Σκοποί και στόχοι του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

To Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστήμιου Κύπρου δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2004. Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών με βάση διεθνώς συμβατά και ανταγωνιστικά κριτήρια ποιότητας. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, καθώς και από το Συμβούλιο του Κέντρου.

Βασικοί στόχοι είναι:

  • Η ανάπτυξη πολιτικής διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Η υποστήριξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών.
  • Η υποστήριξη των τμημάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης διδασκαλίας.
  • Η παρακολούθηση και ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής για υποστήριξη της διδασκαλίας.
  • Η υποστήριξη των τμημάτων και όσων ασχολούνται με τη διδασκαλία, μάθηση και την παραγωγή διδακτικού υλικού.
  • Η ανάπτυξη και οργάνωση συστήματος και στρατηγικής διασφάλισης ποιότητας της διδασκαλίας.
  • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων μελέτης όσων εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης.
  • Η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της διδασκαλίας και η οργάνωση, διαχείριση και φύλαξη των δεδομένων.
  • Η ανάπτυξη συστήματος επιβράβευσης και διάδοσης "καλών πρακτικών" και ποιοτικής διδασκαλίας.
  • Η προώθηση της πολιτικής τηλεμάθησης του Πανεπιστημίου Κύπρου