Το πτυχίο Μάστερ απονέμεται σε ένα μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος όταν συμπληρώσει επιτυχώς τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και αφού συγγράψει και παρουσιάσει επιτυχώς τη διατριβή του, όπως περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω. Ανάλογα με τον ερευνητικό τομέα της διατριβής του φοιτητή και τα μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία έχει παρακολουθήσει, του απονέμεται είτε ο τίτλος του Μάστερ Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού είτε του Μάστερ Επιστήμης Μηχανικού Περιβάλλοντος.
Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος Μάστερ για φοιτητές πλήρους φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι τρία εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου και του ενδιάμεσου καλοκαιριού. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για συμπλήρωση του Πτυχίου Μάστερ είναι οκτώ εξάμηνα.
Ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στα πτυχία Μάστερ Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού και Μάστερ Επιστήμης Μηχανικού Περιβάλλοντος απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστο 110 π.μ. ECTS από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου και ερευνητικής εργασίας ως ακολούθως:
image17621
 
Μαθήματα
Φοιτητές που εγγράφηκαν έως 01/2013 Φοιτητές που εγγράφηκαν από 09/2013
Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΜΜΠ σχετικά με το Μάστερ* 32 π.μ. 48 π.μ.**
Μεταπτυχιακά μαθήματα εντός/εκτός κλάδου ΠΜΜΠ 24 π.μ. 8 π.μ.**
Σύνολο Μαθημάτων 56 π.μ. 56 π.μ.
Έρευνα Διατριβής (ΠΠΜ 680) 54 π.μ. 54 π.μ.
ΣΥΝΟΛΟ*** 110 π.μ. 110 π.μ.
ΠΠΜ 610 Σεμινάριο για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές: 8 παρακολουθήσεις 8 παρακολουθήσεις
 
*: τα μαθήματα της πρώτης κατηγορίας (Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΜΜΠ σχετικά με το Μάστερ) πρέπει να είναι όλα από την ομάδα μαθημάτων της σχετικής κατεύθυνσης (Πολιτικής Μηχανικής ή Μηχανικής Περιβάλλοντος) όπως παρουσιάζονται στους πίνακες των μαθημάτων.
**: ο φοιτητής δικαιούται να παρακολουθήσει και 2ο μάθημα εκτός κλάδου, μόνο υπό την συγκατάθεση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και μετά από έγκριση από το Συμβούλιο του Τμήματος.
***: η ανεξάρτητη μελέτη (ΠΠΜ 650 ή ΠΠΜ 651) εμπίπτει στη δεύτερη κατηγορία (Μεταπτυχιακά μαθήματα εντός/εκτός ΠΜΜΠ) και πρέπει να έχει διαφορετικό αντικείμενο από την έρευνα διατριβής. Μόνο 8 π.μ. ανεξάρτητης μελέτης μπορεί να ληφθούν υπόψη στον απαιτούμενο φόρτο μαθημάτων για την απόκτηση του τίτλου Μάστερ.