Εκ μέρους όλων των μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας για την Προώθηση της Ποιότητας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση μέσω μιας Δυναμικής Προσέγγισης (PROMQE), θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ιστοσελίδα μας.

Το πρόγραμμα PROMQE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Erasmus+ και διαρκεί τρία χρόνια (2014-2017). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Αγγλία και Ιρλανδία. Η Κύπρος και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι η συντονίστρια χώρα.

Διεθνείς έρευνες σε ευρωπαϊκές χώρες, έχουν δείξει ότι περίπου 20% των νέων δεν αποκτούν τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες. Για παράδειγμα, από τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έρευνας PISA, προκύπτει ότι 22% των ευρωπαίων μαθητών είχαν χαμηλά αποτελέσματα στα μαθηματικά, με την πλειοψηφία των οποίων να προέρχεται από περιοχές χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου (ΚΟΕ). Από τη συγκεκριμένη έρευνα προκύπτει επίσης, ότι το 40% της διακύμανσης των επιδόσεων των μαθητών στα μαθηματικά, βρίσκεται μεταξύ των σχολείων της κάθε χώρας. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζονται μεγάλες διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των σχολείων της κάθε χώρας. Συνεπώς, αναδεικνύεται η χρησιμότητα και η σημαντικότητα παρεμβάσεων στο επίπεδο του σχολείου, οι οποίες εστιάζονται στις βασικές δεξιότητες των μαθητών στα μαθηματικά προωθώντας έτσι τόσο την ποιότητα όσο και την ισότητα στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα PROMQE, έχει στόχο να υποστηρίξει δημοτικά σχολεία που βρίσκονται σε περιοχές χαμηλού ΚΟΕ, ούτως ώστε αξιοποιώντας μια δυναμική προσέγγιση, να ενισχύσουν τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών τους. Σχολεία από τις τέσσερις προαναφερόμενες χώρες λαμβάνουν στήριξη για να αναπτύξουν τις δικές τους στρατηγικές και δράσεις στη βάση μίας δυναμικής προσέγγισης η οποία εστιάζεται στη σχολική βελτίωση και η οποία έχει τεκμηριωθεί τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά. Στις στρατηγικές και δράσεις που αναπτύσσουν τα σχολεία, λαμβάνεται υπόψη το συγκείμενό τους αλλά και συγκεκριμένα προβλήματα/προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

Η προτεινόμενη προσέγγιση, βασίζεται σε μια δυναμική θεωρία εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας η οποία τεκμηριώθηκε μέσα από εθνικές και διεθνείς έρευνες. Δίνεται έμφαση σε δράσεις οι οποίες αναλαμβάνονται από το σχολείο και την τάξη με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος του σχολείου. Εμπειρίες προηγούμενων ερευνών δείχνουν ότι οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τη μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα και συμβάλλουν θετικά στην προώθηση της ποιότητας και της ισότητας στο επίπεδο του σχολείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ενίσχυση της διάστασης της διαφοροποίησης σε επίπεδο σχολικής πολιτικής σε σχέση με τους δύο αυτούς παράγοντες, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας. Στα πλαίσια αυτά, σχολεία σε περιοχές χαμηλού ΚΟΕ ενθαρρύνονται να εντοπίσουν αδυναμίες, να καθορίζουν στόχους και να προβούν σε δράσεις σε σχέση με τη βελτίωση του περιβάλλοντος μάθησης του σχολείου και την πολιτική του σχολείου για τη διδασκαλία, προσδοκώντας έτσι τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η ιστοσελίδα μας θα ανανεώνεται συνεχώς και όποιος ενδιαφέρεται έχει την ευκαιρία να ενημερώνεται για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος σε κάθε φάση διεξαγωγής του.

Σας καλώ να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για μια περιεκτική επισκόπηση των δραστηριοτήτων του προγράμματός μας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ο συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος

Δρ Λεωνίδας Κυριακίδης

Καθηγητής Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης,

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

2016-03-09 14.56.19 12899875 10209377704149080 1416703872 n 20150917 094755