Γνωστικά πεδία

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα τα μαθήματα κατανέμονται με βάση τα τρία γνωστικά πεδία, όπως διαφαίνεται από τη χρήση των τριών γραμμάτων του κωδικού αριθμού. Σε κάθε γνωστικό πεδίο συνδυάζεται η εμβάθυνση σε ειδικότερα ερευνητικά προβλήματα με την πλατύτερη διεπιστημονική θεώρηση.
Συγκεκριμένα, τα μεταπτυχιακά μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

 1. Βυζαντινή Φιλολογία (ΒΝΕ 500-515)
 2. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία (ΙΣΤ 500-515)
 3. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Τέχνη και Αρχαιολογία (ΑΡΧ 500-515)
Κατανομή μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά γνωστικό πεδίο
 
 1. ΒΝΕ 500 Εκδοτική θεωρία και πράξη
 2. BNE 501 Ειδολογικά ζητήματα
 3. ΒΝΕ 502 Βυζαντινές αφηγήσεις
 4. ΒΝΕ 503 Γλώσσα και λογοτεχνία
 5. ΒΝΕ 504 Θρησκευτική ποίηση και υμνογραφία
 6. ΒΝΕ 505 Βιογραφία και αυτοβιογραφία
 7. ΒΝΕ 506 Βυζαντινό δίκαιο
 8. ΒΝΕ 507 Όψεις του ανδρικού και γυναικείου κόσμου
 9. ΒΝΕ 508 Οι συγγραφείς και το κοινό τους
 10. ΒΝΕ 509 Συναισθήματα και νοοτροπίες
 11. ΒΝΕ 510 Αναπαραστάσεις του σώματος
 12. ΒΝΕ 511 Πόλεων αλώσεις

  [πίσω στην αρχή]
 
 1. ΙΣΤ 500 Λατινική παλαιογραφία και διπλωματική
 2. ΙΣΤ 501 Βυζαντινή διπλωματική
 3. ΙΣΤ 502 Βυζαντινή κοινωνική ιστορία
 4. ΙΣΤ 503 Βυζάντιο: πολιτική και ιδεολογία
 5. ΙΣΤ 504 Βυζάντιο και γείτονες
 6. ΙΣΤ 505 Ιστορία της βυζαντινής οικονομίας
 7. ΙΣΤ 506 Σταυροφορίες και Λατινική Ανατολή
 8. ΙΣΤ 507 Λατινοκρατία στον ελληνικό χώρο
 9. ΙΣΤ 508 Oriens et Occidens
 10. ΙΣΤ 509 Η βυζαντινή Κύπρος
 11. ΙΣΤ 510 Φραγκοκρατία και Βενετοκρατία στην Κύπρο
 12. ΙΣΤ 511 Ιστοριογραφία στον λατινοκρατούμενο Eλληνισμό: ζητήματα ιστορικότητας και ιδεολογίας

  [πίσω στην αρχή]
 
 1. ΑΡΧ 500 Ιστοριογραφία και ερμηνευτικές μέθοδοι της βυζαντινής αρχαιολογίας
 2. ΑΡΧ 501 Η μελέτη της κεραμικής στη βυζαντινή αρχαιολογία
 3. ΑΡΧ 502 Η αρχαιολογία της βυζαντινής οικονομίας
 4. ΑΡΧ 503 Η αρχαιολογία της βυζαντινής ταφής
 5. ΑΡΧ 504 Βυζαντινός υλικός βίος και ταυτότητα
 6. ΑΡΧ 505 Θεωρία των εικόνων
 7. ΑΡΧ 506 Βυζαντινή «κοσμική» τέχνη
 8. ΑΡΧ 507 Ένδυμα: ο καθρέπτης της βυζαντινής κοινωνίας
 9. ΑΡΧ 508 Σχέσεις κέντρου-περιφέρειας: η τέχνη στην Κύπρο
 10. ΑΡΧ 509 Από τον παγανισμό στον Χριστιανισμό
 11. ΑΡΧ 510 Τέχνη και ταυτότητα την εποχή των σταυροφοριών
 12. ΑΡΧ 511 Η τέχνη στην Κύπρο την εποχή της Λατινοκρατίας

  [πίσω στην αρχή]


Για το πρόγραμμα των μαθημάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2021/22 – 2023/24, παρακαλώ πατήστε εδώ.


 
%MCEPASTEBIN%