Προπτυχιακές Σπουδές

Προφίλ του προγράμματος
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής μηχανικής όπως κατασκευές, οικοδομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, προγραμματισμό και διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική, καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών να παρέχει στους φοιτητές ισχυρές βάσεις στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανική, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εμβάθυνση σε πιο προηγμένα θέματα. Κατά το τρίτο έτος οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε εφαρμοσμένα μαθήματα του κλάδου πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος. Κατά το τέταρτο έτος, οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν από μια ποικιλία μαθημάτων πολιτικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος ανάλογα με τα επιμέρους ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον, το τέταρτο έτος περιλαμβάνει την διπλωματική εργασία ενοποιημένου σχεδιασμού έργου, της οποίας το θέμα κάθε χρονιά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων του κλάδου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, απονέμεται στον φοιτητή Πτυχίο (B.S.) Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο φοιτητής θα μπορεί να :
  1. Συλλάβει, αναλύει και να σχεδιάζει έργα πολιτικού μηχανικού
  2. Επιβλέπει και να διευθύνει εργοτάξια κατασκευών πολιτικού μηχανικού
  3. Διεξάγει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται πλήρως από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου στο μητρώο του ΕΤΕΚ παρέχοντάς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επαγγελματικά στη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (κτίρια, έργα υποδομής) στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες.
 
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς, όπως: δομοστατική μηχανική, αντισεισμική μηχανική, γεωτεχνική μηχανική, μηχανική περιβάλλοντος, ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, μηχανική πετρελαίων, διαχείριση κατασκευαστικών έργων, μηχανική των μεταφορών, παράκτια μηχανική.
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π.Μ
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα
185
Μαθήματα επιλογής
(α)Ειδικότητας
(β)Γενικής Εκπαίδευσης/Ελεύθερης Επιλογής
 
30
15
Πτυχιακή Εργασία (Υποχρεωτική) 10
Πρακτική Άσκηση (Προαιρετική) -
Σύνολο Π.Μ
240
Πίνακας 1: Απαιτήσεις πτυχίου
 
 
Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος                Π.Μ  
Τίτλος-Κωδικός μαθήματος              
 
      Π.Μ        
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΠΜ 101 Τεχνική Μηχανική 5 ΑΡΗ 123 Σχεδιάσεις με Η/Υ 5
ΜΑΣ 025 Μαθηματικά για Μηχανικούς I 5 ΠΠΜ 113** Τοπογραφία 5
ΦΥΣ 134 Εισαγωγή στην Μηχανική και Σχεδιασμό για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών 5 ΠΠΜ 121 Στατική Ανάλυση Κατασκευών Ι 5
ΜΑΣ 029 Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας 5 ΜΑΣ 030 Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική 5
ΕΠΛ 033 Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς 5 ΓΛΩ 104 Επικοινωνία στα Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 5
ΓΛΩ 100 Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου 5 ΜΑΣ 026 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ  
 
 
Σύνολο
 
30
 
 
Σύνολο
 
30
 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση Κατασκευών ΙΙ 5 ΠΠΜ 201 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική 5
ΠΠΜ 230 Αντοχή των Υλικών 5 ΠΠΜ 221 Στατική Ανάλυση με Μητρώα 5
ΠΠΜ 232** Πειραματική Αντοχή Υλικών 2.5 ΠΠΜ 231 Δομικά Υλικά 5
ΠΠΜ 270 Μηχανική Ρευστών για ΠΜΜΠ 5 ΠΠΜ 233** Εργαστήριο Δομικών Υλικών 2.5
ΠΠΜ 272** Πειραματική Ρευστομηχανική 2.5 ΠΠΜ 251 Εδαφομηχανική 5
ΜΑΣ 027 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙΙ 5 ΠΠΜ 253** Πειραματική Εδαφομηχανική 2.5
ΧΧΧxxx Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5 ΧΧΧxxx Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
 
Σύνολο

30
 
Σύνολο

30
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ   6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΠΜ 310 Προγραμματισμός & Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων Ι 5 ΑΡΗ 331 Οικοδομική – Τεχνολογία Κτιρίων 5
ΠΠΜ 320 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών 5 ΠΠΜ 325 Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 5
ΠΠΜ 340 Σχεδιασμός Δομικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος 5 ΠΠΜ 341 Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος 5
ΠΠΜ 342 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών 5 ΠΠΜ 353 Θεμελιώσεις 5
ΠΠΜ 370 Υδραυλική 5 ΠΠΜ 371 Υδρολογία 5
ΠΠΜ 381 Εισαγωγή στη Μηχανική Περιβάλλοντος 5 ΠΠΜ 383 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5
 
Σύνολο

30
 
Σύνολο

30
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΠΜ 400 Αντισεισμική Τεχνολογία 5 ΠΠΜ 461 Οδοποιία 5
ΠΠΜ 460 Τεχνολογία της Κυκλοφορίας 5 ΠΠΜ 491 Διπλωματική Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου ΙΙ 5
ΠΠΜ 490 Διπλωματική Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός ΈργουΙ 5 ΠΠΜxxx* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
ΠΠΜxxx* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5 ΠΠΜxxx* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
ΠΠΜxxx* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5 ΠΠΜxxx* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
ΠΠΜxxx* Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5 ΧΧΧxxx Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
 
Σύνολο

30
 
 Σύνολο

30
   
  

* : Ορισμένα μαθήματα περιορισμένης επιλογής δεν έχουν περίοδο φροντιστηρίου.

** : Εργαστηριακό μάθημα όπου οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και έρχονται για μάθημα μια φορά ανά δυο εβδομάδες.


Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (ΠΠΜ xxx)
Συναφή με τον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής
   
 
Κωδικός  Μαθήματος
 
Όνομα Μαθήματος Π.Μ                         
Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής   5
ΠΠΜ 411 Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων ΙΙ   5
ΠΠΜ 432 Δομικά Υλικά Φέρουσας Τοιχοποιίας   5
ΠΠΜ 441 Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Μεταλλικών Κατασκευών      5
ΠΠΜ 442 Προεντεταμένο Σκυρόδεμα   5
ΠΠΜ 450 Γεωμηχανική   5
ΠΠΜ 451 Τεχνική Γεωλογία   5
ΠΠΜ 475 Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων   5
     

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (ΠΠΜ xxx)
Συναφή με τον Κλάδο Μηχανικής Περιβάλλοντος
   

Κωδικός  Μαθήματος
 
Όνομα Μαθήματος 
Π.Μ
Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής   5
ΠΠΜ 470 Διαχείριση Υδατικών Πόρων   5
ΠΠΜ 477 Παράκτια Μηχανική   5
ΠΠΜ 480 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων   5
ΠΠΜ 483 Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος   5
     
Προσφέρονται επίσης οι Ανεξάρτητες Μελέτες ΠΠΜ 492 και ΠΠΜ 493, μόνο για φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγών.