• Ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα.
  • ΕρωτηματολόγιοΕρωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα.
  • Τα δοκίμια των μαθηματικών της Δ', Ε', και Στ' τάξης δημοτικού που δόθηκαν στους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα.
    • Σημείωση: Δοκίμιο Γ΄ τάξης=αρχή της Δ' τάξης, Δοκίμιο Δ΄ τάξης=τέλος της Δ' τάξης και αρχή της Ε΄ τάξης, Δοκίμιο Ε΄ τάξης=τέλος Ε΄ τάξης και αρχή της Στ' τάξης, Δοκίμιο Στ΄ τάξης=τέλος της Στ' τάξης.
  • Η μεθοδολογία και τα σημαντικότερα αποτελέσματα του προγράμματος. 
  • Εισηγήσεις για σκοπούς χάραξης πολιτικής και διαμόρφωση πρακτικής με βάση τα αποτελέσματα του προγράμματος.