Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Η Ιστοσελίδα αυτή περιέχει πληροφορίες, κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και αρχεία τα οποία θα βοηθήσουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στο να ακολουθούν ένα τυποποιημένο σύστημα εταιρικής ταυτότητας, όπως αυτό καθορίζεται και περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο...περισσότερα
132