Αποστολή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών είναι η υποστήριξη (παροχή μεθοδολογιών, διεργασιών και εργαλείων) των Οντοτήτων της Κοινότητας με στόχο τη βέλτιστη ανάπτυξη και υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου και Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και υλοποίηση της αποστολής τους. Παράλληλα, υποστηρίζει τα συλλογικά όργανα διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου, για την λήψη, παρακολούθηση και εφαρμογή αποφάσεων.
 
Οι στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της πλάνου για το 2017 είναι οι ακόλουθοι:
1. Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου και ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Οντοτήτων
2. Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης στρατηγικών έργων
3. Αύξηση της παραγωγικότητας του Οργανισμού μέσω του επανασχεδιασμού βασικών του διεργασιών
4. Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης Βασικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης
5. Υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στην καθολική εφαρμογή του ΣΥΣΛΑ - Σύστημα Υποστήριξης Σωμάτων Λήψης Αποφάσεων
6. Βελτιστοποίηση μηχανισμού εταιρικής διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
7. Έγκαιρη και έγκυρη αρχειοθέτηση των εγγράφων που αφορούν τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών σε συνάρτηση με το άνοιγμα των φακέλων για όλο το Πανεπιστήμιο
 
Οι τρεις τομείς που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών (ΔΙΔΟ) είναι:
1. Τομέας Διαχείρισης Στρατηγικής
2. Τομέας Επιχειρησιακής Υποστήριξης
3. Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
 
Τα δύο Γραφεία που βρίσκονται υπό την καθοδήγηση της ΔΙΔΟ είναι:
1. Γραφείο Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης
2. Γραφείο Νομικών Θεμάτων
 
Η οργανωτική δομή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικών αποτυπώνεται σε σχετικό οργανόγραμμα.