1. Προφίλ Προγράμματος Σπουδών
Οι σκοποί του Διδακτορικού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι:
 • Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ερευνητών και ακαδημαϊκών που θα τηρούν τα πρότυπα έρευνας υψηλής ποιότητας.
 • Η προσέλκυση υψηλής ποιότητας φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό που έχουν τη δυνατότητα να  πραγματοποιούν ενδιαφέρουσα έρευνα προσθέτοντας  αξία.
 • Η διεξαγωγή αυθεντικής έρευνας που να προωθεί τη γνώση στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Η ενίσχυση του ερευνητικού προσανατολισμού και της παραγωγικότητας στις δημοσιεύσεις του Τμήματος.
 • Η συμβολή στη διατήρηση και ανάπτυξη μιας ισχυρής πανεπιστημιακής ερευνητικής κουλτούρας.
2. Κριτήρια Εισδοχής
 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος Μάστερ σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.  Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από άτομα που ενδιαφέρονται ν’ ακολουθήσουν το διδακτορικό πρόγραμμα με έμφαση σ’ οποιοδήποτε από τους κύριους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων: 
 • Διοίκηση, Διοικητική Επιστήμη/Επιχειρησιακή Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 1. Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση μέχρι 1500 λέξεις που να περιγράφει συνοπτικά το προτεινόμενο θέμα έρευνας. Συγκεκριμένα, η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:
 • Τα ερευνητικά ερωτήματα και τη σημασία τους
 • Την προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για προσέγγιση των ερωτημάτων
 • Βασική βιβλιογραφία για το θέμα
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διδακτορικού
 1. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αποτελέσματα εξετάσεων ή/και πιστοποιητικά). Αυτό δεν είναι απαραίτητο για αιτητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν λάβει πτυχία αγγλόγλωσσου πανεπιστημιακού προγράμματος.
 2. Τρεις (3) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 3. Δομή Προγράμματος Σπουδών
Tο Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ακολουθεί τις απαιτήσεις διδακτορικών προγραμμάτων όπως καθορίζονται από τους Κανονισμούς Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, απαιτείται η ολοκλήρωση συνολικά 240 π.μ.  Το πρόγραμμα διδακτορικού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελείται από τρία στάδια, δηλ. μαθήματα και περιεκτικές εξετάσεις (60 + 10 π.μ.), ερευνητικό στάδιο και πρόταση διατριβής (120 π.μ.), συγγραφή και υπεράσπιση διατριβής (50 π.μ.).  Η δομή του προγράμματος συνοψίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΔ630

Επιστημολογία-Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στις Διοικητικές Επιστήμες

7.5

 

ΔΕΔ635

Στρατηγική Διοίκηση

7.5

 

ΔΕΔ640

Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I (Ποσοτικοί Μέθοδοι)

7.5

 

ΔΕΔXXX

Ένα Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων

7.5

 

Εαρινό Εξάμηνο

ΔΕΔ641

Επιχειρησιακή Διοίκηση

7.5

 

ΔΕΔ656

Διοίκηση Μάρκετινγκ

7.5

 

ΔΕΔ631

Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ (Ποιοτικές Μέθοδοι)

7.5

 

ΔΕΔXXX

Ένα Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής από τον κατάλογο μαθημάτων

7.5

ΣΥΝΟΛΟ

60

Περιεκτικές Εξετάσεις

 

ΔΕΔ890

Περιεκτικές Εξετάσεις

10

ΣΥΝΟΛΟ

10

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΔ891

Ερευνητικό Στάδιο I

30

Εαρινό Εξάμηνο

ΔΕΔ892

Ερευνητικό Στάδιο II

30

Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής

 

ΔΕΔ880

Εξέταση Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής

0

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΔ893

Ερευνητικό Στάδιο III

30

Εαρινό Εξάμηνο

ΔΕΔ894

Ερευνητικό Στάδιο IV

30

ΣΥΝΟΛΟ

120

 ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

Χειμερινό Εξάμηνο

ΔΕΔ895

Συγγραφικό Στάδιο I

12.5

ΔΕΔ896

Συγγραφικό Στάδιο II

12.5

Εαρινό Εξάμηνο

ΔΕΔ897

Συγγραφικό Στάδιο III

12.5

ΔΕΔ898

Συγγραφικό Στάδιο IV

12.5

ΣΥΝΟΛΟ

50

ΣΥΝΟΛΟ Διδακτορικού Προγράμματος

240

Κατάλογος Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής

 • ΔΕΔ633-Οργανωσιακή Θεωρία
 • ΔΕΔ634-Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • ΔΕΔ636-Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • ΔΕΔ642-Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • ΔΕΔ643-Διοίκηση Υπηρεσιών
 • ΔΕΔ644-Εφαρμογές Μεθόδων Βελτιστοποίησης
 • ΔΕΔ645-Προγραμματισμός σε Συνθήκες Αβεβαιότητας
 • ΔΕΔ651-Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • ΔΕΔ652-Μοντέλα Μάρκετινγκ
 • ΔΕΔ653-Διεθνές Μάρκετινγκ
 • ΔΕΔ654-Προχωρημένα Θέματα στο Μάρκετινγκ
 • ΔΕΔ655-Διοίκηση Πωλήσεων
 • ΔΕΔ700-Ατομική Ανεξάρτητη Μελέτη
 • ΔΕΔ701-Ατομική Ανεξάρτητη Μελέτη
 • ΕΠΑ682-Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση
 • ΕΠΑ683-Εκπαιδευτική Στατιστική με Εφαρμοσμένα Στατιστικά Πακέτα
 • ΕΠΑ780-Χρήση Πολυεπίπεδων Μοντέλων Ανάλυσης στην Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ788-Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου
 • ΨΥΧ604-Τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς
 • ΨΥΧ640-Κοινωνική Επιρροή και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
 • ΨΥΧ749-Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στη Ψυχολογία
 • ΨΥΧ713-Σεμινάριο Πειραματικής Ψυχολογίας
 • ΟΙΚ663-Οικονομετρία
 • ΟΙΚ664-Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων
 • ΟΙΚ680-Οικονομικά Εφαρμοσμένα στη Χρηματοοικονομική
4. Ευκαιρίες Απασχόλησης
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται σε φοιτητές (Κύπριους και μη) που προέρχονται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και κατέχουν μεταπτυχιακά προσόντα επιπέδου Mάστερ.  Καταβάλλεται, επίσης, προσπάθεια προσέλκυσης υποψηφίων με προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.
 
Οι απόφοιτοι του Διδακτορικού Προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού, να εργοδοτηθούν σε κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς, ή να εμπλακούν σε δραστηριότητες συμβουλευτικού χαρακτήρα.
 

ΑNAΛΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΔ 630 Επιστημολογία –Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στις Διοικητικές Επιστήμες (7.5 ECTS)

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους διδακτορικούς φοιτητές με τα κύρια φιλοσοφικά και μεθοδολογικά θέματα που αφορούν στην παραγωγή έγκυρης γνώσης στις κοινωνικές επιστήμες γενικώς, με έμφαση στις οργανωσιακές και διοικητικές σπουδές ειδικώς. Συγκεκριμένα, το μάθημα θα πραγματευθεί τρία κύρια θέματα: οντολογία, επιστημολογία, και πραξεολογία.  Θα επισκοπήσει τις κύριες γενικές θεωρήσεις στη φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών, εστιάζοντας στο λογικό θετικισμό, κριτικό ορθολογισμό και ρεαλισμό, ερμηνευτική, φαινομενολογία και κοινωνικό κονστρακτιβισμό, κριτική θεωρία, και μεταμοντερνισμό. Τα κύρια σημεία που προκύπτουν από αυτές τις φιλοσοφικές θεωρήσεις θα συζητηθούν στο πλαίσιο των οργανωσιακών και διοικητικών σπουδών. Αρκετά παραδείγματα θα καταστούν αντικείμενα συζήτησης με αναφορά στην οντολογία, επιστημολογία και πραξεολογία.  Τα σημαντικά ερωτήματα που θα γίνουν αντικείμενα προβληματισμού αφορούν στη φύση των οργανωσιακών και διοικητικών φαινομένων,  τι συνιστά έγκυρη γνώση, και τη σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής. 

 ΔΕΔ 631 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων II (Ποιοτικές Μέθοδοι) (7.5 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει στο να προσφέρει στους/στις διδακτορικούς/ες φοιτητές/τριες την ευκαιρία να μάθουν, να συζητήσουν και να αποκτήσουν εμπειρία στην ποιοτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες και στη διοίκηση επιχειρήσεων συγκεκριμένα. Μέσα από μια κριτική προσέγγιση, το μάθημα οδηγεί τους/τις φοιτητές/τριες μέσα από το σχεδιασμό, υλοποίηση και συγγραφή ποιοτικών μελετών. Επίσης, αναφέρεται σε επιστημολογικά, θεωρητικά, αναλυτικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με διαφορετικές ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Για πρακτική εμπειρία, το μάθημα προσφέρει ασκήσεις στην τάξη καθώς και μια εργασία εξάσκησης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 • αντιληφθούν τη φύση της ποιοτικής έρευνας στη διοίκηση και καταλάβουν πώς τα κριτήρια ποιότητας διαφέρουν από την ποσοτική έρευνα,
 • κατανοήσουν και διαχωρίσουν τις βασικές μεθοδολογίες ποιοτικής έρευνας, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς τους για τη διερεύνηση θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων,
 • εμπλακούν σε κριτικές συζητήσεις για θέματα που σχετίζονται με τη θεωρία, σχεδιασμό, υλοποίηση, αναφορά αποτελεσμάτων και δημοσίευση ποιοτικής έρευνας στη διοίκηση, και θα
 • αναπτύξουν και επιδείξουν ικανότητες στις στρατηγικές σχεδιασμού, συλλογής, ανάλυσης και συγγραφής ποιοτικής έρευνας.

ΔΕΔ 635 Στρατηγική Διοίκηση (7.5 ECTS)

 Το μάθημα παρέχει μια ευρεία διεπιστημονική εισαγωγή στη μελέτη της επιχειρηματικής στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα συμπεριφοριακά και οικονομικά της θεμέλια. Διαφορετικές σχολές σκέψης και η εξέλιξή τους θα αναλυθούν, θα συζητηθούν κριτικά και θα συγκριθούν. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν διαφορετικές ερωτήσεις όπως: Τι είναι η  βάση των δυνατοτήτων μιας επιχείρησης; Πώς συναθροίζεται η ατομική γνώση για να σχηματίσουμε συλλογικές ικανότητες; κλπ Θα διερευνήσουν, επίσης, ποια είναι η κατανόηση των επιχειρήσεων σχετικά με τη δυναμική της αγοράς και την εξέλιξη της βιομηχανίας, ιδίως στο πλαίσιο των τεχνολογικών αλλαγών.

ΔΕΔ 640 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων I (Ποσοτικοί Μέθοδοι) (7.5 ECTS)

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεμάτων στις σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον ευρύτερο ερευνητικό τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων.  Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν διεξοδική γνώση και κατανόηση των βασικών και προηγμένων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην επιχειρησιακή βιβλιογραφία, θα εξοικειωθούν με τις διαφορετικές παρατηρητικές και πειραματικές προσεγγίσεις στη διοίκηση και το μάρκετινγκ, θα προσδιορίσουν τις πρόσφατες εξελίξεις και θα αναγνωρίσουν τις μεθοδολογικές απαιτήσεις δημοσίευση σε κορυφαία περιοδικά.

Το μάθημα θα διεξαχθεί σε μορφή σεμιναρίου. Οι φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των βασικών δημοσιεύσεων που συνέβαλαν στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία περιοδικά στον τομέα της διοίκησης, του μάρκετινγκ και των πληροφορικών συστημάτων. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν να αναθεωρήσουν τη σχετική βιβλιογραφία, να εντοπίσουν περαιτέρω βασικά άρθρα που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια, να παρουσιάσουν αυτά τα άρθρα στην τάξη και να δώσουν μια κριτική αξιολόγηση των μεθοδολογικών συμβολών τους και να αναπτύξουν συστάσεις για μελλοντική επιστημονική έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα.

ΔΕΔ 641 Επιχειρησιακή Διοίκηση (7.5 ECTS)

 Το μάθημα στοχεύει στην έκθεση των φοιτητών στο ακαδημαϊκό αντικείμενο της επιχειρησιακής διοίκησης και στην αναγνώριση συναφών ερευνητικών θεμάτων.  Παράλληλα στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των φοιτητών να παίρνουν ορθολογιστικές επιχειρησιακές αποφάσεις κατανοώντας τις διοικητικές επιπτώσεις των αποφάσεων αυτών. 

Οι φοιτητές θα εκτεθούν και θα κατανοήσουν τη βασική βιβλιογραφία στο αντικείμενο της Επιχειρησιακής Διοίκησης. Θα εκτεθούν και θα κατανοήσουν τις βασικές προκλήσεις της διεκπεραίωσης έρευνας σε αυτό το αντικείμενο και θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να κατανοήσουν διάφορες προσεγγίσεις τόσο μεθοδολογικές όσο και θεωρητικές σε αριθμό θεμάτων που άπτονται της Επιχειρησιακής Διοίκησης.  Επίσης, οι φοιτητές θα αναπτύξουν δικές τους ιδέες προς περαιτέρω διερεύνηση κτίζοντας στα υφιστάμενα κενά στη σχετική βιβλιογραφία. 

 ΔΕΔ656 Διοίκηση Μάρκετινγκ (7.5 ECTS)

Το μάθημα επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, και έλεγχο της δραστηριότητας μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα εξετάζει έννοιες, εργαλεία, και τεχνικές τα οποία είναι απαραίτητα για την λήψη αποτελεσματικών στρατηγικών αποφάσεων στο μάρκετινγκ.  Παρέχει επίσης μια περιεκτική ανάλυση των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης, καθώς επίσης και των πελατών, του ανταγωνισμού, και του περιβάλλοντος για την οικοδόμηση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εξετάζει επίσης διάφορα θεωρητικά υπόβαθρα, αναλυτικές μεθ Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση της βιβλιογραφίας γύρω από την διοίκηση μάρκετινγκ και θα εκτεθούν σε σχετικά θέματα αιχμής.  Θα εξοικειωθούν ακόμη με τις διάφορες κατευθύνσεις της έρευνας στον χώρο του μάρκετινγκ και τις διάφορες θεωρίες πάνω στις οποίες βασίζονται. Θα καταστούν επίσης ενήμεροι για τις διάφορες ερευνητικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των φαινομένων του μάρκετινγκ. Τέλος, θα εκτιμήσουν την σημασία του να δημοσιεύεις σε περιοδικά μάρκετινγκ υψηλής ποιότητας οδούς, και βέλτιστες πρακτικές σχετικές με την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΕΔ 633 Οργανωσιακή Θεωρία (7.5 ECTS)

 Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις και συζητήσεις στην οργανωσιακή θεωρία και τις καταβολές της, δίνοντας  στους φοιτητές και στις φοιτήτριες ένα οδικό χάρτη για να εξερευνήσουν το πεδίο, αρχίζοντας από τα κλασσικά έργα και ιδέες και ακολουθώντας την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα. Αρχίζοντας με τις βασικές αρχές της επιστημολογίας, το μάθημα εξετάζει τις διαφορετικές προσεγγίσεις της οργανωσιακής γνώσης υπό το φακό του μοντερνισμού, του συμβολισμού και του μεταμοντερνισμού. Το μάθημα παίρνει μια πολυδιάστατη προσέγγιση, παρουσιάζοντας τους οργανισμούς ως ‘οντότητες’ μέσα σε διάφορα περιβάλλοντα, ως κοινωνικές δομές, ως τεχνολογίες, κουλτούρες και φυσικές δομές, καθώς και παράγοντα της εξουσίας και των πολιτικών διαδικασιών. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και θα κατανοήσουν εις βάθος τη βιβλιογραφία της Οργανωσιακής Θεωρίας, θα εξοικειωθούν με τις διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις, θα κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές και κατ’ επέκταση ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με τη μελέτη των οργανισμών.

 ΔΕΔ 634 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (7.5 ECTS)

Οι στόχοι του μαθήματος είναι να παρέχει μια σταθερή κατανόηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας ξεκινώντας από μια ανασκόπηση των θεμελίων και της πνευματικής κληρονομιάς του επιστημονικού πεδίου.  Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στα βασικά ζητήματα που καθορίζουν σήμερα τον τομέα και θα εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα τον τρόπο προσέγγισης των ερευνητών αυτών των ζητημάτων.  Το μάθημα στοχεύει, επίσης, στο:

 • Να εξετάσει με κριτικό πνεύμα τη δημοσιευμένη έρευνα και να διατυπώσει τις δυνάμεις της καθώς και τις αδυναμίες της
 • Να διατυπώσει μια συναρπαστική ερευνητική ερώτηση
 • Να δημιουργήσει μια ερευνητική πρόταση (ερώτημα, κίνητρο, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, υποθέσεις, μέθοδος)
 • Nα παρουσιάσει αποτελεσματικά την έρευνα μπροστά σε ακαδημαϊκό περιβάλλον

ΔΕΔ 636 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (7.5 ECTS)

Το μάθημα αυτό θα προσφέρει εις βάθος γνώση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (HRM).

Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι όπως οι φοιτητές να είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξουν τις ικανότητες κριτικής σκέψης για να αξιολογούν κριτικά την υφιστάμενη βιβλιογραφία και έρευνα που αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό.
 • Αναπτύξουν κατανόηση για τη θεωρία, μεθοδολογία και εφαρμογή πρακτικών που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό.
 • Κατανοήσουν αλλά και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στα ακαδημαϊκά περιοδικά και τα αναμενόμενα κριτήρια ούτως ώστε να δημοσιευθεί κάποιο άρθρο τους.
 • Αναπτύξουν ερευνητικές ιδέες με σκοπό τη δημοσίευση τους σε ακαδημαϊκά άρθρα.

 ΔΕΔ 642 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (7.5 ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των διδακτορικών φοιτητών σε βασικά θέματα στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας όπως στρατηγική, συντονισμός, διαχείριση αποθεμάτων σε συνθήκες αβεβαιότητας, καθώς επίσης και σε πιο σύγχρονα θέματα όπως «πράσινες» εφοδιαστικές αλυσίδες, σχεδιασμός προϊόντων για αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες, συγκέντρωση/αποκέντρωση σε εφοδιαστικές αλυσίδες.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές :

 • Θα έχουν ενημερωθεί για τα βασικά και πιο πρόσφατα πεδία έρευνας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
 • Θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία διαχείρισης αποθεμάτων σε εταιρίες υπό συνθήκες αβεβαιότητας.
 • Θα ενημερωθούν για θέματα στρατηγικής στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και θέματα συντονισμού των μελών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΔΕΔ 643 Διοίκηση Υπηρεσιών (7.5 ECTS)

 Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεμάτων που απασχολούν τους ακαδημαϊκούς ερευνητές στην περιοχή της Επιχειρησιακής Διοίκησης, εις βάθος ανάλυση σχετικών θεωριών, και εξέταση πρόσφατων θεωρητικών και μεθοδολογικών εξελίξεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και θα κατανοήσουν εις βάθος τη βιβλιογραφία της Επιχειρησιακής Διοίκησης, θα εξοικειωθούν με τα διάφορα ερευνητικά πεδία σε αυτό τον κλάδο, θα κατανοήσουν τις βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με τη διοίκηση υπηρεσιών, θα γίνουν γνώστες πρόσφατων εξελίξεων, και θα αντιληφθούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που υπάρχουν για να μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.  Η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει τη παρουσίαση και κριτική ανάλυση ακαδημαϊκών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία περιοδικά στο αντικείμενο.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση της θεωρητικής ανάπτυξης του κάθε άρθρου, στη διαμόρφωση των ερευνητικών υποθέσεων, στην ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στη συζήτηση/παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 ΔΕΔ 644 Εφαρμογές Μεθόδων Βελτιστοποίησης (7.5 ECTS)

Η πολυπλοκότητα προβλημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις παραγόντων που τα επηρεάζουν απαιτούν συστηματικές προσεγγίσεις στη λήψη αποφάσεων. Μοντέλα βελτιστοποίησης συνιστούν θεμελιώδη εργαλεία για συστηματική ανάλυση προβλημάτων και στήριξη διοικητικών αποφάσεων.  Ως εκ τούτου, ερευνητές που εστιάζουν σε ποσοτικά θέματα στη διοίκηση χρειάζονται στοιχειώδεις έστω γνώσεις για μεθόδους βελτιστοποίησης.

Το μάθημα εξετάζει μοντέλα και μεθόδους βελτιστοποίησης  και εφαρμογές τους σε διάφορα επιχειρησιακά προβλήματα.  Έμφαση δίνεται κυρίως στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης & υλοποίησης μοντέλων βελτιστοποίησης, επίλυσής τους με κατάλληλα λογισμικά προγράμματα, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και αξιοποίησή τους για πληρέστερη ανάλυση πρακτικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, εξετάζονται, το εννοιολογικό πλαίσιο και το θεωρητικό υπόβαθρο μεθόδων μαθηματικού προγραμματισμού – κυρίως γραμμικού προγραμματισμού και θεμελιώδη στοιχεία διακριτού και μη-γραμμικού προγραμματισμού.

 ΔΕΔ 645 Προγραμματισμός σε Συνθήκες Αβεβαιότητας (7.5 ECTS)

Η αβεβαιότητα σε διάφορους παράγοντες (π.χ., περιβαλλοντικούς, συνθήκες αγοράς, αποδοτικότητα συστημάτων σε επιχειρησιακές λειτουργίες, ανακρίβεια/σφάλματα σε εκτιμήσεις βασικών παραμέτρων) έχει, κατά κανόνα, σημαντικότατη επίδραση στα πλείστα προβλήματα λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων.  Διοικητικά στελέχη που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων, και ερευνητές/αναλυτές, χρειάζεται να έχουν σαφή αντίληψη των επιδράσεων αβεβαιότητας στα προβλήματα που μελετούν. Θα πρέπει να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθόδους για επιμέτρηση και διαχείριση κινδύνων έτσι ώστε ν’ αξιολογούν την αξιοπιστία εναλλακτικών αποφάσεων και την αποτελεσματικότητα προτεινόμενων δράσεων.

Το μάθημα μελετά σύγχρονες προσεγγίσεις (μαθηματικά μοντέλα) για στήριξη αποτελεσματικών αποφάσεων στις οποίες η αβεβαιότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.  Στοχεύει να εξοικειώσει τους σπουδαστές με μεθόδους μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων σε ποσοτικής φύσης επιχειρησιακά προβλήματα (π.χ., σε χρηματοοικονομικό προγραμματισμό, διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων, προγραμματισμό παραγωγής, διαχείριση συστημάτων παραγωγής ενέργειας, κλπ.) και να τους αναπτύξει τις δεξιότητες αξιοποίησης των μεθόδων αυτών σε πρακτικές ή ερευνητικές εφαρμογές.

ΔΕΔ 651 Συμπεριφορά Καταναλωτή (7.5 ECTS)

Το μάθημα κάνει μια ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών που αφορούν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και εξετάζει την εφαρμογή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Επίσης, αναλύονται οι επιδράσεις διαφόρων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων πάνω στη συμπεριφορά του καταναλωτή και διερευνώνται μέθοδοι τμηματοποίησης της καταναλωτικής αγοράς. Ακόμη, εξετάζεται η διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων από τους καταναλωτές, η διενέργεια της αγοραστικής πράξης και τα συνεπακόλουθα αποτελέσματα της.

Παρουσίαση των βασικών θεμάτων που απασχολούν τους ακαδημαϊκούς ερευνητές στη μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, εις βάθος ανάλυση σχετικών θεωριών, και εξέταση πρόσφατων θεωρητικών και μεθοδολογικών εξελίξεων.  Οι φοιτητές αναμένεται να:

 • αναγνωρίζουν τις διάφορες θεωρίες για την συμπεριφορά του καταναλωτή
 • συνοψίζουν θεωρητικά μοντέλα
 • επεκτείνουν τη γνώση σε νέες περιοχές
 • διακρίνουν και να διασαφηνίζουν στο υλικό θέματα που μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα
 • να σχηματίζουν νέα θεωρητικά πλαίσια αντιπαραβάλλοντας διαφορετικές ακαδημαϊκές πηγές

ΔΕΔ 652 Μοντέλα Μάρκετινγκ (7.5 ECTS)

 Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε διαφορετικά ποσοτικά-αναλυτικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται στη διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων και στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα μάθουν για μοντέλα και τεχνικές που θεωρούνται «κλασσικές» στο πεδίο, τεχνικές οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βάση για έρευνα που προορίζεται για δημοσίευση σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά στο χώρο του μάρκετινγκ. Οι φοιτητές θα έρθουν επίσης σε επαφή με πιο πρόσφατα μοντέλα και τεχνικές που θεωρούνται σημαντικά και έχουν τύχει ανάλογης αναγνώρισης. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν πως να χρησιμοποιούν τη Θεωρία Παιγνίων και τεχνικές Βελτιστοποίησης προκειμένου να κατασκευάζουν μοντέλα μάρκετινγκ με τα οποία θα μπορούν να εξερευνούν ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήματα στο επιστημονικό αυτό πεδίο, ερωτήματα που σχετίζονται με τιμολόγηση, διαφήμιση, πληροφόρηση καταναλωτών, επιλογή χαρακτηριστικών προϊόντος, κλπ. Οι φοιτητές θα μάθουν να επιλέγουν ενδιαφέροντα ερευνητικά προβλήματα στο ερευνητικό αυτό πεδίο, και θα μάθουν επίσης να επιλέγουν τα κατάλληλα αναλυτικά μοντέλα για την εξερεύνηση των προβλημάτων αυτών.

 ΔΕΔ 653 Διεθνές Μάρκετινγκ (7.5 ECTS)

Το μάθημα εισαγάγει την σημασία του διεθνούς μάρκετινγκ για την επιχείρηση και την ανάγκη απόκτησης μιας παγκόσμιας επιχειρηματικής σκέψης. Συγκεκριμένα εξετάζει έννοιες, εργαλεία, και τεχνικές, που είναι βασικά για την λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων διεθνούς μάρκετινγκ. Επεξηγεί  θέματα που σχετίζονται με την συμπεριφορά του ξένου αγοραστή, καθώς επίσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ένεκα κοινωνικο-πολιτισμικών, οικονομικών, και πολιτικών διαφορών μεταξύ διεθνών αγορών. Τονίζει την διεργασία στόχευσης ξένων αγορών και τις εναλλακτικούς τρόπους που μπορεί να έχει η επιχείρηση για να εισέλθει σε αυτές. Επίσης αναλύει την στρατηγική διεθνούς μάρκετινγκ με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της τυποποίησης/προσαρμογής. Εξετάζει επίσης διάφορα θεωρητικά υπόβαθρα, αναλυτικές μεθόδους, και βέλτιστες πρακτικές σχετικές με το διεθνές μάρκετινγκ.

Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση της βιβλιογραφίας γύρω από το διεθνές μάρκετινγκ και θα εκτεθούν σε σχετικά θέματα αιχμής.  Θα εξοικειωθούν ακόμη με τις διάφορες κατευθύνσεις της έρευνας στον χώρο του διεθνούς μάρκετινγκ και τις διάφορες θεωρίες πάνω στις οποίες βασίζονται. Θα καταστούν επίσης ενήμεροι για τις διάφορες ερευνητικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των φαινομένων του διεθνούς μάρκετινγκ. Τέλος, θα εκτιμήσουν την σημασία του να δημοσιεύεις σε περιοδικά διεθνούς μάρκετινγκ υψηλής ποιότητας.

ΔΕΔ 654 Προχωρημένα Θέματα στο Μάρκετινγκ (7.5 ECTS)

Το μάθημα θα εισαγάγει τους φοιτητές στα σύγχρονα προβλήματα και ερευνητικές προκλήσεις στο μάρκετινγκ και θα εξετάσει πως αυτά/τές επηρεάζουν τόσο την θεωρία όσο και την πρακτική του μάρκετινγκ.  Κύρια θέματα περιλαμβάνουν το περιβαλλοντικό και πράσινο μάρκετινγκ, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, το ρόλο των ψηφιακών διαδραστικών μέσων και κοινωνικών δικτύων, τη διάχυση τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και θέματα μάρκετινγκ στον τομέα της υγείας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και θα εξοικειωθούν με τα διάφορα νέα ερευνητικά πεδία στο Μάρκετινγκ, θα κατανοήσουν τις βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση φαινομένων, θα γίνουν γνώστες πρόσφατων εξελίξεων, και θα αντιληφθούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που υπάρχουν για να μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.  Ο φοιτητής/φοιτήτρια αναμένεται να μπορεί να:

 • ορίζει τις σημαντικές έννοιες που είναι στο προσκήνιο της ακαδημαϊκής έρευνας στο μάρκετινγκ
 • αναγνωρίζει, να επεξηγεί (κατανόηση) και να εφαρμόζει μεθόδους έρευνας σε καινοτόμα θέματα στο μάρκετινγκ και να επιδεικνύει τις λεπτομέρειες τους (εφαρμογή)
 • επιχειρηματολογεί για τις διάφορες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν κατόπιν σύνθεσης και οργάνωσης των κατάλληλων πληροφοριών (ανάλυση)
 • αξιολογεί τα πιο πρόσφατα άρθρα στο Μάρκετινγκ και να βρίσκει τρόπους περαιτέρω διερεύνησης (αξιολόγηση).

ΔΕΔ655 Διοίκηση Πωλήσεων (7.5 ECTS)

 Παρουσίαση των βασικών θεμάτων που απασχολούν τους ακαδημαϊκούς ερευνητές στην περιοχή της Διοίκησης Πωλήσεων, εις βάθος ανάλυση σχετικών θεωριών, και εξέταση πρόσφατων θεωρητικών και μεθοδολογικών εξελίξεων.  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και θα κατανοήσουν εις βάθος τη βιβλιογραφία της Διοίκησης Πωλήσεων, θα εξοικειωθούν με τα διάφορα ερευνητικά πεδία σε αυτό τον κλάδο, θα κατανοήσουν τις βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση φαινομένων που σχετίζονται με τη διοίκηση πωλήσεων, θα γίνουν γνώστες πρόσφατων εξελίξεων, και θα αντιληφθούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που υπάρχουν για να μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.