Εκτύπωση
                                                       
 
image2544
 
 
ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ
 
ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ.)
ΔΗΜ 100 Εισαγωγή στην Επικοινωνία (8 π.μ.)
ΚΠΕ 151 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη (6 π.μ.)
Μάθημα Ιστορίας από λίστα περιορισμένης επιλογής (5π.μ.)
ΚΠΕ 101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (6 π.μ.)
Ξένη Γλώσσα I (5 π.μ.)
ΔΗΜ 102 Δημοσιογραφία και Τεχνολογία (8 π.μ.)
ΔΗΜ 211 Δημοσιογραφική Δεοντολογία (6 π.μ.)
ΒΝΕ 390 Δημοσιογραφία και Λογοτεχνία
ΚΠΕ 241 Κυπριακή Κοινωνία (6 π.μ.)
Ξένη Γλώσσα II (5 π.μ)
 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ 
 
ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ.) ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ.)
ΔΗΜ 151 Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Δημοσιογραφία (8 π.μ.)
ΔΗΜ 212 Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής Ι (6 π.μ.)
Μάθημα Ιστορίας από λίστα περιορισμένης επιλογής (5 π.μ.)
ΚΠΕ 153 Διεθνείς Σχέσεις (6 π.μ.)
Ξένη Γλώσσα III (5 π.μ)
ΔΗΜ 213 Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής ΙΙ (6 π.μ.)
ΔΗΜ 214 Ρεπορτάζ Ι (6 π.μ.)
ΚΠΕ 281 Νεότερη Πολιτική Σκέψη (6 π.μ.)
ΚΠΕ 304 Κοινωνιολογία των ΜΜΕ (6 π.μ.)
Ελεύθερη επιλογή (6 π.μ.)
 
 
ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ 
 
ΠΕΜΠΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ.) ΕΚΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ.)
ΔΗΜ 301 Η Δημοσιογραφία στην Κύπρο (6 π.μ.)
ΔΗΜ 311 Νέα Μέσα και Εναλλακτική Δημοσιογραφία (6 π.μ.)
ΔΗΜ 314 Ρεπορτάζ ΙΙ (6 π.μ.)
ΚΠΕ 251 Πολιτικό Σύστημα της Κύπρου (6 π.μ.)
ΟΙΚ 101 Εισαγωγή στα Οικονομικά (6 π.μ.)
ΔΗΜ 315 Ραδιόφωνο (7 π.μ.)
ΔΗΜ 381 Πολιτική Επικοινωνία (6 π.μ.)
ΔΗΜ 382 Θεωρία και Επιδράσεις των Μέσων Επικοινωνίας (6 π.μ.)
ΔΕΔ 458: Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (6 π.μ.)
Ελεύθερη επιλογή (5 π.μ.)
 
 
ΚΠΕ 450 Πρακτική Άσκηση (12 π.μ) 
 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ 
 
ΕΒΔΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ.) ΟΓΔΟΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 π.μ.)
ΔΗΜ 401 Αθλητική Δημοσιογραφία (6 π.μ.)
ΔΗΜ 450 Δημοσιογραφία Δεδομένων (6 π.μ.)
ΔΗΜ 457 Δημοσιογραφία και Εικόνα (6 π.μ.)
ΚΠΕ 314 Πολιτική Κοινωνιολογία (6 π.μ.)
Μάθημα εξειδικευσης στη δημοσιογραφία (6 π.μ.)
ΔΗΜ 453 Μεθοδολολογία Έρευνας στην Επικοινωνία (6 π.μ.)
ΔΗΜ 481 ΜΜΕ και Κοινωνία (6 π.μ.)
ΔΗΜ 458 Τηλεοπτική Δημοσιογραφία (7 π.μ.)
ΚΠΕ 332 Κοινωνικά Προβλήματα (6 π. μ.)
Ελεύθερη επιλογή (5 π.μ.)