΟ) είναι η υποστήριξη (παροχή μεθοδολογιών, διεργασιών και εργαλείων) των Οργανωτικών Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύοντας στην βέλτιστη ανάπτυξη και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και επιχειρησιακών σχεδίων. Την ίδια στιγμή, η ΔΙΔΟ υποστηρίζει τα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου για την λήψη, παρακολούθηση και εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνει σε όλα τα επίπεδα ο Οργανισμός.
 
Στην στρατηγική προσπάθεια μεγιστοποίησης της αξίας που οραματίζεται να προσφέρει στους φοιτητές, στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στο προσωπικό αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει ένα δυναμικό πλαίσιο εκσυγχρονισμού το οποίο αποτελεί την πυξίδα στο ταξίδι συνεχούς αυτοβελτίωσης.
 
Αξία, Στρατηγική, Ευθυγράμμιση Οργανισμού και Εμπλοκή Προσωπικού είναι οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος εκσυγχρονισμού. Κρίσιμο σταθμό στην μέχρι τώρα πορεία, έχει αποτελέσει ο καθορισμός της Αξίας που το Πανεπιστήμιο Κύπρου που οραματίζεται να προσφέρει στα συμβαλλόμενα μέρη όπως επίσης και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) για την επόμενη δεκαετία με την διευρυμένη συμμετοχή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 
H εμπλοκή και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε όλους τους πυλώνες και έργα του προγράμματος είναι συνειδητά εκτενής. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η εμπλοκή στην ανάπτυξη των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων με πρωτοφανείς αριθμούς εργαστηρίων και ανοικτών συναντήσεων και συζητήσεων, η μεγάλη έρευνα αποτύπωσης του εσωτερικού τοπίου/κουλτούρας για το Διοικητικό Προσωπικό και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (π.χ. παροχή κινήτρων), καθώς και η οργάνωση ημερίδας διοικητικού προσωπικού.
 
Σημαντικός αριθμός στρατηγικών έργων έχει ενεργοποιηθεί τα πρώτα 2 χρόνια εφαρμογής του προγράμματος εκσυγχρονισμού, τα οποία ανέρχονται στα 70 από τα οποία 55 % (39 έργα) έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση τους, 21% (15 έργα) βρίσκονται σε βαθμό υλοποίησης μεταξύ 70%-95% και με την πλειοψηφία τους να προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2017.