Το ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα: το Χειμερινό Εξάμηνο (από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο) και το Εαρινό Εξάμηνο (από Ιανουάριο έως Μάιο). Ο αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης ενός προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα και ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωσή του είναι δώδεκα (12) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος, απαιτεί τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων ECTS (30 μονάδες ανά εξάμηνο). Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) απονέμεται όταν ο φοιτητής συμπληρώσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα μαθήματα του κλάδου (195 π.μ.), τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής (15 π.μ.) και έξι μαθήματα περιορισμένης επιλογής (30 π.μ.). Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον δύο τμήματα εκτός ΠΜΜΠ ώστε να εισάγουν τον φοιτητή σε διαφορετικούς κλάδους. Τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής προέρχονται από ομάδα μαθημάτων, κυρίως του Τμήματος ΠΜΜΠ, που σκοπό έχουν την απόκτηση από τους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων του κλάδου. Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από γραπτή αίτηση του φοιτητή, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο και να εγκριθεί από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜΜΠ, ένας φοιτητής μπορεί να πιστωθεί μέχρι 5 π.μ. ECTS (επιπλέον των 15 π.μ. ECTS που απαιτούνται για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής) που αντιστοιχούν σε περιορισμένης επιλογής μάθημα προσφερόμενο από άλλο Τμήμα ή σε μεταπτυχιακό μάθημα που προσφέρεται από το Τμήμα ΠΜΜΠ.

Στα πλαίσια κάποιου προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών και μετά από γραπτή αίτηση του φοιτητή, η οποία πρέπει να είναι υπογραμμένη από τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο και το αίτημά του να εγκριθεί από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜΜΠ, ένας φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο εξάμηνα σε κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο με φόρτο εργασίας ανά εξάμηνο μεταξύ 25 και 30 π.μ. ECTS.

Ένας μετεγγραφόμενος φοιτητής μπορεί να πιστωθεί μέχρι 120 π.μ. από τις προηγούμενες σπουδές του μετά από σχετική γραπτή αίτηση του φοιτητή, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ακαδημαϊκό του σύμβουλο, και αφού το αίτημά του να εγκριθεί από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΠΜΜΠ.

Ο βαθμός αποφοίτησης ενός φοιτητή και η τάξη του πτυχίου του (Άριστα, Πολύ Καλά ή Καλά) υπολογίζεται από τον σταθμικό μέσο όρο όλων των μαθημάτων και ακαδημαϊκών απαιτήσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS. Οι τάξεις Άριστα, Πολύ Καλά και Καλά αντιστοιχούν σε σταθμικό μέσο όρο ίσο ή μεγαλύτερο του 8.0/10, ίσο ή μεγαλύτερο του 6.5/10 αλλά μικρότερο του 8.0/10, και μικρότερο του 6.5/10, αντίστοιχα.